Ülo Ennuste majandusartiklid

OÜtamise mõõtmisest

Visand 21. X 15

Oksüümoron “OÜtamise” mõõtmisest ja selle ümbert: eeskätt Wiener-Lippmaa maksiimide alusel hübriidsõjas meie ajastu kimääridega ning rahvuslikke jätkusuutlikkuse riske arvestades

Wiener*: „kus on palju sulisid – seal on palju imbetsille“ (seega ühiskonnateadustes sotsiaalküberneetiliselt on üliolulised eeskätt moraaliriskidega arvestamine) ja „kogukond ulatub ainult niikaugele, kui kaugele ulatub tõhus informatsiooni ülekandmine“ ning „tarvis on keerukust“ (Küberneetika, Tallinn 1961, lk194 – seega ülioluline nii informatsiooni moonutamata ülekandmine kui ka liigsete õnnetute lihtsustuse sissetoomine: nt riskidest möödavaatamine ja mõõtmistest kõrvalehiilimine (tegelikkuse mõõtmise keerukuse kohta vt nt 2015 Nobelisti Angus Deaton’i töid) – keerukuse kohta tuleb veel lisada et OÜtamise käsitlemisel ei tohi kitsalt vaadata ainult triviaalselt sotsiaalmaksust kõrvalehiilimist (eelarve kaotus hinnangluiselt vast 0,1 miljardit  eurot) vaid komplementaarselt eriti just rahvuslikult õiglasest kasumimaksust möödahiilimist (kaotus ligemale pool miljardit) ja mitte ainult triviaalselt neid kaotusi – vaid lisaks nendega seotud veelgi suuremaid kaotusi kodumaisele kastusele jääva rahvusliku netotulu (NNI) mahule – arvestades finantside väljaslikerdamist (eriti hübriidsõja riskide tingimustes); muidugi ei tohi OÜtamisel (sotsiaalküberneetiliselt rahvuslikult õiglastest maksudest kõrvalehiilimisel lihtsustavalt formaalselt käsitleda ainult OÜ institutsioone vaid tuleb analüüsida mistahes äriühinguid kui ka riigiorganeid (nt parjati OKKitamine) ning institutsioone: eriti RMi, THMi, EPd, ESAd, Riigikontrolli jne

Lippmaa (väidetavalt): „mitte avalik arutelu ei too selgust – uuriv teadusloogiline mõtlemine toob“ – seega igasugused bulvarifoorumid ainult hägustavad rahvuslikku teadmusruumi ning toovad kaasa trivialiseerimist ja liiglihtsustamist – suurendades teadmusruumi negentroopiat ja seega rahvusliku jätkusuutlikkuse riske – alaväärtustades professuuri  (parajasti pangajuhi “Okk’i Raport” teeb nii (juba A. Gide 1925 vihjas et nemad peavad endid Pooljumalateks “LE PROMETEE MAL ENCHAINE”) – rääkimata viimaistest Teadusministritest – nt väidetavalt viimane nendest olla väitnud umbestaolist: “lollides olukordades on teadlased kõige lollimad” – ja teaduskraadita Teadusministritele näivad kõik olukorrad olevat kõige lollimad – mis muidugi hübriidsõjas ongi tegelik fakt)

Lippmaa: “ka rahvusvaheliste küberneetiliste probleemide käsitlemisel tuleb fragmentaarsust vähendada ning riskiarvestust süvendada (nt MRP 1939 puhul mitte piirduda ainult Eestiga vaid globaalsemalt mida ta ka teostas – rääkimata tuumaenergiaga seotud riskidest või gaasi transiidist – rääkimata tuuleenergia kasutamise mõjust Maakera Pöörlemise pidurdamise riskile :==) jne

Einstein’i puhtobjektiivne loogika kahjuks tagasisidega subjektiivsetes kogukondlikes süsteemides ei tööta väga mitmel põhjusel nt: kosmilistes süsteemides on küll määramatused kuid puuduvad subjektid/subjektiivsused peale Jumala – ja – Einstein’i maksiimid et „inimlik lollus on lõpmatu“ ei pea paika taolises küberneetilises kontekstis* sest oma erialad piires võib inimestel siiski leiduda  arukust – küll võib inimlik ahnekiskjalikkus (Nobelist 2014 J. Tirole’ vermitud termin oligopolide teoorias umbes 1980-nendate keskel) eriti magnaatide ning nende kampade hulgas ületada igasugused piirid kuni kimäärsuseni – eriti nt tuumarelvade ning IT-ajastul (vt nt Kissinger’i ja Fukuyama’ ning E. Lucas’e viimatiste aastate monograafiaid)

Mis puutub meie puhul antud kaasustes mõõtmisse siis:

  • Nt on SA Tabel

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/03Ettevetete_majandusnaitajad/12Valismaised_tutarettevotted/12Valismaised_tutarettevotted.asp

mis ilusti selgesti kuid ligikaudselt (kui Venemaaga seotud andmed siis väga ligikaudselt) näitab et nt selles fragmendis Eestis 2013 ja 6 aastakest varem oli residentidest üle 20 töötajaga tütarettevõtetes (sh puuduvad õigesti finantsinstitutsioonid sest need manipuleerivad puhtalt võõra rahaga/varaga) sõltuvalt neid kontrollivast riigist efektiivsed kasumimaksu määrad keskmiselt väga erinevad nt väga ligikaudu praktiliselt: Venemaa vähem kui 0%; Eesti keskmiselt 10% ning Saksamaa 15% jne

  • Siit on kerge välja arvutada üks indeks et millisel määral mingi riigi kontrolli all olevad vastavad ettevõtted hiilivad kõrvale sotsiaal-küberneetilisest rahvuslikult õiglasest/optimaalsest kasumimaksu määrast (lepime tinglikult kokku 20% vt nt**) – seega millisel määral keskmiselt siin meie kodumaises rahvuslikus majanduses selles sektoris OÜtavad:

 

Venemaa praktiliselt 100%  – ehk täpsemalt öeldes (Keynes’i mõistes) kuulub hägusloogiliste kiskjate rühma

Eesti 50% – kuulub mesorühma

Saksamaa  25% – kuulub tsiviliseeritud teadusloogiliste/riskiarvestuslike rühma

 

NB: taolised statistikad on niivõrd ligikaudsed et välistavad riikide järjestuse – võimaldades vaid rühmitamist: nt SA Tabelist näeme et mõned venekontrolli all olevad ettevõtted pole mõnedel aastatel üldse andmeid esitanud jne;

kes on süüdi: ligikaudeselt teooriapõhiselt hinnanguliselt 50/50% vastavalt inkompetentsed/moraaliriskilised riiklikud institutsioonid ning samuti üliahned/imbetsillid kiskjalikud ettevõtjad – nii antagonistid kui kooperatiivsed

 

  • Siinjuures ei tohi ära unustada et parajasti käib täiesti Kuum Hübriidsõda milles Venemaa on meile kimäärilik antagonist nii ideoloogia- kui ka majandus-sõja rinnetel rääkimata Kremli otsestest militaarsetest ähvardustest – pidevatest laimukampaaniatest – lepingute rikkumistest – Läänele näkku valetamisest (nt parajasti MH17-ga seotud sõjakuriteo asjus) – ajaloo võltsimisest annekteerimise asjus (vt nt “Valge raamat” 2005) : ning sellega meie rahvusliku teadmusruumi hägustamises: mis eriti ränk sest elanikkond koosneb suuresti eestlastest ning nendest informatsiooniliselt asümmeetrilisest v.k kogukonnast – suuresti erineva tsivilisitsiooniga
  • Seejuures ei tohi unustada et nii OECD ja EL Komisjoni** terminoloogias parajasti peetakse OÜtamise võimaldamist (õiglastest kasumimaksude kõrvalehiilimiseks/selle võimaldamiseks kogu kasumi baasilt) suuresti valitsusepooleks korporatsioonide subsideerimiseks ning kohati isegi kuritegelikuks mis sisuliselt Kremliga seotud korporatsoonidega nii ongi*** – ja – seega võib viidata nii sulide kui ka imbetsillide rohkele olemasolule võimkondades ning ettevõtluses (mida kõike oleks ka kerge ligikaudselt mõõta küllalt kompetentsete erapooletutel konsiiliumitel ja seejuures ei maksa unustada et mõlemas nimetatud institusioonis on moraaliriskilisi agente kes nt Eesti maksusüsteemide kohta võivad hägada täiesti vastakaid ImeAsju; veelkord: et antud kaasustes tuleb adekvaatselt eristada nii kõigi äriühingute möödahiilimist kõigist riiklikest statuudi järgsetest maksudest – kui ka nende maksumäärade möödahiilimise kaasustest majandusküberneetiliselt potentsiaalselt optimaalsetest/õiglastest väärtustest – ning – samuti eristada mõlemat liiki möödahiilimisega seotud kaotustest nii eelarvelaekumistele kui ka kodumaiseks kasutamiseks  jäävale NNI mahule: et mitte langeda õnnetute liiglihtsustuste ohvriks nagu nt Piketty oma kasutuskõlbmatu r>g valemiga)

 

P.S.:  Hübriidsõda igal juhul suurendab rahvuslikke jätkusuutlikkuse riske milledest ei tohi mööda vaadata – veel vähem neid kergemeelselt suurendada nt destruktiivse innovatsiooni (Stiglitz’i järgi nt kahtlane võib sõja tingimustes olla nt e-residentsusega laiutamine mis rahvusvaheliselt võib tunduda morraliriskilisena: nt kas UK PM äkki ei hakka E.L.’ilt sisse nõudma kompensatsioonimakse eelarvelaekumiste kahanemise eest mis seotud meie e-residentuse kasutamiset E.L.’i poolt jne) ning informatsiooni puuduliku filtreerimise ja kontrolli mehhanismide disainimisega – vt  nt täpsemalt – http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2007/hurwicz-bio.html

Kahetsusväärselt on meil ideoloogilise infosõja rindel juba kaotusi esinenud: nt Riigikogu Koduleheküljelt likvideeriti kevadepoole v.k võrguraport:

„Белая книга: о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями 1940-1991 / Государственная комиссия по расследованию репрессивной политики оккупационных сил“ [перевод с эстонского: Андрей Бабаджан, Татьяна Верхоустинская, Эйнар Вяря ; редакторы Юло Эннусте … и др.; предисловие: Велло Сало] ORURK-24. Kirjastus Ilo. Tallinn, 2006 (http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=1604) –

Õnneks karvane käsi ei ole veel jõudnud RR digararhiivini ja kah Riigikogus selle raporti e.k ning ingl versioonini

Kahetsusväärselt rahvusvaheliselt finantsrindelt on Eestil suuri kaotusi 2013-14 ja 2015 esimesel poolaastal nii muude investeeringute (sh isegi neto välja-laenamise) välismaale slikerdamise järsu  kasvu  osas eeskätt residentidest suliinvestorite poolt suuresti siin maksustamata kasumitest – nt EP Statistika Tabeli

http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/1873/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/146

järgi viimatise paari aastaga välismaale läinud mahus ligemale 5 miljardit eurot ning peatselt kogu mahus on seal oma 30 miljardit: suuresti muidugi tingitud riskidest et militaarkonfliktid võivad läheneda –  kuid – oluliselt ka sellest et täiesti teadustühise kasumimaksu süsteemi tõttu residentidest finantseerijad riskivad mitte alati täiesti oma rahaga – vaid osaliselt ka riigi poolt neile kingitud rahvusliku varaga (rahvuslikult õiglase sotsiaalküberneetilise kasumimaksu täielikust sissenõudmisest imbetsill-loobumisel)

On kerge näha et 0-kasumimaksu mõttekas jõustamine kodumaise rahvusliku majanduse huvides oleks nõudnud mitmete komplementaarsete seaduste sätestamist – eeskätt nt välismaale transfeeritavate investeeringute (sh laenud) maksustamine vastavate erisoodustusmaksudega (seda vähemalt hübriidsõja antagonistagentide suhtes – on ju meie residentidest korporatsioonide kontodel olevad jaotamata kasumid erisoodustatult maksustamata mida püütakse maha vaikida või hägustada) – vastavad komplementaarsed seadused oleks ära hoidnud barbaarse majandusliku ebavõrdsuse süvenemise kriisijärgselt (erinevalt Soomest) ja sellega seoses tööjõu anomaalse väljarände (eriti võimaliku militaarkonflikti lähenemise riskis)

Moraalriiskilised ajakirjanikud nt kasutavad rahvusliku teadmusruumi hägustamiseks magnaatidele suitsukatte tegemiseks sageli kaabaklikke trikke nt: püstidades hüpoteese ja konjektuure et küllap meie PMi lähedastele kuuluvate OÜde investeeringute hulgas on majoneesiarveid – just mõeldud PMile õhukeste pannkookide küpsetamiseks ilma seejuures erisoodustuste makse riigile maksmata jne :==)

Järelmärkusi   

 Krugman NYT.com artiklis 19.X 15 „Midagi mittemäda Taanis“

http://www.nytimes.com/2015/10/19/opinion/something-not-rotten-in-denmark.html?smid=fb-share&_r=0

juhib mõtleva panevalt tähelepanu et kuigi Taani on rahvusvahelises võrdluses maksukoormuselt tipu lähedal – on – samas seda ka ElugaRahulolult: saavutatud ilmselt eeskätt suuresti oskuslikust sotsiaaltoetuste poliitikast, tsiviliseeritult leebest ning langevast majanduslikust ebavõrdsusest, tasuta kõrgharidusest, kõrgtasemelise e-riigina jne – samas ei ole kaugeltki tipus ei GDP pc tasemelt ega konkurentsivõimelt ega innovatiivsuselt (Stiglitz 2015)

 

Samal päeval IMF tegi Avalduse

http://www.eestipank.ee/press/rahvusvahelise-valuutafondi-2015-aasta-artikkel-iv-missioon-delegatsiooni-eesti-visiidi-kokkuvottev-19102015

 

millest professionaalne lõppmärkus:

„16. Eesti finantssektor on tihedalt integreeritud Põhjamaade-Balti regiooniga. Finantssektoris domineerivad piiriülesed (Mereste 2003 „hargmaised“ üe) pangad on avatud suurele hulgale riskidele, eriti kinnisvaraturgudel, (sic! eriti HübriidSõjas, üe) … Potentsiaalsed regionaalsed šokid võivad Eestisse jõuda laenupakkumise piirangute vormis, aga ka kaubanduskanalite kaudu. Seetõttu on oluline säilitada valvsus ning jätkata tihedat koostööd  pankade päritolumaade ametivõimudega. … “  – vabandage väga – aga kas see ei lõhna selle järgi et vähemasti HübriidSõja tingimustes on vaja range kontroll seda ka kapitali „vabale liikumisele“ – vähemalt maksustamata kasumite kõlvatule nihutamisele ühest riigist teise (sest sotsiaalmajanduslike optimaalsete maksumehhanismide küberdisaini vaatevinklist on optimaalne et rahvusvaheliselt õiglased kasumimaksud laekuvad tekkimise kohal ja ainult seal).

 

 

*) https://uloennuste.wordpress.com/2015/09/14/wieneri-jargi-uhiskonnakuberneetiliselt-informatsiooni-moonutamise-probleemidest/

**)  https://uloennuste.wordpress.com/2015/09/28/head-asjatundjad/

Ja

https://uloennuste.wordpress.com/2015/07/28/draft-28-vii-do-not-quote/

***) https://uloennuste.wordpress.com/2015/07/05/nb-faz-net-nobelpreistrager-manifest/

 

 

Advertisements

oktoober 18, 2015 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: