Ülo Ennuste majandusartiklid

Kes on Ülo Ennuste?

Ülo Ennuste

see scholarly papers http://uloennuste.wordpress.com/

Ülo Ennuste, DSc, former Professor at Tallinn University of Technology.

Main fields of interests: the theory of economic systems and planning under

incomplete information. He is an author and co-author of several books and

widely published articles. The latest publication include:

Ülo Ennuste. 2014. Towards Special Methodological Problems of Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks on Preliminary Postulates and Conjectures. – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:

http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

Ülo Ennuste. 2012. “Waiting for the Commission Strengthened Governance Coordination Leviathans: Discourse Memo for the Actors in the Macro-Game “European Semester”- Baltic Journal of European Studies“ Vol 2, No 1, 2012 p 139-164:

http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf

Ülo Ennuste. 2008. Dual market transition in Estonia 1987-2006: Institutional mechanism analysis approach. –  Europe after historical enlargement. Proceedings of the Institute for European Studies, International University Audentes, 2007, 3.

Ülo Ennuste. 2009. Synthetic Conceptions of Implementing Mechanisms Design for Public  Socio-Economic Information Structure: Illustrative Estonian Examples“- Proceedings of the Institute for European Studies, IU Audentes, 2008, 4.  “ Proceedings of the IES TUT 2009 No6 pp 9-10.

E.k lühidalt TEA ENTS k 6 ja pikemalt Vikipeedia 23.III 12:

 

Ülo Ennuste (sündinud 27. mail 1932 Tartus) on eesti majandusteadlane.

On peamiselt töötanud makroökonoomika alal, eeskätt mitte-konventsionaalselt heterodoksel evolutsioonilisel mehhanismide modelleerimise tiival, rahvusvaheliselt avaldanud rahvuslike majandusmehhanismide stohhastilise optimeerimise ning Eesti majandussüsteemi transitsioonide alalt.

Lõpetanud 1956 TPI ehitusteaduskonna cum laude, 1963  majanduskandidaat (praeguse ekvivalendi järgi PhD) ja 1975 majandusteaduste doktor (DSc(econ)) Eesti TA juures, 1984 majandusmatemaatika professori kutse diplom Moskvast ning 2007 aastal  Audentese Ülikooli audoktor.

Olnud 1957–2004 Eesti TA Majanduse Instituudi (a-st 1995 TTÜ Eesti Majanduse Instituut, a-st 2005 TTÜ majandusuuringute teaduskeskus) teadur, osakonnajuhataja, juhtivteadur ning teadusdirektor, 2005–07 TTÜ majandusteaduskonna avaliku sektori ökonoomika õppetooli erakorraline vanemteadur ning 2007-9 Audentese Ülikooli professor ning 2009 keskel TTÜ majandusuuringute teaduskeskuse erakorraline uurimisprofessor evolutsioonökonoomika alal.

1960. a-il alustasin rahvusliku majanduse tootmise ja tarbimise dünaamiliste maatriksbilansside mudelite koostamist ja olin taoliste mudelite rakendajaid meie rahvusliku majanduse prognoosimisel. Selle valdkonna teoreetilised uurimused algasid minul 1964 ilmunud artiklist „Maatriksite teooria majandusteaduses”. Selles valdkonnas jätkates juhtides Majanduse Instituudis pikaajalist kollektiivset teemat Eesti majandusarengu prognoosimine ja planeerimine dünaamilise maatriksbilansi abil (arvtulemused tollel ajal ei kuulunud avaldamisele) ning töötades välja teooria suuremõõtmeliste majanduslike dekomponeeritud/koordineeritud ehk turumajanduslikku laadi tasakaalumehhanismide abil lahendamiseks (ettepanek Eestis majandusplaneerimises turumehhanismide rakendamiseks on põlistatud intervjuu-artiklis: Brutus, L., Ennuste, Ü. 1965. Un domaine d´expe´rimentation e`conomique.- Democratie Nouvelle, Mars, 89 – 94).

Seda suunda arendasin edasi eeskätt majandusmehhanismide optimumdisaini ning tõerääkimise mehhanismide matemaatiliseks modelleerimiseks. Samas tegeledes aspirantide juhendamisega ning kaas-juhendamisega: Teet Rajasalu, Alari Purju, Tiit Kallaste, Mari Meel, Andrei Matin, Ilmar Ehin, Enn Kareda, Grigori Orenshtein, Tiia Püss, Jüri Uustalu ja lisaks mitmed mittestatsionaarsed aspirandid: Lidia Kukke, Edith Kasterpalu, Jüri Ülesoo jmt. Samuti olles majandusteadusväljaannete erialatoimetajaks eesti, vene, inglise ja saksa keeles ning toimetuskolleegiumites, eeskätt TA Toimetistes 1985-96, Eesti Entsüklopeedias 1994-99, viimatistel aastatel TTÜ ajakirja “Pcoceedings of the Institute for European Studies” toimetuse liige, samuti SA Valge Raamat toimetuskolleegiumi liige heategevuslikult.

Eesti taasiseseisvumise ajal osalesin rahvusliku majanduse transitsiooni teoreetiliste probleemide lahendamisel: nt siirduvas majandussüsteemis tõerääkimise tagamiseks (Ennuste, Ü. 1991. Tõerääkimise tagamisest ja tingitud riskikartuse vähendamisest sotsiaal – majanduslikes juhtimissüsteemides. Rmt: Jaan Laas (toim) Demokraatia. Diskussioon. Demagoogia. Tallinn, 43-54), krooni ja erastamisväärtpaberite matemaatilise tasakaalumudeli püstitamisega Eesti Panga tellimusel (avaldatud 1995), tööstuse ja hõive ning suurerastamise seoste modelleerimisel ning analüüsimisel (1995), meie etniliste rühmade hirmude analüüsimisel ning hindamisel majandusliberaliseerimisest (1996, kaasautor A.F. Ott), eestikeelse majandussõnavara arendamisel (1992) ja okupatsioonide majanduskahjusid hindavate metoodikate koostamisel (1996) ning pikka aega Eestis üldiseid okupatsioonide kahjustusi kajastava “Valge raamatu” koostamisel (2005).

Viimatise ajajärgu majandusteoreetilised uuringud käsitlevad veel Eesti ja Ida-Euroopa muutumisprotsesse ning Eesti majandussüsteemi institutsionaalse evolutsiooni probleeme (nt 2007). Viimatised teoreetilised uuringud on keskendunud stohhastilise majandusmehhanismide disaini käsitlemisele, eeskätt avaliku sotsiaal-majandusliku teadmusstruktuuri tõerääkimise mehhanismide disainile ning rakenduslikult eeskätt kriisi õppetundidele Eesti rahvuslikule majanduspoliitikale ning rahvusliku majandusmehhanismi reformide planeerimisele (Ennuste, Ü. 2009. Estonian hyper-crisis lessons confirm importance of more effective high quality coordination/regulation and harmonisation: Mechanism design theoretic approach. In: Aksel Kirch and András Inotai (Eds.) EUROPEAN UNION: CURRENT POLITICAL AND ECONOMIC ISSUES. Institute for European Studies Tallinn School of Economics and Business Administration, 11-35: http://www.ies.ee/iesp/No6/iesp_no6.pdf ).

Olen olnud legendaarse Irene Tiivel’i TA inglise klubi AEC president 1975, EV Valitsusnõukogu sõltumatu liige 1991-2, Riigikogu ORURK liige 1992-2005 heategevuslikult ning jätkuvalt ORURK järglase SA Valge Raamat Juhatuse Liige, EL Komisjoni PHARE ACE programmi Eesti rahvuslik esindaja 1992–97 heategevuslikult ja jätkuvalt Global Development Network’i uuringupartner, samuti Euroopa Majandusteooria ja Euroopa Evolutsioonilise Poliitökonoomia Ühingu liige.

Olen esitanud teadusettekandeid arvukates välisriikides ning mitmetes korduvalt: Oslo, Cambridge, Herefordshire, Berliin, Praha, Budapest, Moskva, Novosibirsk, Kiiev, Tampere, Turu, Helsingi, Joensuu, Riia, Vilnius, Lissabon, Kairo, Delhi ja viimatiseks Amsterdam 2009.

Jooksvalt blogi majandusteoreetilistest käsitlustest eeskätt heterodokse institutsionaalökonoomika vallast ingl/e.k (http://uloennuste.wordpress.com) ning blogi rakenduslikest küsimustest peamiselt rahvusliku majanduse mehhanismi disaini päevaküsimustes (http://uloennuste.wordpress.com).

Eesti riiklik teenetemärk: Valgetähe IV klassi teenetemärk (2003).

Olulisemaid publikatsioone:

Ennuste, Ü. 2017 nov. Päringukiri: https://yloennuste.wordpress.com/2017/11/21/nb-rahvastikupoliitika-katastroofi-tooruhm-riigikogus/

Ennuste, Ü. 2016 nov. Do not quote: https://uloennuste.wordpress.com/2016/11/

Ennuste,Ü. 2014. Towards Special Methodological Problems of Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks oPreliminary Postulates and Conjectures. – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:

http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

Ülo Ennuste (kaastoimetaja) 2014: http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=134869

http://digar.nlib.ee/digar/show.action?id=134869&q=eestlaste ja

ja

http://digar.nlib.ee/digar/show.action?id=134869&q=varju%2C )

Ülo Ennuste (kaastoimetaja) 2013. Peep Varju. Eesti laste küüditamine Venemaale 14. juunil 1941 kui genotsiidi- jasõjakuritegu. Sihtasutus Valge Raamat, Talinna Raamatutrükikoda, 116 lk, Tallinn 2013:

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:134869

Ennuste, Ü. 2012.  “Waiting for the Commission Strengthened Governance Coordination Leviathans: Discourse Memo for the Actors in the Macro-Game “European Semester”- Baltic Journal of European Studies“ Vol 2, No 1, 2012 p 139-164:

http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf

Ülo Ennuste (kaastoimetaja) 2012. Kannatuste aastad 1940-1991 2. vihik. Tallinn: Valge Raamat.

Ennuste (2012) Viide kui “Valgele raamatu” 2005 kaastoimetajale: http://www.communistcrimes.org/en/Database/Estonia/Estonia-Communist-Era

(tõsi küll et 2015 on minu nimi toimetajate hulgast asendatud mingi karvase käe poolt “Kangilaski” nimega ja samas e.k versioon Riigikogu kodulelt likvideeritud – vt nt:

Ennuste, Ü. 2010. Selected Estonian key heterodox macro-economic retrospective/prospective indicators (Sept 2010) :

http://uloennuste.wordpress.com/2010/09/15/selected-estonian-key-heterodox-macro-economic-retrospectiveprospective-indicators-sept-2010/

Ennuste, Ü. 2009 October. Interview to Telegraph.co.uk to A. Evans-Prichard: http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/6211872/Debt-deflation-laboratory-of-the-Baltics.html

Ennuste, Ü. 2009. Estonian hyper-crisis lessons confirm importance of more effective high quality coordination/regulation and harmonisation: Mechanism design theoretic approach. In: Aksel Kirch and András Inotai (Eds.) EUROPEAN UNION: CURRENT POLITICAL AND ECONOMIC ISSUES. Institute for European Studies Tallinn School of Economics and Business Administration, 11-35: http://www.ies.ee/iesp/No6/iesp_no6.pdf

Ennuste, Ü. 2009. Towards Synthetic Design of Implementing Socio-Economic Communication Mechanisms for Building Optimal Public Socio-Economic Knowledge Spaces. – EAEPE Conference in Amasterdam (available online at the EAEPE Conference homepage).

Ennuste, Ü. 2009. Majanduspoliitika kvaliteedi kompleksprognoosi analüüsi näide: http://uloennuste.wordpress.com/2009/02/05/majanduspoliitika-kvaliteedi-kompleksprognoosi-analuusi-naide-visand-4-ii-09/

Ennuste, Ü. 2009. Memo to The Prime Minister of Estonia and The Commissiomer of Economic and Monetary Affairs:

http://uloennuste.wordpress.com/2009/09/23/memo-23-ix-09/

Ennuste, Ü. 2008. Synthetic Conceptions of Implementing Mechanisms Design for Public Socio-Economic Information Structure: Illustrative Estonian Examples. Kirch, Aksel; Kerikmäe, Tanel; Talts, Mait (Eds.) Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim: a collection of research articles dedicated to the 10th Anniversary of the Institute for European Studies, Tallinn: Tallinn University of Technology, 9 – 39: http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

Ennuste,Ü. 2008. TEA entsüklopeedia 1. köide, majandusteaduslike artiklite ning ca 2000 märksõna koostaja.

Ennuste, Ü. (kaastoimetaja) 2008. Kannatuste aastad 1940-1991 1. vihik. Tallinn: Valge Raamat.

Ennuste. Ü. 2007. Dual Market-Transition in Estonia 1987-2006: Institutional Mechanism Analysis Approach. In: “EUROPE AFTER HISTORICAL ENLARGEMENT”. The Proceedings of 5th Audentes Spring Conference, Apr. 28 2007, Tallinn, 60-126: http://www.ies.ee/iesp/No3/

Ennuste, Ü. 2007 September. The Speech: http://www.audentes.eu/public/Ennuste_Speech.pdf

Ennuste, Ü. 2006. Meta-synthesis Approach to Economic System Implementation Mechanisms. In: Simulation and Optimisation in Business and Industry : International Conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / Eds. H. Pranevicius [et al.]. Kaunas : Technologija, 2006, 9-12. http://helios.nlib.ee/search*est/i?SEARCH=9955250615.

Ennuste, Ü. 2006. Meta-Synthesis Approach to Economic System Implementation Mechanisms. SOBI2006 Abstract. Produtseerija: TTÜ:

http://staff.ttu.ee/~math/SOBI2006/abstract.Ennuste.pdf

Ennuste, Ü. 2006. Dual Market-Transition in Estonia 1987-2006: Institutional Mechanism Analysis Approach. In: EAEPE Istanbul Conference Papers. Produced by: EAEPE:

http://eaepe.org/papers/Istanbul%20Paper.doc

Ennuste, U., Kukk, K. and Viies, M. 2006. A Political Economy Narrative Analysis of Estonian 1987-2006 Dual Capitalist Reform Process. Produced by: Global Development Network in 2006.

http://www.gdnet.org/pdf2/gdn_library/global_research_projects/understanding_reform/Estonia.pdf

Ennuste, Ü. (kaastoimetaja). 2005. Belaja kniga: o poterjax, npitšinjonnõh narodu estonii 1940-1991. Tallinn, Kirjastus ILO, 172 lk: http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:1604

Ennuste, Ü. 2005. Towards Optimal Socio-Economic Institutional Implementation Heuristics. EAEPE konverents Bremenis 10-12 nov 2005:

http://eaepe.org/eaepe.php?q=user/login

Ennuste, Ü. (kaas-toimetaja) 2005. Valge raamat: Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991(peatoim Vello Salo). Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8196

http://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2014/11/Valge-Raamat.pdf

Ennuste Ülo (co-ed, ed in chief Vello Salo) 2005. The White Book. Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991. State Committee on the Investigation into Repression Policy of Occupation, Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn:

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8192

http://tallinn.ester.ee/search~S1*est?/twhite+book/twhite+book/1%2C3%2C4%2CB/frameset&FF=twhite+book+losses+inflicted+on+the+estonian+nation+by+occupation+regimes+1940+1991&2%2C%2C2

http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/TheWhiteBook.pdf

Белая книга: о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями 1940-1991 / Государственная комиссия по расследованию репрессивной политики оккупационных сил; [перевод с эстонского: Андрей Бабаджан, Татьяна Верхоустинская, Эйнар Вяря ; редакторы Юло Эннусте … и др.; предисловие: Велло Сало] ORURK-24. Kirjastus Ilo. Tallinn, 2005 (http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=1604)

Ennuste, Ü. 2005. Towards Optimal Socio-Economic Institutional Implementation Economics: http://majandus.ttu.ee/failid/1711E.pdf

Ennuste, Ü. 2005. A Political Economy Narrative Analysis of Estonian 1987-2006 Dual Market Reform Process: http://majandus.ttu.ee/failid/Artikkel.pdf

Ennuste, Ü. 2005.Towards Optimal Socio-Economic Institutional Implementation Heuristics. In: EAEPE Bremen Conference Papers: http://eaepe.org/papers/

Ulo Ennuste, Kalev Kukk, Tiia Pyss, Mare Viies. 2004. A Political Economics Narrative Analysis of Estonian 1987-2006 Capitalist Market Reform Process: http://www.gdnet.org/activities/global_research_projects/understanding_reform/country_studys/study_teams/drafts.html

Ennuste, Ü. 2004. Meie majanduskihistumisest poliitökonoomilis-narratiivselt. Kogumikus: Eesti Euroopa teel. Toim. Aksel Kirch, Tallinn, 27-31.

Ulo Ennuste, Kalev Kukk, Tiia Pyss, Teet Rajasalu, Mare Viies. 2004-2002. Estonia Report: A Political Economics Narrativ Analysis of 1987-2006 Capitalist Market Reform Process. – GDN Workshop, 23 January 2004, New Delhi, 2002 Kairo

Ennuste, Ü. 2004. Estonian Old and New Economic Transition. Seminar “EU Enlargement : New Challenges and Opportunities”, TTÜ, 30. aprill 2004, Tallinn.

Ennuste, Ü. 2003. Reforming Mechanism Implementation Failures and Lessons from Estonian Transition. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) Essays in Estonian Transformation Economics. Tallinn, 247-264: https://www.researchgate.net/profile/Uelo_Ennuste/publications/?dbw=true

Ennuste, Ü. (co-author). September 2003. „Understanding Estonian Reforms to Capitalist Market: an Economics Narrative“ – Estonian Institute of Economics at Tallinn Technical University. First Version of the Report prepared for the GDN Global Research Project: Understanding Reforms. Country Studies.  Autors Teet Rajasalu (leader of the team) Ülo Ennuste, Jaanus Kiili, Kalev Kukk, Tiia Püss, Mait Rei, Urve Venesaar and Mare Viies:

http://depot.gdnet.org/gdnshare/pdf2/gdn_library/global_research_projects/

understanding_reform/Estonia_first_draft.pdf

Ennuste, Ü. 2003. A Linear Planning Analysis of Institutional Structure in the Economy. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) Essays in Estonian Transformation Economics. Tallinn:

http://pdc.ceu.hu/archive/00001564/01/linear.PDF

https://iweb.cerge-ei.cz/pdf/gdn/RRCII_34_paper_01.pdf  lk 41-52.

Ennuste, Ü. 2003. Mälestusi toompeateaduste ja – mängude tipust. – Sirp, 14. märts 2003, nr 11, lk 5.

Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.). 2003. Factors of Convergence: A Collection for the Analysis of Estonian Socio-Economic and Institutional Evolution. Tallinn.

Ennuste, Ü and Rajasalu, T. 2002. Institutional Determinants of Convergence: Conceptual Frameworks and Empirical Studies of Estonian Institutional Harmonisation and Socio-Economic Convergence with the EU. Estonian Institute of Economics at Tallinn Technical University, Preprint No 64, Tallinn.

Ennuste, Ü. and Rajasalu, T. 2002. Critical Probability of the EU Eastern Enlargement Project’s Institutional Failure: Aspects of Calibrated Economic Impacts of the Failure. In: Aksel Kirch and Juhan Sillaste (eds.) Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession. 4th International Conference 4-6 October, 2002 Pärnu, Estonia, The Institute for European Studies, Tallinn, 212-227: http://www.ies.ee/iesp/ennuste.pdf

Ennuste, Ü. 2002. Poliitökonoomiline pamflett ja teisi tekste. Koostanud ja toimetanud Alari Purju, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond, TTÜ Kirjastus, Tallinn.

Ennuste, Ü., Kein, A. and Rajasalu, T. 2002. INSTITUTIONAL DETERMINANTS OF CONVERGENCE: CONCEPTUAL FRAMEWORKS AND EMPIRICAL STUDIES OF ESTONIAN INSTITUTIONAL HARMONISATION AND SOCIOECONOMIC CONVERGENCE WITH THE EU. CERGE-EI GDN program project No. 34: http://www.cerge-ei.cz/pdf/gdn/RRCII_34_paper_01.pdf

Ennuste, Ü. 2001. Quasi-Implementing Design Mechanisms and Primary Determinants: Estonian Empirical Illustrations. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) Factors of Convergence: A Collection for the Analysis of Estonian Socio-Economic and Institutional Evolution. Tallinn, 325-361.

Ennuste, Ü. 2000. On Optimal Bayesian Market Mechanisms with Credibility Constraints: the Example of the CEECs and EU Accession and Enlargement Processes. In: List of Abstracts. The 2000 Annual Meeting. European Public Choice Society. Siena.

Ennuste, Ü. 2000. Payback Impossible. – The Baltic Times. 5, 194, p. 15.

Ennuste, Ü. and E. Terk. 2000. Determination of the Economic System Transformation. – The Baltic Review. Vol. 19, 16-17.

Ennuste, Ü. 1999. On a Bayesian Mechanism Planning Model of the Shaping the CEECs and EU Accession and Enlargement Decisions. In: List of Abstracts. The 1999 Annual Meeting. European Public Choice Society. Lisboa, pp. 15.

Ennuste, Ü. 1999. On a Bayesian Mechanism Planning Model of the Shaping the CEECs and EU Accession and Enlargement Decisions. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.), HARMONIZATION WITH THE WESTERN ECONOMICS: Estonian Developments and Related Conceptual and Methodological Frameworks, Tallinn, 343-359.

Ennuste, Ü and Wilder,L. 1999. Introductory Notes. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds), HARMONIZATION WITH THE WESTERN ECONOMICS: Estonian Developments and Related Conceptual and Methodological Frameworks, Tallinn, 1-7.

Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) 1999. HARMONIZATION WITH THE WESTERN ECONOMICS: Estonian Developments and Related Conceptual and Methodological Frameworks, Tallinn.

Ennuste,Ü. 1999. On the Estimation of the Derminants of the Estonian Economic System and Harmonistation Indexes. Report. Congress of Political Economists (COPE). The Tenth Annual Convention. Tallinn, July 13-18, 1999.

Ennuste, Ü. 1999. ESTONIAN ECONOMIC MANAGERS AND POLITICIANS EVALUATE INSTITUTION BUILDING AS AN INDUSTRIAL STRATEGY. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds), HARMONIZATION WITH THE WESTERN ECONOMICS: Estonian Developments and Related Conceptual and Methodological Frameworks, Tallinn, 138-147.

Ennuste, U. 1999. Imperious. – Business Central Euorope. November, p. 8.

Ennuste, U. 1999. Real Transition. – The Baltic Times. 4, 185, p.19.

Ennuste, U. Monkey Business. – Business Central Europe, July/August, 1998.

Ennuste, Ü. 1998. Mes sa muodile void teha. Eesti Ekspress, 20. August, 1998, C2.

Ennuste, Ü. 1998. Kuidas nurjata Euroopa Liidu laienemist. Eesti Ekspress, 11. September, 1998, C2.

Ennuste, U. 1998. A Poisoned Chalice. – Business Central Europe, October, 1998.

Ennuste, Ü. 1998. Estonia. In the Report: Institution Building as an Industrial Strategy. PHARE-ACE Research Project P95-2234-R. G. Hodgson (coordinator), Cambridge, 145-193.

Ennuste, Ü. 1998. Implementing Economic Institution’s Functional and Structural Credibility: the Case of Estonia’s Currency Board. In: Working Papers in Economics (TTUWPE). Edited by Vello Vensel, Tallinn, 69-79.

Ennuste,Ü,. Majandusinstitutsioonide usaldusväärsus. Äripäev, 28 oktoober 1997.

Ennuste, Ü. 1996. Viimase okupatsiooni majanduskahju hinnangu alamtõkkest. – Eesti TA Toim. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused, 45, 4, 533-534.

Ennuste, Ü. 1996. On Adaptive Implementation of Economic Systems: A Bayesian Nash Analysis. – Proc.Estonian Acad.Sci. Humanities and Social Sciences, 45, 1, 1-12.

Ott, A.F. and Ennuste, U. 1996. Anxiety as a Consequence of Liberalization: an Analysis of Opinion Surveys in Estonia. – Social Science Journal, 33, 2, 149-164:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362331996900336

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-676851855&_sort=r&_st=13&view=c&md5=3a0d8b6c6caea0a5b741d2d6a566ae7c&searchtype=a

Ott. A.F. and Ennuste, Ü. 1995. Privatization of State Enterprises in Estonia: A Public Choice Approach. – Proc. Estonian Acad. Sci. Humanities and Social Sciences, 44, 1, 1-13.

Ennuste, Ü. 1995. A Risk Theoretical Model of Privatization Vouchers. – Proc. Estonian Acad. Sci. Humanities and Social Sciences, 44, 1, 14 – 20.

Ennuste, Ü. 1993. An outline for estimating long-term economic damage by means of analogy.

Eesti TA Toimetised. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused, 42, 1, 1-4.

Ennuste, Ü. (kaas-koostaja) 1992. Inglise – eesti majandusterminite seletussõnastik. Toimetanud prof. U. Mereste, 1, 2, 3, 1992, Tallinn, 701 lk.

Ennuste, Ü. 1992. A Market-Like Implementation Example. – Proc.Estonian Acad.Sci. Humanities and Social Sciences, 41, 2, 61-70.

Ennuste, Ü. 1991. Tõerääkimise tagamisest ja tingitud riskikartuse vähendamisest sotsiaal – majanduslikes juhtimissüsteemides. Rmt.: J. Laas (toim) Demokraatia. Diskussioon. Demagoogia. Tallinn, 43-54.

Ennuste, Ü. and A. Matin. 1989. Stochastic Adaptive Planning Models and problems of their Coordination. Book, co-author A.Matin, Moscow, “Nauka” (ed Michail Kortsomkin, in Russian:

Стохастические экономические модели адаптивного оптимального планирования и проблемы их координации / Юло Эннусте, Андрей Матин ; отве� Москва : Наука, 1989 95, [2] lk.ISBN/ISSN:  502011937 RR, TLÜAR, TLÜAR teadusrk).

Ennuste, Ü. 1989. Some Models of Stochastic Planning Mechanisms. – Finnish Economic Papers, 2, 2, 116 – 124. http://econpapers.repec.org/article/fepjournl/v_3a2_3ay_3a1989_3ai_3a2_3ap_3a116-124.htm ja http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/images/stories/fep/fep19892_3.pdf

Ennuste, Ü. 1989. Majandusliku riski lihtsamaid arvutusvõtteid. Rmt.: Informatsioon ja marketing, Tallinn, 145 – 148.

Ennuste, Ü. 1989. Towards a Stochasic Economic Planning Methodology. Academy of Sciences of the Estonian SSR, Section of Social Sciences, Tallinn.

Ennuste, Ü. 1988. Mitte ainult uus rüü. – Horisont, 1, 14-17.

Ennuste, Ü. 1985. Maailma vägevaim rulett. – Majandus ´85, 92-93.

 Kornai, János (1985) Majanduslik kasv, defitsiit ja efektiivsus : sotsialistliku majanduse makrodünaamiline mudel. (tõlk T. Kaare, erialatoim Ü. Ennuste) Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn : [s.n. “Ametlikuks kasutamiseks” soveti perioodil], 124 lk. : ill. Eesti Rahvusraamatukogu.

Ennuste, Ü. 1978. A Theory of Decomposed Optimal Planning. [toim Dr S. Ulm, tõlk. T. Kaare] Valgus, Tallinn, 223 lk.

Юло Эннусте. 1976. Принципы декомпозиционного анализа оптимального планирования. Академия наук ЭССР, Институт экономики. Таллинн : Валгус, 1976 174 lk.

Ennuste, Ü. 1976-1996. Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused – toimetuskolleegiumi liige, osaliselt ase-esimees.

Autor Эннусте, Юло, 1932-
Pealkiri Принципы декомпозиционного анализа оптимального планирования / Юло Эннусте ; Академия наук ЭССР, Институт экономики
Ilmunud Таллинн : Валгус, 1976
Kirjeldus 174 lk. ; 22 cm
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1349915*est

Ennuste, Ü.1974. Majanduse optimaalse planeerimise aktuaalseid metoodilisi küsimusi. Rmt: Majandusteadus ja rahvamajandus 1971/72, Eesti Raamat, Tallinn, 55-56.

Ennuste, Ü. 1973. Probleme und Elemente der Dekompositsionanalyse von wirtschaftlichen Optimumaufgaben. – Tagungsmaterial der Dritten Internationalen Tagung Mathematik und Kybernetik in der Ökonomie, Leuna-Merseburg.

Ennuste, Ü. 1970. On the Principle of Economic Effectiveness of a Planning System. – Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, XIX, No. 4, 415 – 425.

Ennuste, Ü. 1969. Uncertainty, Information and Decomposition in the Planning of a Production System. – Economics of Planning, 9, 3, 258 – 266:

https://springerlink3.metapress.com/content/apt25151401mm553/resource-secured/?target=fulltext.pdf&sid=fvfx4a45bfltmq55fcc0xk55&sh=www.springerlink.com (NB maksab ca 40 eurot).

Ennuste, Ü. 1969. On Optimality Criteria for Production Systems. – Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, XVIII, 2, 99 – 104.

Ennuste, Ü. 1968. Tootmissüsteemi optimumülesannete lahendamisest dekomponeeritud Lagrange funktsiooni abil. – Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, XVII, 2, 258 – 266.

Ennuste, Ü. 1968. Diskonteerimisprobleemidest toomissüsteemide optimaalsel arendamisel. – Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, XVII, 1, 3 -10.

Brutus, L., Ennuste, Ü. 1965. Un domaine d´expe´rimentation e`conomique.- Democratie Nouvelle, Mars, 89 – 94.

Ennuste, Ü. 1964. Kapitaalmahutuste efektiivsuse probleemi uurimine materiaalse tootmise lihtsustatud maatriksmudeli alusel. – Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria, XIII, 3.

Ennuste, Ü. 1964. Maatriksite teooria majandusteaduses. – Matemaatika ja kaasaeg, III, Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, 33 – 38.

Advertisements

1 kommentaar »

 1. Lugupeetud hr Ennuste,

  kas Teie atikleid on kusagil võimalik lugeda eesti keeles? Eriti sooviksin lugeda artiklit, mis on avaldatud: http://www.ies.ee/iesp/No6/iesp_no6.pdf

  Pean tunnistama, et inglise keeles oli artikkel minu jaoks liiga keeruline ja arusaamatu.

  lugupidamisega
  Katri Targama

  Kommentaar kirjutas Katri Targama | märts 5, 2010 | Vasta


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: