Ülo Ennuste majandusartiklid

Memo narratiivselt 14.V 17

Narratiivselt (mitte-populistlikult/teaduspõhiselt/informaalselt/mitte-meelelahutuslikult) mullustest rännetest nii meie rahvastiku kui finantside osas ja nende mõjudest eestluse jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosusele – hübriidsõja tingimustes ning retrospektiivselt

 

Migratsioonist

Võime üsna suure tõekindlusega (95%) hinnata et Eesti ametliku statistika (ES) järgi 2016 Eestist lahkus vahemikus 13-15 tuhat inimest ja sisse saabus 14-15 tuhat*.

Tänapäeva sotsiaal-küberneetika ning Post-GDP (ELi Komisjoni ja Eurostati ning ka OECD terminoloogia vt nt European Commission (2015)) seisukohalt tuleb meil tõdeda et a) siit väljarändajate inimvarakus inimese kohta (p.c – informaalne (ametlikus statistikas mittearvestatav) nähtamatu inimkapital + amorfne sotsiaalkapital + keskmine positiivne (sic! mittenegatiivne) ja miinus negatiivne majandusaktiivsus p.c on oluliselt suurem kui sisserändajatel b) lisaks nendele 13-15 tuhandele õnnelikult parematele jahimaadele rändajale – aga – siin saavad õnnetult viktimiseeritud-ängistatud (rahvuslikku asümmeetrilist ängistust transitsioonis vt nt Ott&Ennuste (1996)) tuhanded ja tuhanded siia maha jäänud pereliikmeid ning samuti kogu rahvuslik sotsiaalkapital – mis eriti kahetsusväärne praeguse hübriidsõja tingimustes ning kahjustab kogu eestluse jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosust c) sama häda et süveneb elanikkonna etniline polariseeritus ning kontsentreeritus süveneb – sest sisserändajatest suurem osa olevat venekeelsed  (vt nt Mägi et al. (2015))  mis hõlbustab meie putinoid-trollide-kolonnide kiilu löömist nii meie ja EL/28 teiste liikmesriikide kui ka NATO vahele ja EW alatut häbivääristamist natsistliku diktatuurina ning pronksmäsu ülistamist d) tänapäeva makro-sotsiaalküberneetika seisukohalt on 13-15 tuhande lahkumine kodumaisest majandusest tohutu rahvusliku jätkusuutlikkuse ressursside kaotus mis rahalises väljenduses informaalselt ulatub suurde  numbrisse miljarditesse eurodesse e) Muide Dr Uibu väitel (omavaheliselt) SA tabelitest on võimalik suure vaevaga välja kaevata et peale Taasiseseisuvmist on kodumaalt lahkunud 6×10*3 (kus x on korrutusmärk, * on siin astendusmärk ja arv 6 on standardselt ligikaudne 6(+/-0,5)) ehk seega 55-65 tuhat eestlast – kodumaise põlisrahvusliku kogukaotusega kümnetes miljardites; et teatavasti SA rändestatistika mõõtmismetoodika sisaldab küsitavusi siis teatava tõenäosusega eestlaste tõeliselt väljarändude arv võib ulatuda palju suuremaks. Lisaks vähenes mullu kodumaiste eestlaste arv negatiivse loomuliku iibe tõttu – kokkuvõttes: kuigi mullu elanike arv killukese suurenes – siiski teaduspõhiselt rahvuslik  inimvara ressursina vähenes rahvusliku etnilise struktuuri moonutuse tõttu – sest väljarändajad olid põhiliselt eestlased ning sisserändajad põhiliselt venekeelsed (ning Eurostat (2016) andmetel positiivselt vähemaktiivsed).

P.S.: 

Ajaloo iroonia tõttu 13-15 tuhat väljarändajat 2016 näib olevat samas vahemikus 1941 otseste stalinlike/terroristlike juuniküüditatute (vt nt Gregory et al. (2011) järgi rahvusliku jätkusuutlikkuse hävitamine küüditamisel perekondade kaupa toimus nn “rahvavaenlaste” hävitamise loosungi all) ja nendega seotud sugulaste represseerimise koguarvuga (vt Rahi-Tamm VR) – rahvuslikult pöördumatute inimvarade kaotustega; kuna pöördumatute siis neid kaotusi tuleb praegu hinnata tänapäeva hübriidsõja tingimustes rahvuslike ressursside pöördumatute kaotustena ja seda tänapäeva optimummudelite endogeensetes duaalhindades rahvusliku jätkusuutlikkuse optimeerimise hindades – arvestades nii formaalseid jooksvaid kaasaegseid turumajanduslikke hindu – kui ka nn kodumajapidamislike sateliitvarade kaotusi jooksvates turuhindades (vt nt episoodilist Meriküll&Rõõm (2016) aruannet mille järgi 2013 eestlaste kodumajapidamiste traditsiooniliste füüsiliste varade maht oli vähemalt paar korda väiksem soomlaste omast ja taolise erinevuse mõju sotsiaalkapitali tasemele pere kohta) – ja mis veelgi olulisem informaalseid sotsiaalvarade kaotusi endogeensetes duaal (vari) hindades. Eriti arvestades et represseeritud kuulusid suures osas rahvusliku eliidi hulka (vt nt Merila-Lattik (2000)). Märkimist väärib seejuures asjaolu et optimeerimismudelites kus arvestatakse võimalike rahvuslike katastroofidega – taolistes mudelites võivad ressursside duaalhinnad tõusta väga kõrgele (vt nt Naevdal (2016)).

Muide natsi-Saksamaa okupatsiooni perioodi 1941-44 eesti rahva inimkaotused natside käe läbi olid kordades väiksemad kui samal perioodil kommunistide inimsusvastastest kuritegudest – (Rahi-Tamm „Valge raamat“ Tabel 2 lk38-39).

P.S.: veelkord tuleb rõhutada et Eesti on parajasti hübriidsõja eesrindel (Kissinger (2014) järgi alates 2007 aprillist) milles agressor üritab Balti-Riike taaskoloniseerida (Dr Kalev Kukk (VR 2005) järgi NLi okupatsioon vastas terroristlikule kolonisatsioonile ning Fukuyama (2014) järgi talolise kolonisatsiooni üheks eesmärgiks on põliselanikkonna hävitamine) – ise enesest mõistetavalt et sellise olukorras on tillul rahvusriigil tarvis lisaks välispoliitiliste liitudega tihedama koostöö tugevdamisele ka oma fiskaal- ja maksu-poliitikat  muuta riigikaitse huvides – ning samuti mitmeidki rahuperioodile omaseid “demokraatlikke” populistlikke vabadusi piirata – nagu nt valesti mõistetud sõnavabadust, valesti mõistetud tööjõu ja kapitali “täiesti” vaba liikumist jne – tõenduseks vt vastavaid arvukaid allolevaid ajakohaseid teaduspõhiseid Osundusi milledes püütakse arvestada ka kiskjalike agentide ning institutsioonide ja impeeriumide eksistentsiga.

Finantskontost

Eelöeldu muidugi suunab mõtlema et millises mahus samaaegselt „lahkus“ meie kodumaisest majandusest finantsressursse – EP Statistika maksebilansi tabeli andmetel:

http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/1950/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/145/436

saab hinnata et lahkus-lekkis välja disfunktsionaalse teaduslageda majandus-süsteemi ning –poliitika tõttu (nt Diamond&Saez (2011))  samuti miljardite eurode  mahus** – seega nii inim- kui ka finantsressursside kahanemise tõttu suure tõenäosusega lõhenes süvenevalt ka konvergents EL/28 keskmisega võrreldes (konvergents on üks hea lähend jätkusuutlikkusele) ning ilmselt vähenes rahvuslik heaolu – seda eriti majandusliku ebavõrdsuse ning divergentsi süvenemise tõttu – mis omakorda tähendab et suure etnilise polariseerituse ning eriti hübriidsõja tingimustes võimaliku etnilise konflikti tõenäosus tõenäoselt suureneb (vt nt Thorsten&Riera-Crichton (2015), Toomse (2015), Lindmäe (2015), Mägi et al. (2015) jne).

*) http://www.stat.ee/pressiteade-2017-048 (selles on küll populistlikult andmed esitatud ühe inimese täpsusega aga statistika- ja tõenäosus-teaduse seisukohalt on õigem arvestada ligikaudsusega – muide mingite meie ametliku (formaalse) statistika veidruste tõttu on Eesti II Maailmasõja perioodi elanike arv tühi koht (kui formaalselt ühe inimese täpsusega andmed puuduvad siis ametlik statistika puudub) – ometi on meil rida usaldusväärseid autoreid kes omavad selle perioodi kohta vastavaid usaldusväärseid hinnanguid (muidugi mitte kunagi ühe inimese täpsusega) ja on neid avaldanud** nt: Rein Taagepera, Jaak Uibu, Vello Salo, Aigi Rahi-Tamm, Hendrik Lindmäe, Helbe Merila-Lattik, Peep Varju, Jaak Valge jne jne). Muide siiani meie administratiivses regulaarses statistikas puudub ka kodumajapidamiste traditsiooniliste füüsiliste varade/kapitalide statistika mis suuresti siiani moonutab vähendavalt nt perekondade küüditamisega seotud olnuid rahvuslike majanduslike kaotuste rahaliste mahtude hinnanguid – samuti nagu praegugi moonutab möödavaatamine kodumajapidamiste traditsiooniliste varade mahu rahalisest tasemest meie elatustaseme rahvusvahelisi võrdluseid (küll meid lakeerivalt nagu samuti seda tehakse sissetulekute osas phophulistlikult luhvti PPS vääringu abil – vt ka Akerlof&Shiller (2015) Phishing for Phools: …).

**) http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/03Ettevetete_majandusnaitajad/12Valismaised_tutarettevotted/12Valismaised_tutarettevotted.asp

– Tabel EM060 näitab et 2014 (kõige värskemad avaliku statistika andmed) et kui siinsed välismaised tütarettevõtted (finantsinstitutsioonid on eraldi) maksid keskmiselt kasumimaksu ca 10% – siis – Venemaa kontrolli all olevad siinsed tütarettevõtted maksid keskmiselt  ca 3% ehk kolm korda vähem. EL Komisjoni terminoloogias see oleks: Eesti Valitsus subsideeris välismaiseid ettevõtteid keskmiselt ca 10% ulatuses nende kasumist ja siinseid Venemaa omasid keskmiselt 17% ulatuses – mis hübriidsõja tingimustes näib olevat eriti “kõrgetasemeline” strateegiline diplomaatia.

Nii või teisiti – igal juhul Valitsuse taoline maksupoliitika õõnestab nii ELi sisest liikmesriikide vahelist sotsiaalkapitali ning rahulolu (miks peaks ELis doteeritav väikeriik subsideerima välismaiseid eraettevõtteid mingite kahtlaste nutikustega) kui ka õõnestab meie kodumaist – sest suurendab nii liikmesriikide vahelist majanduslikku ebavõrdsust kui ka Eesti sisest tõelist ebavõrdsust (sic! nii tulurühmade lõikes kui ka varakuse lõikes ning rääkimata Eestis piirkonniti). Arvestades eriti hübriidsõja olukorda on vaja eriti harmoniseerida Eesti kasumimaksusüsteemi ELi omaga ja mitte mängida partneritega turakat nt nukataga teadustühiselt nuputatud “välislaenude pandimaksudega”. Muide mullu siiski meil tänuväärselt investeeriti ka rahvuslikku sotsiaalkapitali nii Rahvusmuuseumi rajamisega kui ka ELi sotsiaalkapitali nt RB Projekti algatamisega ja seega ka ilmselt Eesti heidutusvõime suurendamisega (kui nii suur ELi ühisprojekt saab hõlmama ka Maarjamaad).

 

Osundusi

Akerlof, Georg, Robert Shiller (2015) Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception. ISBN: 9781400873265 Princeton University Press, Princeton, NY: 280 (Kindle).

Diamond, Peter; Emmanuel Saez (AUGUST 2011) The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations. CESIFO WORKING PAPER NO. 3548 CATEGORY 1: PUBLIC FINANCE: http://elsa.berkeley.edu/~saez/diamond-saezJEP11opttax.pdf

European Commission (February 2015) “What is the “Beyond GDP”:http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html

Eurostat (110/2016 – 6 June 2016) Migrant integration in the EU labour market in 2015:

http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases?p_p_id=101_INSTANCE_jtJORfNw4amk&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_jtJORfNw4amk_delta=20&_101_INSTANCE_jtJORfNw4amk_keywords=&_101_INSTANCE_jtJORfNw4amk_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_jtJORfNw4amk_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_jtJORfNw4amk_cur=2

Fukuyama, Francis (2014) Political Order and Political Decay. FARRAR, STRAUS and GIROUX, New York: 658.

Gregory, Paul R., Philipp J.H. Schröder, Konstantin Sonin (2011) „Rational dictators and the killing of innocents: Data from Stalin’s archives“ – Journal of Comparative Economics 39 (2011) 34–42.

Januskaite, Virginija; Lina Uziene (2015) „Intellectual Capital Measurements and National Strategy Development: Explaining the Gap“ – Procedia – Social and Behavioral Sciences 213 ( 2015 ) 161 – 166: Available online at http://www.sciencedirect.com

Kissinger, Henry (2014 –  e.k 2017)  World Order. Allen Lane: 420  (Index  on p408:  Estonia, Russian cyberattac on  p 345).

Lindmäe, Herbert (2015-1999) SUVESÕDA  … 1941, Tartu, OÜ Greif: 4825lk (sic! IX Köidet – üe).

Merila-Lattik, Helbe (2000) Eesti arstid 1940-1960. (Toim Anu Kell) Tallinn, 1199lk.

Meriküll, Jaanika; Tairi Rõõm (2016) The assets, liabilities and wealth of Estonian households: Results of the Household Finance and Consumption Survey. Occasional Paper Series 1/2016, Bank of Estonia.

Naevdal, Eric (2016) „Catastrophes and ex post shadow prices — How the value of the last fish in a lake is infinity and why we should not care (much)“ – Journal of Economic Behavior & Organization Volume 132, Part B, December 2016, Pages 153–160: http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2016.04.021

 

 

OECD STATISTICS DIRECTORATE (10-Oct-2011) MEASURING THE STOCK OF HUMAN CAPITAL FOR COMPARATIVE ANALYSIS: AN APPLICATION OF THE LIFETIME INCOME APPROACH TO SELECTED COUNTRIES – WORKING PAPER NO. 41 (This paper has been prepared by Gang Liu, E-mail: gang.liu@oecd.org): http://www.oecd.org/std/research

OECD (2016) How’s Life in Estonia? :

https://www.google.ee/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=OECD+(May+2016)+How%E2%80%99s+Life+in+Estonia%3F+Additional+information%2C+including+the+data+used+in+this+country+note%2C+can+be+found+at%3A+www.oecd.org%2Fstatistics%2FBetter-Life-Initiative-2016-country-notes-data.xlsx

Ott, A.F., U. Ennuste (1996) “Anxiety as a Consequence of Liberalization: an Analysis of Opinion Surveys in Estonia” – Social Science Journal, 33, 2, 149-164:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362

Rahi-Tamm, Aigi (2005) “Human Losses” In:  The White Book: Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940–1991”State Committee on the Investigation into Repression Policy of Occupation, Tallinn 2005: Estonian Encyclopaedia Publishers:25-48:

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8192

e.k: http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8196

Rajasalu, Teet (2003) “Indicators of economic freedom and economic structure as determinants of growth and convergence in enlarging EU and priorities for Estonia”:  InEssays in Estonian transformation economics, 2003, Tallinn: 9-32.

Raukas, Anto (2005) “Enormous Envirolmental Damage Caused by Occupation Army” In:  The White Book: Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940–1991”State Committee on the Investigation into Repression Policy of Occupation, Tallinn 2005: Estonian Encyclopaedia Publishers:133- 140:

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8192

STIGLITZ, Joseph E., Amartya SEN, Jean-Paul FITOUSSI et al. (2010) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/publications

StratCom COE (15.III 2017) StratCom laughs. In search of an analytical framework – ISBN: 978-9934-564-12-3: http://www.stratcomcoe.org/publications

Thorsten Janus, Daniel Riera-Crichton (2015) “Economic shocks, civil war and ethnicity” – Journal of Development Economics 115: 32–44:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-1175221378&_sort=r&_st=13&view=c&md5=d185b1e7697a1a536327b241f9e4dd3b&searchtype=a

Tirole, Jean (1992) The Theory of Industrial Organizations. The MIT Press: 479.

http://www.etera.ee/zoom/8725/view?page=1&p=separate&view=0,0,2067,2834

Schmid-Schmidsfelden, Hubertus; Kristina Potapova (2016) The Bear in Sheep’s Clothing: Russia’s Government-Funded Organisations in the EU. Wilfried Martens Centre for European Studies:

https://www.google.ee/search?q=martensctre%20eu%20publications%20bear%20sheeps%20clothing%20russias%20government%20funded%20organisations

Tirole, Jean (1992) The Theory of Industrial Organizations. The MIT Press: 479.

Tongeren,  Jan W., van Ruud Picavet (2016) „Bayesian estimation approach in frameworks; integration of compilation and analysis“ In  EURONA — Eurostat Review on National Accounts and Macroeconomic Indicators: 7-49.

Toomse, Rene (2015) Defending Estonia in peace and war. Retaining a small state near the aggressive neighbor by utilizing unconventional strategies; (supervisor: Jyrki Käkönen)  School of Governance, Law and Society, Tallinn University, Tallinn, Estonia: 245:

http://www.etera.ee/zoom/8725/view?page=1&p=separate&view=0,0,2067,2834

StratCom COE (15.III 2017) StratCom laughs. In search of an analytical framework – ISBN: 978-9934-564-12-3: http://www.stratcomcoe.org/publications

Valge raamat: Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991 (2005) Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005 Tallinn (VR):

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8196   ehk http://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2014/11/Valge-Raamat.pdf või ingl k http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8192

Varju, Peep (2013) Eesti laste küüditamine Venemaale 14. juunil 1941 kui genotsiidi- ja sõjakuritegu; [toimetajad Ülo Ennuste, Enn Tarvel ; kunstnik Endel Palmiste, kaanekujundus: Marju Veermäe] Tallinn : Valge Raamat, 2013 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda) 116 lk. : ill. ; 21 cm
ISBN/ISSN:  9789949229284 (pdf):

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:134869

Seotud osundusi

Chou, Yuan (2006) “Three simple models of social capital and economic growth “– The Journal of Socio-Economics 35  889-912:

DOI: 10.1016/j. socec. 2005.11.053

Ennuste, Ülo  (2014) „Towards Special Methodological Problems of Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks oPreliminary Postulates and Conjectures“ – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:

http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

Hodgson, G. (2007) “Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream?” – Evolutionary Institutional Economics Review, 4(1): 7-25.

Hodgson, G. (1998) Institution Building as an Industrial Strategy. PHARE-ACE Research Project P95-2234-R. (co-author Ülo Ennuste) University of Cambridge Working Papers: 527.

Hurwitcz, Leonid et al. (2007): http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2007/advanced.html

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST HUMANITY (2006) ESTONIA 1940-1945TALLINN 2006: http://www.historycommission.ee (NB: p1126 ).

Januskaite, Virginija; Lina Uziene (2015) „Intellectual Capital Measurements and National Strategy Development: Explaining the Gap“ – Procedia – Social and Behavioral Sciences 213 ( 2015 ) 161 – 166: Available online at http://www.sciencedirect.com

Kahan, Dan M., Asheley Landrum, Katie Carpenter, Laura Helft, Kathleen Hall Jamieson (2017) „Science Curiosity and Political Information Processing“ – Political Psychology“ –  38: 179–199, doi:10.1111/pops.12396, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pops.12396/epdf

Kirch, Aksel; Marika Kirch, Tarmo Tuisk, Hanna-Hulda Reinkort and Aimar Altosaar (2008) “Etics, Emics, Estonians and Russians in Contemporary Estonia: Is the Past still Dominating the Present?”

Presentation at IACCP Congress 27-31 July, 2008 Bremen, Germany: Working Papers of the Institute for European Studies International University Audentes No 1:

http://www.ies.ee/iaccp2008/Kirch_et_al_paper.pdf

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:30058

Kirch, A., Tuisk, T.; Reinkort, H.- H. (2011). Estonians and Russians in Contemporary Estonia: Is the Past still Dominating the Present? In J. Deutsch, M. Boehnke, U. Kühnen, & K. Boehnke (Eds.), Rendering borders obsolete: Cross-cultural and cultural psychology as an interdisciplinary, multi-method endeavor. Bremen : Jacobs University Bremen : International Association for Cross-Cultural Psychology. pp. 106-120.

KUNČIČ, ALJAŽ (2014) „Institutional quality dataset“ –  Journal of Institutional Economics / Volume 10 / Issue 01 / March 2014, pp 135-161:  http://dx.doi.org/10.1017/S1744137413000192 (About DOI

 Krugman, Paul (1990) Rethinking International Trade. The MIT Press: 282.

Kubiszewski, Ida; Robert Costanza, Carol Franco, Philip Lawn, John Talberth, Tim Jackson, Camille Aylmer (2013) “Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress” – Ecological Economics 93 (2013) 57–68.

 Laitin, David (1998) Identity in Formation: the Russian-speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca: Cornell University Press.

Lindmäe, Herbert (2015) SUVESÕDA HARJUMAAL 1941, Tartu, OÜ Greif: 528.

Lucas, Edward (2014) The New Cold War: Putin’s Russia and the Threat to the West (Amazon.com Kindle).

Matsushima, Hitoshi (2008) „Role of honesty in full implementation“ – Journal of Economic Theory 139 2008  353 – 359: www.elsevier.com/locate/jet

Kahan, Dan M., Asheley Landrum, Katie Carpenter, Laura Helft, Kathleen Hall Jamieson (2017) „Science Curiosity and Political Information Processing“ – Political Psychology“ –  38: 179–199, doi:10.1111/pops.12396, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pops.12396/epdf

Kaljulaid, Kersti (2017): https://www.president.ee/et/meediakajastus/intervjuud/13147-qrussia-is-a-threat-estonia-frets-about-its-neighborq-the-washington-post/index.html

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8192

Mägi, Kadi; Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru, Maarten van Ham (2016) „Types of spatial mobility and change in people’s ethnic residential contexts“ – DEMOGRAPHIC RESEARCH VOLUME 34, ARTICLE 41, PAGES 1161−1192 PUBLISHED 28 JUNE 2016 http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol34/41/ DOI: 10.4054/DemRes.2016.34.41:

http://www.demographic-research.org/volumes/vol34/41/default.htm

Noor, Heino (2005) “Permanent Health Damages” In: The White Book: Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940–1991State Committee on the Investigation into Repression Policy of Occupation, Tallinn, Estonian Encyclopaedia Publishers: 58-73: http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8192

OECD (2016) How’s Life in Estonia? :

https://www.google.ee/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=OECD+(May+2016)+How%E2%80%99s+Life+in+Estonia%3F+Additional+information%2C+including+the+data+used+in+this+country+note%2C+can+be+found+at%3A+www.oecd.org%2Fstatistics%2FBetter-Life-Initiative-2016-country-notes-data.xlsx

RAND (2017) https://www.google.ee/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=hybrid+warfare+in+the+baltics.+threats+and+potential+responses

https://www.google.ee/search?q=martensctre%20eu%20publications%20bear%20sheeps%20clothing%20russias%20government%20funded%20organisations

 

 

Advertisements

mai 14, 2017 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: