Ülo Ennuste majandusartiklid

Memo 15.VIII 15

Eurostati (ES) esialgsete  2015 Q2 GDP (kodumaise kogutoodangu) juurdekasvutempode hinnangute Tabelist* näib nagu oleks Eesti majanduse mahajäämus/divergents mitmetes dimensioonides jätkuvalt süvenenud

Tõsi et Tabelis on esitatud ainult suuresti illusioonilised suhtarvud (vt nt Mereste 2003) sest need on arvestatud liikmesriigiti (28) erinevate tasemetega baasidelt – kuid teades neid baase 2014. kohta oskame ligikaudselt hinnata ka teatavaid absoluutsete mahtude muute teises kvartalis (nt ES järgi 2014  olid 2010 hindades GDP pc (elaniku kohta) mahud tuhandetes eurodes ligikaudselt: EL28 keskmiselt 26; Kreeka 17 ja Eesti 13: seejuures nt Kreeka-Eesti heaolu hindamisel tuleks arvestada meie oluliselt suuremate küttekuludega nt); illusioonilised on Tabeli arvud ka täpsuselt sest tegemist on esialgsete andmetega ning seega ilmselt ligikaudsete arvude keskväärtustega (nt arv 1,9 = on käsitletav keskmisena vahemikust: 1,9+/-0,05 koos vastavate ligikaudsuste riskikorrektsioonidega arvestustes – Mereste 2003)

Seega – kuigi Eesti Q2 tempo keskväärtus oli 1,9% aastases arvestuses  – EL28 keskmise 1,6% vastu ehk ligemale 1,2 korda kõrgem – siis samas baaside tasemete suhtes olime ligemale kaks korda madalamal: järelikult absoluutselt Q2 GDP pc mahu kasvult jäime ikkagi maha EL28 keskmisest (lõhe ilmselt laienes – võibolla isegi võrreldavalt Kreekaga (tempo hinnang Q2 oli 1,4% ehk 1,4 korda madalam meie omast kuid baas kõrgem 1,3 korda meie omast (kuid kuivõrd Kreeka andmed on usaldusväärsed on ise küsimus)). Nii või teisiti – igal juhul näib: divergentsi vältimiseks peaks Eesti tänavune majanduskasv olema vähemasti 2,5-3,5%

Samas on meil 2015 Q2 nähtavasti märgatavalt langenud isegi EL28 keskmisega võrreldes tööstustoodangu maht (http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21660994-output-prices-and-jobs järgi meil -3,4% aga EL19 +1,2% ning Soome ainult -1,2%) – mis juba lisaks divergentsi ilmingutele vihjab periferiseerumise süvenemisele (nagu Venemaalgi -4,6%)

Ühtlasi on asjatundjatele selge et ilmselt suurenes Eesti GNI (rahvusliku kogutulu) pc lõhe EL28 keskmisega võrreldes. Samas pole veel võimalik hinnata Q2 kogumaiselt kasutava rahvusliku kogutulu mahu muutu sest EP pole siiani veel avaldanud Q2 välissektori finantsstatistikat (sh innovatiivse e-residentsuse võimalikke küsitavaid mõjusid rahvusvaheliste transfeeringute sektoris); kuid ilmselt suurenes edasiselt Eesti mahajäämus ka eriti EL18 kontekstis majandusliku ebavõrdsuse leevendamise vallas

Häda on nüüd selles et taolised negatiivsed ilmingud toimuvad meil vähemasti juba teist kvartalit järjest ning ülemäärasest poliitkorrektsusest püütakse nendest mööda vaadata ning rahvusliku teadmusruumi suhtelisest vaegteaduslikkusest makroökonoomika vallas ka ei suudeta neid sageli hoomata ning teadlaste hoiatusi jätkusuutlikkuse kestlikkuse riskide süvenemisest kuulda võtta (seda suuresti ilmselt tänu viimatistele teaduskraadideta teadusministritele kes ilmselt on suutnud just alusteaduskulutuste osakaale nutikalt kärpida (eelmine minister asjatundmatult väitis et okupatsioonide poolt tekitatud rahvuslikud kaotused** tulevad unustada kuigi nende hulka kuulub ka nt praegune aktuaalselt ilmselt sotsiaal-küberneetiliselt sub-optimaalne etniline konfliktne liigheterogeensus ning väidetavalt praegune minister olla väitnud et lollides olukordades just teadlased ei oska mingit tarka nõu anda nutipolitikaanidele) :==)

Hädasti oleks vaja EL Komisjoni Eesti Esinduse asjatundlikku aktiivsust et Euroopa Semester tõmbaks Eesti majandus- ja teadus-poliitika tõsiselt (Nobelistide stiilis*** nt nõudega et meie tänavune GDP juurdekasvu tempo tuleb projitseerida vahemikku 2,5-3,5% et saavutada konvergentsi ning selleks tuleb viivitamatult lõpetada hargmaiste korporatsioonide subsideerimine 0-kasumimaksu varjus ning leevendada barbaarset majanduslikku ebavõrdsust sotsiaalkapitali tõstmiseks ning väljarände kammitsemiseks, vähendada finantside väljavoolu kodumaiste investeeringute suurendamiseks jne vt nt ka

http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf )

liistule ning divergentsi ning periferiseerumise ilminguid vääraks ja suunaks uuesti Põhjala suunalistele püüdlustele – vaatamata meie tühisele kaalukusele ELis – kuid arvestades et käpardlikkusest (nt 0-kasumimaksus ehk kasumipesu paradiislikkuse) laseme eeskätt hargmaistel kiskjalikel (Nobelist Tirole’ termin) korporatsioonidel rahvuslikku majandust röövida – sh ilmselt isegi kaudselt subsideerides kah venemaa mõningaid kontrolli all olevaid siinseid tütarfirmasid (ka ELi poolt sanktsioneeritavaid?**** – loodetavasti ossinovski’liku altkäemaksu kaasuse lahendamine annaks siin mngit selgust juurde et kuidas ikka vaene Eesti on juba tosina kvartali jagu välisriikide suhtes neto-laenu andja (vt http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp tulpa B9) ning nt suur muude investeerinute petunimede all välismaale investeerija (näib et just venemaa kontrolli all olevad tütarfirmad ei maksa siin praktiliselt isegi sentigi dividendimakse) – seega finantse transfeeritakse piiritaha vist ilmselt suuremas mahus kui ELi toetusi sisse tuleb – vt nt ka:    https://yloennuste.wordpress.com/2015/07/24/sauts-kasumimaksu-nullimise-puslest/

ja

http://www.eestipank.ee/publikatsioon/maksebilansi-ja-investeerimispositsiooni-luhikommentaar/2014/eesti-2014-aasta-m

 

*) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6940166/2-14082015-AP-EN.pdf/660ae7cb-bb7d-4905-a78f-64034b4b659b (avaldatud 14.VIII 15)

**)  Valge raamat: Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991 (peatoim Vello Salo). Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2005. http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=8196

http://www.riigikogu.ee/failid/valger.pdf (parjasti maha võetud)

The White Book. Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991. State Committee on the Investigation into Repression Policy of Occupation, Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn 2005: http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=8192

http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/TheWhiteBook.pdf

Белая книга: о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями 1940-1991 / Государственная комиссия по расследованию репрессивной политики оккупационных сил. ORURK-24. Kirjastus Ilo. Tallinn, 2006: http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=1604

***) Nobelist  J. Stiglitz’i poolt meile parajasti samuti õpetlik tekst(¤) selles mõttes et progressiivsemate hulka pürgimine innovatsiooniliselt võib osutuda sub-optimaalseks ehk jätkusuutlikkuselt mittekestlikuks – kui sotsiaal- ja majandusmehhanismid ning tingimused ei ole tasemel (nt sotsiaal- ja majandusmehhanismide teaduspõhisus nigel (nt kõlvatu/teadustühine 0-kasumimaks) ning rahvuslik teadmusruum räigelt poliit- ning troll-moonutatud, agressiivne barbaarne naaberriik koos sellega tingitud rahvuslikest ajaloolistest õnnetustest (nt sh konfliktne etniline heterogeensus liialt suur), ebavõrdsus barbaarselt suur nii kodumaiselt mitmes mõttes kui ka rahvusvaheliselt tsiviliseeritud riikidega võrreldes, anomaalne aktiivsete elanike väljaränne ning finantside kõlvatu transfeerimine piiritaha jne).

Kokkuvõttes Stiglitz näib prospektiivselt pidavat võimalikukus sellist rahvusvahelist optimaalset institutsionaalset tasakaalu kus on olemuselt nii kõrginnovaatilised riskilised liiderriigid ägeda (kõrilõikajaliku) konkurentsiga (nagu USA) –  kui ka nende tagasihoidlikuma innovatsiooni ning kammitsetud konkuretsiga järgijad (nagu Põhjala) seda eriti teadusarenduse kõrgriskilises vallas – ning mõlemas omab avalik sektor olulist väiksemat või suuremat ümberjaotavat sotsiaalselt ebavõrdsust leevendavat kui ka mõneti erinevat innoveerivat rolli sotsiaalse rahulolu edendamiseks:

¤) Journal of Public Economics 127 (2015) 3-16

„Leaders and followers: Perspectives on the Nordic model and the economics of innovation“ by Joseph E. Stiglitz

abstract

What kinds of social and economic systems are most conducive to innovation? We formulate a simple model in

which countries can close the gap with the technological leader, but where the cost of doing so may be so high

that the country chooses to remain laggards. Observed disparities in productivity may be the result of a recognition

that the cost of closing the gap exceeds benefit and there may therefore exist an international equilibriumin

which there are leaders and followers. Even if it is granted that the United States is the leader and Scandinavia are

followers, there are theoretical grounds for arguing that the Nordic model may in fact be better for innovation,

suggesting that if the US adopted some of the Nordic institutions, innovations would be higher, and societal welfare

would be improved even more.

© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

****) http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?

ma=EM060&ti=ETTEV%D5TETE+%2820+JA+ENAMA+H%

D5IVATUGA%29+MAJANDUSN%C4ITAJAD+TEGEVUSALA

+%28EMTAK+2008%29+JA+KONTROLLIVA++RIIGI+J%C

4RGI&path=../Database/Majandus/03Ettevetete_majandusn

aitajad/12Valismaised_tutarettevotted/&lang=2

P.S.: Meie rahvusliku teadmusruumi sotsiaal-küberneetilisest vaegteaduslikkusest annab värsket tunnistust järjekordselt viimaine Riigikogu istung kus nt EL28 tasemel teadusprobleemi (ESM laenu Kreekale) arutati kolkalikult uskumuste ja kõhutunnete tasemelt (otsusteoreetiliselt oleks olnud primaarne seda probleemi käsitleda kogu Majandusliidu jätkusuutlikkuse riskide rakursist ning usaldusväärsuse aspektist – mitte aga sellest vaatevinklist et kas kreeklased ikka maksavad kõik võlad kinni või mitte (Kreeka võlad on muide EL28 GDP mahuga võrreldes tühised). Tõsi et sekundaarselt on oluline et kreeklased EL19 raames omi reforme efektiivselt jätkaks ning võimalikult suures osas oma võlad pikapeale ära õiendaks.

Advertisements

august 16, 2015 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: