Ülo Ennuste majandusartiklid

Vilesäutse

 

Vilesäutse maksustamisest Brüsselist*

Märkimisväärne on unikaalne viimane lause EP Täiskogu istungi 25.XI 15 Üleskutsest (vt e.k LISA – mis kahjuks näib sisadavat tõlkevääratusi ingl.k võrreldes):

„Nn. vilepuhujad, kelle info edendab (“revelations promote” üe) avalikku huvi, peaksid olema samuti paremini kaitstud, rõhutavad saadikud. Nad märgivad, et uurivad ajakirjanikud tegid “Luxleaks” paljastused andmete abil, mis saadi (… üe) Antoine Deltourilt, kellele on nüüd aga esitatud süüdistus Luksemburgi kohtus.“

Paradokse kuipalju: a) Deltour’ilt (sic!: “Deltourilt” nimelist euroopalikest porataalidest ei leia)  saadi ilmselt vilet korruptsiooni kohta „LuxLeaks“ kaasuses – kuid milles siis süüdistus? b) veelgi veidram võib näida et ELi kõige rikkam riik võib osutuda liikmesriikide hulgas ka kõige korrumpeeritumaks – kuid Rothstein’i järgi** tõepoolest korrumpeeritus üksi ei otsusta veel midagi – tuleb komplekselt analüüsida mitmete teiste komplementaarsete makronäitajatega c) muideks „EuroLeaks“ kogukaotusi eelarvelaekumistele ettevõtetelt (vist siin finantsinstitutsioone ei hõlmata) annuaalselt vihjatakse kaanevates tekstides parajasti olevat triljoni mahus aasta kohta – meie „EstLeaks“ võiks hinnanguliselt olla parasjagu paušaalselt 1-2 miljardi jagu d) veel  on veider e.k tekstis on “resolutsioon” pööratud konteksti vastaselt/hägustavalt “üleskutseks” (proklamatsioon) – kas tõesti karvase käe poolt EP trööpamiseks?

Veelgi huvitavamaid vilesid tuleb EP ametniku Birgit Paal’i poolt PM.ee tekstist*** nt:

„Teisalt teeb muuseas ka Eesti läheneva ELi Nõukogu eesistumise valguses murelikuks «Eesti EL poliitika 2015–2019» eelnõu äriühingu tulumaksustamist puudutav osa, kus Eesti näib ujuvat ELi viimase aja arengule vastuvoolu. Dokumendis öeldaks selgelt, et Eesti riik ühtse ettevõtte tulumaksubaasi konsolideerimist ei toeta, sest siirdehindade kasutamine on osutunud piisavalt edukaks.

Samas võib Euroopa Komisjoni juunikuisest äriühingu tulumaksustamise töödokumendist lugeda, et tervelt 72% kasumi ümbersuunamisest toimub ELis just siirdehindade kokkulepete ja intellektuaalomandi maksustamise kaudu.

Praeguses majandussituatsioonis, kus 60% tehingutest on korporatsioonisisesed ja sageli on mittemateriaalse varaga tehtavate tehingute puhul võimatu leida turuväärtusele vastavat võrdlusalust, jätavad olemasolevad siirdehinna määramise suunised liiga palju tõlgendamisruumi. Ka Eestil on aeg mõista, et seni kuni puudub õiglane maksukonkurents, on võimatu rääkida siseturu moonutusteta toimimisest. Kuna esimese saavutamine on ELi tasandil siduvate kokkulepeteta võimatu, ei saa maksupoliitika jääda pühaks lehmaks, mida üksnes liikmesriigid puutuda võivad.“

(Birgit Paal on Eesti eurosaadiku Marju Lauristini (SDE) nõunik siduvate maksualaste eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni (TAXE) töös)

Huvitav mitmes mõttes: a) taolisi jutte ja vilesid on siin vist teaduspõhiselt varemgi kuulda olnud nt**** – aga mitte kordagi ei ole meie riigiorganid ja veelgi vähem Brüssel mitte vähimatki  otsest tähelpanu nendele pööranud ning lasevad nii Eesti kui ka ELi köiel rahulikult lohiseda b) kaudselt näib et nt Riigikontroll oma 2015 Aruandes näib postuleerivat et taolised kaasused lähitulevikus lahendab „Deus ex Machina“ ja Õiguskantsler Ü. Madise õigustab status quo jätkamist nt PM 3.XII veergudel ning TA Saalis 2.XII vist järgmiselt:

„õiguses napib tõesti täppisteadusele omaseid konstante ja absoluute. Ometi pole õigusteaduski reegliteta võitlus. Mistõttu näengi õigusteadlaste suurt ülesannet nende reeglite avalikku selgitamist viisil, et tõlgenduste lõputu võimalikkuse väited kaotavad pinna. Eks ole seegi küsimus teaduse ja seaduse autoriteedist.“

Niisiis Madise’ järgi (erinevalt nt K. Gödel’ist kes mistahes seaduse teksti  suutis rangelt formaliseeritult analüüsida juba kolmveerand sajandit tagasi)  meie õigusteadlastel seisab alles ees ülesanne et mistahes teaduspõhise seaduse õigusteadusliku lõputu väärtõlgendamise võimalused kaotaksid pinna  – ja – seega seniks ratsionaalsem on seadusi mitte muuta – eriti kui need muudatused võivad panganduse magnaatide huvisid riivata (muide Eesti Pank hiilib maksebilansside finantskonto prognoosimisest täiesti mööda)– sest siiani on meie juristidel ning bulvariajakirjanikel ning võimuritel võimalik mistahes tippteadusliku põhjendusega seadusettepanekud avalikkuses karistamatult demagoogiliselt väärata (nt olla ESM riives PS-iga kusjuures välislepingud ei kuulu PS prg 106 järgi rahvahääletusele; või argumentum ad hominem alusel – nt Krugman on joodik jne) – arvestades rahvusliku teadmusruumi hägusust ning risustatust – eriti toimetamata massi-  ja seltskonna-meedia poolt – eriti karistamatult mürgitatuna Putinoid-trollikolonnide  poolt nn sõnavabaduse sätte ignorantse teadustühise tõlgenduse varjus.

Mis kõige naljakam et üldiselt unustatakse suures sisepoliitilises kähmluses täielikult ära et oleme parajasti HübriidSõjas ka küberfrondi eesrindel*****.

 

*) http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151120IPR03607/html/Parliament-calls-for-corporate-tax-makeover  e.k vt LISA (mis kahjuks sisaldab tõlkeväätatusi)

 

**) The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective Hardcover – September 1, 2011 by Bo Rothstein

***)

http://arvamus.postimees.ee/3421511/birgit-paal-euroopa-liit-vajab-rahvusvaheliste-ettevotete-maksustamisel-siduvaid-mangureegleid?utm_source=arvamus.postimees.ee&utm_medium=button_article&utm_content=3421511&utm_campaign=fb_social

****) Ennuste, Ü. 2012. “Waiting for the Commission Strengthened Governance Coordination Leviathans: Discourse Memo for the Actors in the Macro-Game “European Semester”- Baltic Journal of European Studies“ Vol 2, No1,2012p139-164:

 http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf 

*****) Ennuste, Ü. 2014. Towards Special Methodological Problems of Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks oPreliminary Postulates and Conjectures. – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:

http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

LISA

P a r l a m e n t  t e g i  ü l e s k u t s e  e t t e v õ t e t e m a k s u s t a m i s e m u u t m i s e k s

Täiskogu istungid [25-11-2015 – 17:42]

 

Kolmapäeval võeti täiskogu istungil toimunud hääletusel vastu resolutsioon, milles parlament edastab omapoolsed soovitused ettevõtete maksustamise õiglasemaks muutmiseks Euroopas. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles leppima kokku reeglites, mille alusel peaksid nn. hargmaised ettevõtted kohustuslikus korras esitama andmed teenitud kasumi ja makstud maksude kohta riigiti.

Samuti kutsutakse üles sisse viima ettevõtete ühine konsolideeritud tulumaksubaas ning

muutma riikide ja ettevõtete maksualased kokkulepped läbipaistvamaks.

Resolutsioonis leitakse, et rahvusvahelised ettevõtted peaksid maksma makse seal, kus

need on teenitud. Saadikud on seisukohal, et tänane maksukonkurents, mis on toonud

kaasa agressiivse maksuplaneerimise ja maksudest kõrvalehoidmise, on kokkulepitud

raamistiku puudumisel kahjulik. Lisaks sellele, et riikide eelarvetesse laekub seetõttu

vähem vahendeid, ei peeta õiglaseks ka seda, et suured ettevõtted maksavad oma

kasumilt väga vähe makse, samas kui väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja

kodanikud peavad oma osa täielikult tasuma.

Resolutsioon, mille valmistasid ette raportöörid Elisa Ferreira (S&D, PT) ja Michael

Theurer (ALDE, DE) võeti vastu häältega: 508 poolt, 108 vastu, 85 erapooletut.

Vajalik on ka kokkulepe selle kohta, mis on lubatud maksuotsuste ja “siirdehindade” puhul.

Saadikud leiavad, et parim lahendus on kohustusliku ettevõtete ühise konsolideeritud

tulumaksubaasi (CCCTB) kasutuselevõtt võimalikult kiiresti.

Saadikud kutsuvad liikmesriike üles jagama süsteemselt maksualaste eelotsuste kohast

teavet. EP liikmed rõhutavad, et see informatsioon tuleks edastada ka Euroopa

Komisjonile järelvalverolli täitmiseks, nagu seda tehti Starbucks’i ja Fiat’i puhul.

Nn. vilepuhujad, kelle info edendab avalikku huvi, peaksid olema samuti paremini kaitstud,

rõhutavad saadikud. Nad märgivad, et uurivad ajakirjanikud tegid “Luxleaks” paljastused

andmete abil, mis saadi Antoine Deltourilt, kellele on nüüd aga esitatud süüdistus

Luksemburgi kohtus.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

Lisateave

  • Menetlusetapid:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2066(INI)&l=en

  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon:

http://www.europarl.europa.eu/committees/et/taxe/home.html

http://europarltv.europa.eu/et/player.aspx?pid=8a06263f-980a-45d7-8e85-

a54f00e29774http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=8a06263f-980a-45d7-8e85-a54f00e29774

1/2

Kontakt

schedule

  • AV materjalid: TAXE komisjoni istungid:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I112712

  • Varasemad pressiteated TAXE erikomisjoni tööst:

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/taxe/press-releases.html

stories/content/20150318TST35503/html/Special-committee-on-tax-rulings

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571345/EPRS_ATA(2015)571345_EN.pdf

Ron KORVER

BXL: (+32) 2 28 44659

STR: (+33) 3 881 74903

PORT: (+32) 498 98 35 88

EMAIL: econ-press@europarl.europa.eu

TWITTER: EP_Economics

Jaan SOONE

BXL: (+32) 2 28 32282

STR: (+33) 3 881 73473

PORT: (+32) 498 98 3329

EMAIL: press-ET@europarl.europa.eu

Advertisements

detsember 6, 2015 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: