Ülo Ennuste majandusartiklid

NB: Rahvastikupoliitika Katastroofi Töörühm Riigikogus

Riigikogu Koduleheküljelt loeme et:

„Töörühm koostab rahvastikupoliitika põhialused

20.11.2017 / Pressiteated, Probleemkomisjon rahvastikukriisi lahendamiseks

Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustatud rahvastikupoliitika töörühm koguneb täna esimest korda ja peab avaliku istungi. Töörühm on kokku kutsutud rahvastikupoliitika põhialuste koostamiseks aastateks 2018–2035, millest peavad hakkama lähtuma kõik seadused ja arengukavad.

Töörühma juhib probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski ja selle liikmeteks on kutsutud teadlased ning huvigruppide ja riigiametite esindajad.

Töörühma koosolek toimub täna algusega kell 13 Riigikogu konverentsisaalis. Istung on avalik ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes.

Rahvastikupoliitika põhialused aastateks 2018–2035 soovitakse esitada Riigikogule hiljemalt 2018. aasta veebruariks.

Lisainfo: Siret Kotka-Repinski, 5211278

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 Tõepoolest: (a) Töörühma agenda näib esmalt katastroofiline selle pärast et rühm on seatud adamantselt otselt ülemaks Põhiseaduset ja Riigikogust ning kaudselt ka Presidendist. Tõepoolest – „Töörühm on kokku kutsutud rahvastikupoliitika põhialuste koostamiseks aastateks 2018–2035, millest peavad hakkama lähtuma kõik seadused (Sic! üe) ja arengukavad.“ – aga kui need on ilmselt vastuolus PSiga? ning täispopulistlikult teaduslagedad (nt nagu moodsa institutsionaalküberneetika seisukohalt täiesti absurdne disain* et ka ERM peaks olema ka nt ESA üks administraatoreid jms – seega imperatiivne ning täielikus vastuolus moodsa institutsionaalküberneetikaga: väidan seda eeskätt sciencedirect.com aluselt: muide nt tehes päringu “sotsiaalkapital” saame vastuseks mitkümend tuhat ingl teaduslikult eeltsenseeritud osundust – eeskätt selle sajandi vastavatest pariteetselt eelretsenseeritud publikatsioonisest – veelgi enam – kui täpsustada küsimust tuleb vastuseks kitsam ring vastavatest lähedaset publikatsioonidest) – ning samuti vastuolus intellektuaalsete Euroopa ideaalidega (vt nt Pariisi Memorandumit (mai 2017):

http://objektiiv.ee/pariisi-manifest-euroopa-millesse-tahame-uskuda/ )

Eriti  hübriidsõja turbulentsetes  tingimustes peavad seadused olema kiirelt adaptiivsed ja pidevad ning partneritega koordineeritud – vt nt ka amazon.comKissinger (2014; võimalikke tuumakatastroofe arvestav) ja Fukuyama (2o14; koloniseerimise/okupatsiooni põhieesmärgiks on põliselanike hävitamine) ning Zack ‘9 (vt detailsemalt kommenteeritud osundust allpool) jne. Seega eeskätt peame olema valvsad meid ähvardavaid rahvuslikke katastroofe (nt tuumakatastroofe Läänemere äärises suhtes ning vastava heidutusjõu võimendamiseks ja etnilisi kodusõdasid Balti-Riikides vältides eriti seoses anomaalselt suure etnilise polaarsusega mis eeskätt tingitud poolesajandilisest terroristlikust Soveti okupatsioonist (b) seda enam et 20.IX 17 koosoleku alusdokumendis* on nn „Ideepaberis“ kirjas et „Rahvastiku kasv toimub ühtlaselt (sic! üe) kogu Eesti territooriumil ja ka diasporaades (sic! sic!).“ – taevane arm – kui edasine kasv „diasporaades“ –  kui see ei vii Maarjamaad etnilistele katastroofide tõenäosuste suurenemisele** siis mis veel puudu jääb? Nimelt ühe hiljutise uurimuse*** alusel oli venelaste diasporaa keel juba 2015 Tallinnas domineeriv (c) edasi on dokumendis dirigeeritud vastuoluliselt eelmisega et Eesti rahva juurdekasv tuleb kindlustada prioriteetselt immigratsiooniga – mis loogilises vastuolus nn „ühtlase“ kasvuga sest samuti on prioriteetide hulgas igasuguste perevormide toetamine ja igakülgne soodustamine – seega vist  kah steriilsete perevormide (samasooliste?) igakülgne soodustamine mis põhirahvuse vaegkasvu veelgi süvendab ning immigratsiooni veelgi rohkem vähemefektiivse ning sageli isegi negatiivse kontingendiga suurendab ning  Maarjamaa rahvastiku struktuuri deformeerib jätkusuutmatumaks – muide juba aastaid on Eesti divergentsi kursil EL/28 keskmise GDP p.c suhtes – vaatamata ELi olulistele toetustele – rääkimata majandusliku ebavõrdsuse suht suurest süvenemisest ELi kontekstis (d) tõsi – töörühmas on ka mõnede meie tunnustatud teadlase nimed – kuid ilmselt Ideepaberi koostajad ei ole nende tulemustest huvitatud – sest “paberi” Bayes-Popper’likul filtreerimisl (vt LISA tekstile blogis:  https://yloennuste.wordpress.com/2017/09/15/nb-15-ix-2017/ on kerge näha et skolaaride kaasamisel oleks Ideepaberis pidanud kõlama “tõenäosused ja riskid ning rahvusliku sotsiaalkapitali jätkusuutlikkuse kestlikkus” sest oleme parajasti hübriidsõja turbulentside küüsis ning esmaoluline ei ole 17 a peale rahvuslike poliitikate ette determineerimine vaid Maarjamaa heidutusvõime kiire suurendamine: si vis pacem, para bellum (kui tahad rahu, valmistu sõjaks – vt ka nt Zack ‘9 katastroofide preventatsiooni projitseerimise maksiime ning ka Toomse ’15 monograafiat (e) Riigikogule omaselt on Ideepaber teaduskauge ka selle poolest et absoluutselt puuduvad osundused suurvaimudele (vt nt Zack ‘9: Location 1147) ning pre-retsenseeritud teooriatele ja nii otseselt demograafilistele kui ka kaudsemat sotsiaalpoliitiliselt olulistele – eriti sotsiaalkapitali kui ka inimkapitali ning küberneetilis-institutsionaalsetele; sümptomaatiliselt ei ole töörühma kooseisus märgata ei ajaloolasi, riigiteadlasi, matemaatikuid-küberneetikuid, institutsioonide disainijaid, prognoosijaid-futuriste, makroökonomiste, statistika teoreetikuid, rahandusteadlasi,  ei meedikuid (väga mitmelt erialat) ega kirjanikke jne. Arusaadavalt peavad taolise mõttekoja liikmed olema vähemalt informaalselt Nobelist/Prof/Dr tasemel – vt nt – https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=hlg

PS: Kahtlemata esmasülesandeks peab teaduspõhiselt seadma positiivse eestluse tähtsustamise ning eriti eestlaste kangelaslikkuse väärtustamise – eriti Teises Vabadussõjas (sic!) kommunistliku okupatsiooni vastu – ning selles vallas monograafiliste suursaavutuste eest meie rahvusliku sotsiaalklapitali/positiivse natsionalismi tähtsustamisel ning Maarjamaa heidutusvõime kindlustamisel – Dr Herbert Lindmäe’le Maarjamaa Risti omistamise (analoogiliselt Courtois, Stéphane kaasusega 2005****  ning seoses EP Raportiga võitluseks kremlistlike trollide terroristliku kommunikatsiooniga:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0440&language=ET&ring=A8-2016-0317 ) – on vaja viivitamatult rakendada täiendavaid kübermehhanisme positiivse eestluse stigmatiseerimise katsete kriminaliseerimiseks – ning mis veelgi olulisem – rahvusliku positiivse tsensuuri kehtestamine (http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf) sest meediainstitutsioonid peavad samuti vastutama oma tegevuse eest nagu sootsiumi mistahes teised liikmed

Vaja on täiendavalt meetmeid Riigi küberturvalisuse tõstmiseks ning riiklike kübeteenuste kvaliteedi/kompetentsuse parendamiseks: nt parajasti nii ID kaartide ümber sertifitseerimise kui ka e-residentsuse korraldamise tase jätab soovida suuremat asjatundlikkust – rääkimata ametliku rahvusliku statistika aeglusest ning vaega tasemest (nt 1941-49 on isegi Eesti elanike arv siiamaani ametlikult teadmatu)

Viivitamatult tuleb Valitsusel likvideerida ränk finantside lekkimine Maarjamaalt – mis on eeskätt palgavaesuse ning seega anomaalse väljarände põhjustaja: 

Eesti Pank (2017) Maksebilansi aastaraamat 2016: lk23:

„ … FINANTSKONTO

 1. aasta maksebilansi finantskonto järgi investeeriti välismaale 386 mln eurot (sic! üe) rohkem

kui Eestisse. Eesti majandus on alates 2009. aastast (sic! üe) olnud püsivalt netolaenuandja. Kapitali netoväljavoolu põhjustasid finantsvahendusettevõtete grupisiseste laenude tagasimaksed ja pensionifondide investeeringud välismaistesse väärtpaberitesse. … “

NB: Eesti finantsmajandus lekib rängalt isegi netos kumulatiivselt miljardites alates ’9. aastast – põhjuseks eeskätt täiesti teaduslage maksusüsteem (vt nt Diamond, Peter; Emmanuel Saez (2011) The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations. CESIFO WORKING PAPER NO. 3548)

Lõpetuseks: teaduspõhiselt näib et turbulentsetes tingimustes (nt Zack ‘9 järgi) peaaegu kindlasti tuleb meil eeskätt teha kõikvõimalik rahvastikukatastroofide vältimiseks – nende võimalikkuse tõenäosuste minimiseerimiseks – ja – selleks teha nii rahvusvahelist poliitilist kui ka institutsionaal-küberneetilist koostööd eeskätt rahvuste positiivsete sotsiaalkapitalide tõusuks ja heidutusvõimete tõhustamiseks – ning seega nende jätkusuutlikkuse kestlikkuste tõenäosuste suurendamiseks.

Teadusliku koostöö tegemiseks on töörühm kohustatud viivitamatult kontakteeruma vähemalt EL Komisjoni SAM vastava vennasrühmaga:

 https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=hlg

Muide – SAM on nõuandev (sõltumatu) teadusmehhanism – mille juhtivad liikmed on rahvusvahelised tegevprofessorid rahvusvaheliselt respekteeritud ülikoolides – seega informaalselt teadusekeskuste juhid.

Ühest kohalikust kommentaarist:

“… positiivse õiguse õigusväliste aluste esiletoomine ja õigussüsteemi modelleerimine inimõiguste austamisest lähtuvalt takistab positiivse õiguse mandumist seadustatud õigusetuseks. See ei välista alates Aristotelesest kuni tänapäevani tehtavat vahet jaotaval ja võrdsustaval õiglusel ning nende alusel positiivõiguslike lahenduste vaagimist. … ” *****

Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Kristel Lekko õigusteenistuse juhataja-õiguskantsleri nõunik õiguskantsleri volitusel Erkki Sven Margna 693 8430 ErkkiSven.Margna@oiguskantsler.ee
(NB! kogu terviktekstile on ÕK poolt piiratud juurdepääs kuni 2092 (sic! 65 aastat, üe) – lubage märkida et räpase hübriidsõja tingimustes ning Kremli strateegilise kommunikatsiooni kübertrollide efektiivses tegutsemisruumis Aristoteles’i “jaotaval ja võrdsustaval õiglusel ning nende alusel positiivõiguslike lahenduste vaagmist” kõigi indiviidide vahel – ei saa pidada ratsionaalseks – kas ei oleks vaja  ka nt vähemalt Kafka’le toetuma – rääkimata Wiener’ist (1948) – sest kõigi indiviidide ja nende rühmade hulgas leidub ka igas kaliibris negatiivseid tüüpe – ja – ka neid tuleb Wiener’i
järgi sotsiaalküberneetilistes mudelites ilmutatud kujul kehastada koos mehhanismide disainiga nende tüüpide vabaduste ilmutatud piiramiseks meie rahvuslikes jätkusuutlikkuse kestlikkuse huvides.
 *****************************

*) Rahvastikupoliitika põhialused 2018-2035

Ideepaber
I Rahvastikupoliitika visioon

Eesti rahvastik kasvab sündide arvu suurenemise, surmade vähenemise, väljarändajete tagasipöördumise ja sisserände suurenemise tõttu. Rahvastiku kasv toimub ühtlaselt kogu Eesti territooriumil ja ka diasporaades. Eestis väärtustatakse rahvusvahelise kogemusega inimeste tagasipöördumist ja ollakse avatud muust rahvusest sisserändajate vastu. Ühiskond on sidus ja erineva kultuuriga inimesed on ühiskonda hästi lõimitud. Eesti ühiskond on loodust säästev, jõukas, loominguline ja õnnelik.

II Rahvastikupoliitika eesmärk

Rahvastikupoliitika eesmärk on tagada Eesti rahva kestmine ning kasv, väärtustades laste saamist ja kasvatamist, toetades igakülgselt tervet ja täisväärtuslikku eluviisi, teostades läbimõeldult tööjõu säilimiseks vajalikku sisserännet, edendades sisserändajate lõimumist Eesti ühiskonda, hoides tihedaid sidemeid väljarännanud eestlastega ning kasvatades kogu Eesti elanikkonna sidusust ja heaolu.

III Prioriteetsed arengusuunad

Sotsiaal- ja tervisepoliitika

Laste- ja perede poliitika

 • väärtustada laste kasvatamist ja lasterohkeid peresid
 • parandada laste ja lastega perede elukvaliteeti tagades lastele ja noortele turvalise elu- ja kasvukeskkonna olemasolu ning kindlustades perede turvatunne soodustamaks perede poolt soovitud arvu laste sündi
 • tõhustada lastekaitset, koolisotsiaaltööd ja pere- ning suhtenõustamist, vähendades psühholoogilistest probleemidest tingitud kahjusid inimesele endale, tema lähedastele ja ühiskonnale
 • toetada töö- ja pereelu ühitamisvõimalusi sh võimaldada paindlikke töösuhteid ning parandada lastehoiuteenuse kättesaadavust kõikides Eesti piirkondades, soodustades väikelaste vanemate tööturule naasmist
 • toetada/aktsepteerida võrdselt kõiki perevorme (abielud, vabaabielud, üksikvanemad, lapsi kasvatavad vanavanemad jne)

 

Rahvatervis ja vananemine

 • rakendada meetmeid inimeste eluea sh tervena elatud aastate pikendamiseks ning riskikäitumise (sh enneaegsete surmade) vähendamiseks
 • soosida tervislike eluviiside harrastamist laste ja noorte hulgas, et need saaks osaks tulevaste täiskasvanute elustiilist
 • vähendada terviseriske sotsiaalse sidususe suurendamise ja ebavõrdsuse vähendamise kaudu ühiskonnas
 • suurendada elanikkonna kehalist aktiivsust ja muuta inimeste toitumisharjumused tervislikumaks
 • planeerida tervislikke eluviiside harrastamist soosivat keskkonda, pöörates eraldi tähelepanu jalgiskäidava ruumi ja kergliikluse arendamisele
 • tagada kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus
 • tagada sotsiaalkindlustuse ja pensionisüsteemide stabiilsus ning usaldatavus

 

Rände- ja lõimumispoliitika

Sisserändepoliitika

 • töötada välja paindlik ja vajaduspõhine immigratsioonipoliitika
 • suurendada ministeeriumide omavahelist koostööd rändepoliitika kujundamisel ning luua rände- ja hargmaisuspoliitika riikliku poliitiliselt sõltumatu vastutaja
 • parandada Eesti kui sihtriigi kuvandit

Lõimumispoliitika

 • tagada sisserändajate võimalikult kiire ja mitmekülgne (keel, kultuur, töö) integreerimine Eesti ühiskonda läbi lasteaedade, (huvi-)koolide, avaliku sektori asutuste, kohalike kogukondade, sotsiaalse ettevõtluse ja tööandjate võimekuse suurendamise sisserändajaid vastu võtta
 • kasvatada püsielanike ühtekuuluvustunnet
 • kohelda Eesti elanikke võrdselt sõltumata rahvusest, emakeelest ja/või elukohast
 • teha pidevat selgitustööd ühiskonnas esineva sallimatuse, hirmude ja vastuseisu vähendamiseks
 • tagada Eesti kultuuri säilimine multikultuurses ühiskonnas

 

Rahvastiku areng ja hargmaisuspoliitika

 

Tagasirände- ja hargmaisuspoliitika

 • täiendada rahvuskaaslaste poliitikat nõnda, et see hõlmaks lisaks kultuurilistele ka ühiskondlikke, hariduslikke ja majanduslikke meetmeid
 • toetada igakülgselt eestlaste tagasipöördumist sh tugevdada kontakte väliseestlaste kogukondadega

Hariduspoliitika

 • tagada ligipääs kvaliteetsele haridusele ja kõigile alaealistele õppimisvõimalused üle Eesti
 • juurutada koolide komplekshindamist
 • tagada suurem õpetus- ja õpimotivatsioon
 • tagada Eesti kõrghariduse rahvusvaheline konkurentsivõime
 • viia hariduse sisu ja proportsioonid vastavusse Eesti tulevikuvajaduste ja võimalustega
 • kaardistada ühiskondliku andekuse ressurss eestlaste hulgas
 • luua rahvusliku innovatsiooni süsteem (koolid, täiendõppeasutused, arenduskeskused), mis arvestaks ühiskondliku andekuse ressursse ja tuleviku vajadusi
 • uuendada haridussüsteeme tagamaks loominguliste, innovaatiliste ja ettevõtlike kodanike kujunemine (motiveerida innovatiivsust ja loovust)
 • tagada igale vanuserühmale juurdepääs loomingulistele praktikatele
 • rakendada ühtluskoolide süsteemi leidmaks ebasoodsama stardiplatvormiga talendid
 • ümber- ja elukestva õppe kaudu tagada haritud inimeste tööga hõivatus
 • arvestada vanemaealiste (45-aastaste ja vanemate) ja immigrantide koolitamise eripäradega

Regionaalpoliitika

 • propageerida osakoormusega töökohti tööandjate hulgas ja tagada kaugtöö võimalused maapiirkondades
 • tagada ääremaalistel aladel elementaarsete kommunikatsiooni-, transpordi- ja sotsiaalteenuste ning kohalike kultuurikogukondade ja külatasandi ühenduste elujõulisus
 • rakendada pikaajalisi arenguprogramme sh vähendada taotluspõhiste meetmete osakaalu regionaalpoliitiliste meetmete hulgas
 • tugevdada piirkondlikke haldus- ja arendusstruktuure sh algatada ettevõtluse piirkondlike strateegiate koostamine
 • rakendada võrgustikmajanduse (klasterdumise) põhimõtteid

 

IV Korrapärane aruandlus

 • omada pidevat ülevaadet rändeandmetest ja selle baasil luua täpne rändearvestussüsteem; omada pidevat ülevaadet lõimumisandmetest; omada pidevat ülevaadet väljarännanud ja tagasirännanud kaasmaalastest
 • Rahvastikupoliitika rakendamises on vajalik selle valdkonna aruandluskohustus koondada ühe institutsiooni kätte
 • Rahvastikupoliitikat jälgib ning aruandlust korraldab a) riigihalduse minister b) peaminister c) Eesti Rahva Muuseum.

 

**) Thorsten, Janus; Daniel Riera-Crichton (2015) Economic shocks, civil war and ethnicity.   – Journal of Development Economics 115 32–44.

ja

Toomse, Rene (2015) Defending Estonia in peace and war. Retaining a small state near the aggressive neighbor by utilizing unconventional strategies; (supervisor: Jyrki Käkönen); School of Governance, Law and Society, Tallinn University, Tallinn, Estonia: 245lk:

http://www.etera.ee/zoom/8725/view?page=1&p=separate&view=0,0,2067,2834

***) Mägi, Kadi; Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru, Maarten van Ham (2016) „Types of spatial mobility and change in people’s ethnic residential contexts“ – DEMOGRAPHIC RESEARCH VOLUME 34, ARTICLE 41, PAGES 1161−1192 PUBLISHED 28 JUNE 2016 http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol34/41/ DOI: 10.4054/DemRes.2016.34.41:

http://www.demographic-research.org/volumes/vol34/41/default.htm

ja

Kirch, Aksel; Marika Kirch, Tarmo Tuisk, Hanna-Hulda Reinkort and Aimar Altosaar (2008) “Etics, Emics, Estonians and Russians in Contemporary Estonia: Is the Past still Dominating the Present?”

Presentation at IACCP Congress 27-31 July, 2008 Bremen, Germany: Working Papers of the Institute for European Studies International University Audentes No 1:

http://www.ies.ee/iaccp2008/Kirch_et_al_paper.pdf

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:30058

Kirch, A.; Tuisk, T.; Reinkort, H.- H. (2011). Estonians and Russians in Contemporary Estonia: Is the Past still Dominating the Present? In J. Deutsch, M. Boehnke, U. Kühnen, & K. Boehnke (Eds.), Rendering borders obsolete: Cross-cultural and cultural psychology as an interdisciplinary, multi-method endeavor. Bremen : Jacobs University Bremen : International Association for Cross-Cultural Psychology. pp. 106-120.

****) (a) Courtois, Stéphane, et al (2017) THE BLACK BOOK OF COMMUNISM: Crimes, Terror, Repressions.   BLUE Edition, Kindle (ca 6 eurot).

NB: (a) sellest ilmselt seitsmendast ingl väljaandest (kõvakaaneline 1064lk – muide ingl esmaväljaande maht oli vist 860lk ringis ning vist ka kaasautoreid oli kordades vähem) Eesti kohta üksikuid episoodilisi osundusi leiame lehekülgedelt – 208, 211, 236, 278-279, 372 – kahjuks vist Eesti autoritele ning allikatele viited näivad kahjuks puuduvat – sh nt 2006 ilmunud „ESTONIA 1940-1945“ XXX+1337lk (b) muide 1997 väljaande e.k täiendatud esmatrükk ilmus 2000 Lennart Meri’ Eessõnaga ja Mart Laar’i lisapeatükiga Eesti kohta;  ja 2005 omistati monsieur Courtois’ile Maarjamaa Rist (c) märkimisväärne on et 2017 väljaandes on küll täpsustatud eeskätt arvulisi inimkaotusi kommunismiterrori läbi – kuid üldse mitte pööratud mingitki olulist suuremat tähelpanu kommunistlikule hävitustööle rahvuslike materiaalsete ja institutsionaalsete ning kultuuri ressursside vallas – erinevalt nt kuidas on komponeeritud meie „VALGE RAAMAT“ 2005: milles on meile perioodil 1939-91 okupatsioonide poolt tekitatud rahvuslikke turumajanduslikke kaotusi on hinnatud ligikaudu vahemikus 0,2 kuni o,1 triljoni dollari mahus – seisuga 2005 ning seejuures ilma inimkaotusi majanduslikult hindamata – kitsalt turumajanduslikult.

P.S.: Moodsate rahvuslike sotsiaalküberneetiliste optimeerimismudelite alusel (Wiener‘i mõistes) aga kujunevad endogeenselt ka inimressurssidele informaalsed varihinnad (Lagrange’i kordajad) mis turbulentsetes tingimustes ja rahvuslike jätkusuutlikkuste kestilkkuste tõenäosuste optimeerimisel võivad osutuda üllatavalt kõrgeteks: seega tänapäeva Post-GDP teooriate alusel võivad okupatsiooniliste inimkaotustega (eriti eliidiga ja rahvusliku sotsiaalkapitaliga seotud: nt ca 10M eurot p.c) seotud kaotuste mahtude kaasa arvamine küberhindades – tõsta rahvuslike kogukaotusi ligemale kümnekordseteks võrreldes kitsalt turumajanduslikega:

Zack, Naomi (2009) Ethics for Disaster (Studies in Social, Political, and Legal Philosophy) Kindle – Instant preview: http://a.co/2y0cs59: 

Location 2036:

“On July 11, 2008, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) received media attention for its monetary
revaluation of an American human life. In May, the EPA had revised its figure from $7.8 to $6.9 million. This
‘value of statistical life” entails that the lifesaving results of some practices can be balanced against their costs.” –

NB need on Zack ‘9 järgi ameeriklaste keskmised statistilised hinnangud katastroofide tingimustes – seega ilmselt madalamad kui vastavad prognostilised informaalsed küberhinnad eliidi p.c kohta parajasti EL/28 puhul hübriidsõja tingimustes sanktsioonide sõja eesrindel.

Location 1138:

“Perhaps the real questions are these: How much protection from danger do we want for which we are willing to
pay with the liberties we take for granted? What risks would or should we choose to take to safeguard our
liberties?”

Location 1147:

“If prevention is confused with preparation and response, then the civilian rights and risks in those phases are
easily overlooked. In this chapter, I develop an optimistic application of classic social contract theory to disaster
preparation and response. I then consider a dismissal from postmodern pessimists and attempt to address that
position with the help of Art Spiegelman. SOCIAL CONTRACT THEORY For the United States, the idea of a
social contract at the foundation of civil society, or society under government, dates back to John Locke and
Thomas Hobbes in the seventeenth century. Of course, theirs are not the only ideas as to how government
originated and can be justified. This chapter began with reference to the tradition of naturalistic political
theories, dating from Aristotle’s Politics, whereby government is understood to have developed from smaller
forms of human organization.6 There are also supernatural political theories, whereby government is a creation
of God (St. Augustine’), and grand historical political theories, whereby government is the expression of other
principles guiding the natural, human, and social order (G. W. F Hegel and Karl Marx”). There are utopian,
Manichean, and anarchistic theories of government, and so forth. Moreover, Hobbes and Locke are not the sole
architects of social contract theory. Thomas Aquinas, despite his debt to Aristotle, mentions the obligations of
rulers in an early social contract manner.9 JeanJacques Rousseau provided a variation on Locke’s ideas in the
eighteenth century, substituting the elusive notion of the general will for the will of the majority.10 John Rawls,
during the second half of the twentieth century, extended social contract theory to more egalitarian ideals than
envisioned by Hobbes or Locke with his conception of justice as fairness.”

Vt lisaks nt kirjandust:  (a) https://uloennuste.wordpress.com/2016/11/ teksti lõpust ja

(b) https://yloennuste.wordpress.com/2015/04/29/memo-29-iv-15-riigikogule-ajaliselt-jalgu-jaanud-kodulehekulje-asendamise-kohta/

*****) —– Forwarded message —–
Subject: vastus
Date: 22. november 2017 16:26.21
From: <info.okk@oiguskantsler.ee>
To: Ülo Ennuste <ylo.ennuste@mail.ee>

Õiguskantsleri Kantselei

Tere!

Teile on saadetud Õiguskantsleri Kantselei dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu dokument Ülo Ennuste_vastus, mis on registreeritud 22.11.2017, registreerimisnumbriga 14-3/171464/1705313.

Dokument avaneb DigiDoc Client programmi abil, mille saab arvutisse tasuta alla laadida aadressilt http://www.id.ee

NB! Dokumendile on kehtestatud juurdepääsupiirang alates 22.11.2017 kuni 22.11.2092 [Sic! üe], vastavalt ÕKS § 23 lg 8, AvTS § 35 lg 1 p 12,19.

Kontaktinfo
E-R 09.00-17.00
Kohtu 8, 15193 TALLINN
e-post: info@oiguskantsler.ee
telefon 693 8404
 P.S.: Siinkohal olen veendumusel et Kafka’lik juurdepääsu piirang 65-ks aastaks sellele tekstile on mingi arusaamatuse tõttu või häbiväärne pärand Soveti okupatsiooni ajast! Muide huvitav on veel see et dokumendi kogumaht kB-des näib olevat suurusjärgu suurem kui selles leiduva vastuskirja maht – ning omakorda selle kirja asjakohasus sisuliselt näib olevat peaaegu nulli lähedane :==)

Memo 5.XII 17

Kõigile kes on huvitatud sellest kuidas tsiviliseeritult/mittepopulistlikult koostada teaduspõhiselt usaldusväärseid rahvuspoliitilisi uuringuid: neid tuleb teha eeskätt rahvusvaheliselt teaduspõhiselt ning ajaliselt katkematult – aga mitte kitsalt kodukootult poliitkampade mahitamisel ning ilmselt barbaarsetel/korrumpeerunud kaalutlustel – ilma rahvusvaheliste ning kodumaiste etniliste kiskjalike riskide muutumistega arvestamiseta.

Vt nt eeskujuks lõike ühest teaduspõhisest lühiuurimusest väikese transiidiriigi näitel (mis kõigetähtsam koos kohustuslike osundustega):

Kuhelj, Alenka (2011) „Rise of xenophobic nationalism in Europe: A case of Slovenia“ – Communist and Post-Communist Studies 44 (2011) 271–282

 

Keywords:

Minority rights

Nationalism

Post-communism

Citizenship policy

Erased

Slovenia

 

A b s t r a c t

The article focuses on rise of nationalism and xenophobia in Slovenia. It starts by

considering the issue of unrecognized minorities in Slovenia (former Yugoslavia nations)

that have no minority rights, despite being large groups, as many international organizations

for the protection of minorities have pointed out. A particular issue in this relation

for Slovenia is the ‘Erased’ – the individuals who did not acquire Slovenian citizenship

when Slovenia seceded from federal Yugoslavia – and despite the European Court of

Human Rights (ECHR) decision, the Slovenian state has still not recognized their rights,

which were violated in the post-independence period. The article also examines two other

minorities in Slovenia, the Jews and the Roma. The article finds Slovenia to be a closed,

non-globalised society which, in spite of its constitutional declaration to protect the rights

of minorities and other national communities, is seeking to retain a politically and

culturally homogeneous nation state.

©_ 2011 The Regents of the University of California. Published by Elsevier Ltd. All rights

reserved.

::::::::::::

References

 

Amnesty International Report, 2010. Annual report, Slovenia. Available at: http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_EN.pdf#page¼236

(accessed 12.07.11.).

Berend, I., 2007. Save our Land and our Ancestral Race: From Xenophobia to Ethnic Cleansing in Central and Eastern Europe. (Unpublished manuscript).

Block, H., 2009. The restitution of holocaust-era Jewish communal property: an unfinished item on the Jewish diplomatic agenda. Israel Journal of Foreign

Affairs III (1) Available at: http://fodz.pl/download/issue7_block.pdf (accessed 23.10.11.).

Bugaric, B., 2008. Populism, liberal democracy, and the rule of law in central and Eastern Europe. Communist and Post-Communist Studies 41, 191–203.

Bugaric, B., 2011. Trpka resnica o levici Mladina, [online] 22 April. Available at: http://www.mladina.si/tednik/201116/trpka_resnica_o_levici (accessed 23.10.11.).

Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin.

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.

Council of Europe, 1995. Framework Convention for the Protection of National Minorities (Strasbourg).

Government of the Republic of Slovenia, 2001. Statement of Good Intent Available at: http://www.slovenija2001.gov.si/10years/path/documents/goodintent

(accessed 12.07.11.).

Kern, S., 2011. Spain: the ‘Most Anti-Semitic Country in Europe’ Hudson New York, 7 April. Available at: http://www.hudson-ny.org/2020/spain-anti-semitic

(accessed 04.05.11.).

Kymlicka, W., 2002. Multiculturalism and minority rights: West and East. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 4, 16–21.

Klop_ci_c, V., Komac, M., Kr_zi_snik- Buki_c, V., 2003. Albanians, Bosniacs, Montenegrins, Croats, Macedonians and Serbs in the Republic of Slovenia. Institute for

Ethnic Studies. ECHR, Ljubljana. Kuric and Others v. Slovenia (2010), (Application no 26828/06).

Medved, F., 2007. From civic to ethnic community? The evolution of Slovenian citizenship. In: Bauböck, R., Perchinig, B., Sievers, W. (Eds.), Citizenship

Policies in the New Europe. Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 216–217.

Müller, J.-W., 2011. The Hungarian Tragedy Dissent, Available at: http://www.princeton.edu/wjmueller/DISSENT-Hungary-JWMueller.pdf (accessed 12.07.11.).

Amending Act to the Law Regulating the Status of Citizens of Other Successor Countries to the Former Socialist Federative Republic of Yugoslavia (SFRY) in

the Republic of Slovenia (ZUSDDD-B). OGRS 50/2010.

Aliens Act. OGRS 61/99, 30 July 1999a. Available at:http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b59c14.html (accessed 29.10.11.).

Law Regulating the Status of Citizens of Other Successor Countries to the Former Socialist Federative Republic of Yugoslavia (SFRY) in the Republic of

Slovenia (ZUSDDD). OGRS 61/1999b.

Constitution of the Republic of Slovenia. OGRS 33/1991, 23 December 1991. Available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b59d0.html. (accessed

29.10.11.).

Citizenship Act of the Republic of Slovenia. OGRS 1/1991. Available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b59118.html. (accessed 29.10.11.).

STA, 2010. Pahor: Dol_zni smo ohraniti spomin na grozote holokavsta (Anon., 2010). 27 January. Available at: http://www.siol.net/Slovenija/Aktualno/2010/

01/Holokavst.aspx (accessed 05.05.11.).

Persin, S., 2011. The Virtual Jewish History Tour, Slovenia: These Sentiments and the Holocaust Both Contributed to the Tiny Jewish Population in Slovenia at

Present. Jewish Virtual Library [online]. Available at: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/slovenia.htm (accessed 11.07.11.).

Recommendation no 1201 (1993) of the Parliamentary Assembly of the council of Europe on an additional Protocol on the rights of minorities to the

European Convention on human rights.

Sarrazin, T., 2010. Der Bundesbanker schafft sich ab. FastBook Publishing. Religions, Jews Get Torah, First Rabbi and Synagogue (Anon., 2003). Slovenia

News, 27 February. Available at: http://slonews.sta.si/index.php?id¼672&s¼29 (accessed 05.05.11.).

Spritzer, D., 2009. Last Chance for Holocaust Restitution, 10 European Countries that Pose Obstacles for Restitution-Seekers. New Jersey Jewish Standard

[online] 3 July. Available at: http://www.jstandard.com/index.php/content/item/last_chance_for_holocaust_restitution3/ (accessed 12.07.11.).

Sylvetsky, R., Kempinsky, Y., 2011. Anti-Semitism, Circa 2010. IsraelNationalNews. 23 January. Available at: http://www.israelnationalnews.com/News/News.

aspx/141896 (accessed 15.07.11.). References

Amnesty International Report, 2010. Annual report, Slovenia. Available at: http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_EN.pdf#page¼236

(accessed 12.07.11.).

Law Regulating the Status of Citizens of Other Successor Countries to the Former Socialist Federative Republic of Yugoslavia (SFRY) in the Republic of

Slovenia (ZUSDDD). OGRS 61/1999b.

Constitution of the Republic of Slovenia. OGRS 33/1991, 23 December 1991. Available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b59d0.html. (accessed

29.10.11.).

Citizenship Act of the Republic of Slovenia. OGRS 1/1991. Available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b59118.html. (accessed 29.10.11.).

STA, 2010. Pahor: Dol_zni smo ohraniti spomin na grozote holokavsta (Anon., 2010). 27 January. Available at: http://www.siol.net/Slovenija/Aktualno/2010/

01/Holokavst.aspx (accessed 05.05.11.).

Persin, S., 2011. The Virtual Jewish History Tour, Slovenia: These Sentiments and the Holocaust Both Contributed to the Tiny Jewish Population in Slovenia at

Present. Jewish Virtual Library [online]. Available at: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/slovenia.htm (accessed 11.07.11.).

Recommendation no 1201 (1993) of the Parliamentary Assembly of the council of Europe on an additional Protocol on the rights of minorities to the

European Convention on human rights.

Sarrazin, T., 2010. Der Bundesbanker schafft sich ab. FastBook Publishing. Religions, Jews Get Torah, First Rabbi and Synagogue (Anon., 2003). Slovenia

News, 27 February. Available at: http://slonews.sta.si/index.php?id¼672&s¼29 (accessed 05.05.11.).

Spritzer, D., 2009. Last Chance for Holocaust Restitution, 10 European Countries that Pose Obstacles for Restitution-Seekers. New Jersey Jewish Standard

[online] 3 July. Available at: http://www.jstandard.com/index.php/content/item/last_chance_for_holocaust_restitution3/ (accessed 12.07.11.).

Sylvetsky, R., Kempinsky, Y., 2011. Anti-Semitism, Circa 2010. IsraelNationalNews. 23 January. Available at: http://www.israelnationalnews.com/News/News.

aspx/141896 (accessed 15.07.11.).

 

 

Advertisements

november 21, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

NB: Courtois, Stéphane, et al ’17

Courtois, Stéphane, et al (2017) THE BLACK BOOK OF COMMUNISM: Crimes, Terror, Repressions.   BLUE Edition, Kindle (ca 6 eurot).

NB: (a) sellest ilmselt seitsmendast ingl väljaandest (kõvakaaneline 1064lk – muide ingl esmaväljaande maht oli vist 860lk ringis ning vist ka kaasautoreid oli kordades vähem) Eesti kohta üksikuid episoodilisi osundusi leiame lehekülgedelt – 208, 211, 236, 278-279, 372 – kahjuks vist Eesti autoritele ning allikatele viited näivad kahjuks puuduvat – sh nt 2006 ilmunud „ESTONIA 1940-1945“ XXX+1337lk (b) muide 1997 väljaande e.k täiendatud esmatrükk ilmus 2000 Lennart Meri’ Eessõnaga ja Mart Laar’i lisapeatükiga Eesti kohta;  ja 2005 omistati monsieur Courtois’ile Maarjamaa Rist (c) märkimisväärne on et 2017 väljaandes on küll täpsustatud eeskätt arvulisi inimkaotusi kommunismiterrori läbi – kuid üldse mitte pööratud mingitki olulist suuremat tähelpanu kommunistlikule hävitustööle rahvuslike materiaalsete ja institutsionaalsete ning kultuuri ressursside vallas – erinevalt nt kuidas on komponeeritud meie „VALGE RAAMAT“ 2005: milles on meile perioodil 1939-91 okupatsioonide poolt tekitatud rahvuslikke turumajanduslikke kaotusi on hinnatud ligikaudu vahemikus 0,2 kuni o,1 triljoni dollari mahus – seisuga 2005 ning seejuures ilma inimkaotusi majanduslikult hindamata – kitsalt turumajanduslikult.

P.S.: Moodsate rahvuslike sotsiaalküberneetiliste optimeerimismudelite alusel (Wiener’i mõistes) aga kujunevad endogeenselt ka inimressurssidele informaalsed varihinnad (Lagrange’i kordajad) mis turbulentsetes tingimustes ja rahvuslike jätkusuutlikkuste kestilkkuste tõenäosuste optimeerimisel võivad osutuda üllatavalt kõrgeteks: seega tänapäeva Post-GDP teooriate alusel võivad okupatsiooniliste inimkaotustega (eriti eliidiga ja rahvusliku sotsiaalkapitaliga seotud: nt ca 10M eurot p.c) seotud kaotuste mahtude kaasa arvamine küberhindades – tõsta rahvuslike kogukaotusi ligemale kümnekordseteks võrreldes kitsalt turumajanduslikega:

Zack, Naomi (2009) Ethics for Disaster (Studies in Social, Political, and Legal Philosophy) Free Kindle instant preview: http://a.co/2y0cs59
Location 2036:

“On July 11, 2008, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) received media attention for its monetary
revaluation of an American human life. In May, the EPA had revised its figure from $7.8 to $6.9 million. This
‘value of statistical life” entails that the lifesaving
results of some practices can be balanced against their costs.” – NB need on Zack ‘9 järgi ameeriklaste keskmised statistilised hinnangud katastroofide tingimustes – seega ilmselt madalamad kui vastavad prognostilised informaalsed küberhinnad eliidi p.c kohta parajasti EL/28 puhul hübriidsõja tingimustes sanktsioonide sõja eesrindel.

Vt lisaks nt kirjandust:  https://uloennuste.wordpress.com/2016/11/ teksti lõpust.

 

november 15, 2017 Posted by | Uncategorized | 1 kommentaar

Küberohtude olukorrast narratiiv-fiktsiooniliselt

“The Code Thief ” Kindle Edition


  Amazon:
THE CODE THIEF is a fast paced, cyber, espionage thriller.

A young computer hacker, Dylan Charles, is entrapped by CIA Agent John McGovern.

Charles is forced to give up his expertise in order to secure the release of his brother from jail.

Developing a sophisticated computer virus, to halt the Iranian Nuclear program, things get out of hand along with the virus.
From Iran to Iraq to Wall Street, this action-packed story of two men who despise each other, but who must work together for the common good, has all the attributes of a modern-day espionage classic.

THE CODE THIEF is a must read (Sic! üe) for all fiction/thriller fans.

NB: tõepoolest – seda põnevusromaani võib pidada kohustuslikuks kirjanduseks väga laiale publikule informeerivalt selgitamaks et: (a) sotsiaalküber katastroofide tingimustes kitsad formaal turumajanduslikud/vürtspoodlikud kalkulatsioonid on täiesti ebakohased – selles narratiivromaanis andeka IT-mehe hind võib ulatuda miljardini ja alla miljoni summadest üldse ei räägita – nt vt ka Zack ‘9 viidet kus nt ameeriklase elu keskmine statistiline hind katastroofi situatsioonides oli 2006 ligemale 7M dollarit (keskmine) – vt ka nt http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=45588 (b) ikkagi olulised on inimfaktorid (oma võimete ülehindamine, lurjuslikkus, lollus, empaatilisus jne) ka küberviiruste tõrje süsteemide disainimise meeskondades – tehnilisi detaile vt nt Cvrcek&Svenda ‘6kusjuures teine autor on meile juba mitu kuud vana tuttav (c) tõepoolest – küberviiruste tõrje pulul kiirustamine mõnede funktsionääride ID kaartide turvariskide kõrvaldamisel võib osutuda obligatoorseks – seda eriti meie tingimustes (hübriidsõja eesrindel kommunikatsiooni- ning sanktsioonide-sõjas ning samas ilmselt mõningate kahtlaste etniliste ning e-residentide bandedega silmitsi – kuid muidugi mitte kõigi ID kaardi omanike kiirustamine korraga ei ole mõttekas.

Vt lisaks

Cvrcek, Daniel; Petr Svenda (2006) „Smart Dust Security – Key Infection Revisited“ – Electronic Notes in Theoretical Computer Science, Volume 157, Issue 3, 25 May ’6, Pages 11-25.

Abstract

Sensor network is a notion denoting an interesting subset of self-organising wireless networks. These networks are rather dense as each node have typically more than dozen neighbours, and large – with tens to hundreds thousands of nodes. Applications of such networks assume distributed environmental sensing performed by each sensor in the network, where data from a particular sensor gain value only when combined with data from a relatively high number of other sensors. One of the open security questions in this specific environment is a possibility to lower requirements on key distribution and key management and thus decrease production costs. One of the possible ways is “key infection”. The paper recaps a protocol and already published results. It also elaborates the concept of key infection by introducing a new variant of security amplification protocol, and presents some interesting results obtained by simulations.

Vt ka http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=45588

ja

Zack, Naomi (2009) Ethics for Disaster. U.S. Environmental Protection Agency (EPA):164, Kindle.

Ethics for Disaster addresses the moral aspects of hurricanes, earthquakes, tornadoes, plane crashes, Avian Flu pandemics, and other disasters. Naomi Zack explores how these catastrophes illuminate the existing inequalities in society. By employing the moral systems of utilitarianism, deontology, and virtue ethics to analyze the consequences of recent natural disasters, Zack reveals the special plight of the poor, disabled, and infirm when tragedy strikes. Zack explores the political foundations of social contract theory and dignitarianism and invites readers to rethink the distinction between risk in normal times and risk in disaster. Using both real life and fictional examples, Zack forcefully argues for the preservation of normal moral principles in times of national crisis and emergency, stressing the moral obligation of both individuals and government in preparing for and responding to disaster (https://books.google.ee/books?isbn=0742564959  )

november 5, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Kiri 1.XI 17

Lugupeetud Ülle Madise

JM kirjast* Dr Uibu’le leiame lõigu:

„Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise põhieesmärki saab teostada üksnes neid aluspõhimõtteid järgides. Tänapäevasest inimõiguskontseptsioonist lähtuvalt on positiivses õiguses „keskne koht üksikisikul, kelle väärikus domineerib grupi ning riigi huvide üle“ (Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne (2017), Preambul, p 11; kättesaadav: www.pohiseadus.ee). Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise nimel ei saa piirata üksikisikute põhiõigusi.“

NB: „Preambul, p 11“ ei ütle mitte midagi selle kohta et:

„keskne koht üksikisikul, kelle väärikus domineerib grupi ning riigi huvide üle“

– samuti on midagi taolist Nietzsche’likku raske leida kogu Kommenteeritud väljaande (2017) teistelt lehekülgedelt – ja – seega kogu kirja sisu jääb rahvale esoteeriliseks – ehk leiaksite minuti abistamiseks?

Ette tänades vastuse eest – Ülo Ennuste (vt ka https://uloennuste.wordpress.com/2017/10/09/remark-9-x-17/ )

*) Justiitsministeerium: nr 10-4/6964-2

Eesti rahvastiku toetusrühma Riigikogus koostatud dokumendi “Eesti rahvastikupoliitika” kavand

Lugupeetud härra Uibo

Pöördusite Justiitsministeeriumi poole selgitustaotlusega, milles soovisite saada tagasisidet Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma poolt koostatud dokumendi „Eesti rahvastikupoliitika kavand“ kohta. Justiitsministeeriumi pädevuses on anda õiguslikke selgitusi Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) kohta, kuid rahvastikupoliitika kujundamine kuulub Siseministeeriumi valitsemisalasse. Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma poolt koostatud dokumendis „Eesti rahvastikupoliitika kavand“ (edaspidi kavand) on välja toodud üldised eesmärgid, suunad ja meetmed. Kavandis käsitletud meetmed on niivõrd üldised, et neid ei ole võimalik õiguslikult analüüsida. Seetõttu ei saa Justiitsministeerium kavandi suhtes anda konkreetseid õiguslikke selgitusi. Juhin Teie tähelepanu paarile seisukohtadele kavandis, mis eelkõige vajavad põhjalikumat läbitöötamist.
1. Põhistate kavandi seisukohad järgmisele väliavõttele põhiseaduse preambulist: „Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, … mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade …“ Juhin Teie tähelepanu sellele, et põhiseaduse preambuli tekst moodustab ühtse terviku. Lisaks kavandis väljatoodule, nimetatakse põhiseaduse preambulis ka vabadust, õiglust ja õigust kui Eesti Vabariigi aluspõhimõtteid. Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise põhieesmärki saab teostada üksnes neid aluspõhimõtteid järgides. Tänapäevasest inimõiguskontseptsioonist lähtuvalt on positiivses õiguses „keskne koht üksikisikul, kelle väärikus domineerib grupi ning riigi huvide üle“ (Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne (2017), Preambul, p 11; kättesaadav: www.pohiseadus.ee). Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise nimel ei saa piirata üksikisikute põhiõigusi. 2. …

Eesti Vabariigi põhiseaduse 25. aastapäevaks ilmub põhiseaduse kommentaaride neljas, parandatud ja täiendatud väljaanne. Toimetuskolleegium tunneb rõõmu, et käesolevad kommentaarid ilmuvad ühtlasi Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva künnisel.
POHISEADUS.EE

 

 

 

november 1, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

NB 15.IX 2017

 

 

Euroopa Komisjon – Kõne

JEAN-CLAUDE JUNCKER (13.IX 2017) Komisjoni Presidendi Kõne Euroopa Liidu olukorrast 2017:

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm (14.IX 2017 oli Kõne Komisjoni Koduleheküljel neljas keeles – sh Eesistuja keeles: ingl, sks, pr ja e.k)

Ise tõstaksin sotsiaalküber rakursist esile kaks lõiku:

(A) Euroopa Küberturbeameti (EA) loomisest

„Viimasel kolmel aastal oleme teinud edusamme eurooplaste veebiturvalisuse alal. Tänu komisjoni esitatud uutele õigusnormidele kaitseme intellektuaalomandit, kultuurilist mitmekesisust ja isikuandmeid. Oleme asunud võitlusesse veebis levitatava terrorismi- ja radikaliseerumispropagandaga. Ent küberrünnete vastu ei ole Euroopa ikkagi veel hästi kaitstud.

Küberründed võivad ohustada demokraatia ja majanduse stabiilsust mõnikord enamgi kui relvad ja tankid. Ainuüksi eelmisel aastal toimus iga päev enam kui 4000 lunavararünnakut ja 80% Euroopa ettevõtetest puutus kokku vähemalt ühe küberturvalisusintsidendiga.

Küberründed ei tunne riigipiire ja kaitstud pole mitte keegi. Kaitsmaks meid paremini taoliste rünnakute vastu, teeb komisjon täna ettepaneku uute vahendite kohta, sealhulgas Euroopa Küberturbeameti loomiseks.“

NB: (a) muide probleem on üleilmne alates nt värskelt U.S. õudustest viimatistel presidendivalimistel 2016 seoses välisriigi strateegilise kommunikatsioonilise mõjuka sekkunisega ning jõuetusega seda manipulatsiooni superriigi poolt täielikult elimineerida (Clinton, 2017) ja (b) lõpetades nt Eestis 2017 nn ID kaardi teoreetilise turvariski rünnakuga – mis ilmselt oli teoreetiline hõnglemine (phishing – ehk spämm, punane heeringas, spunk, faktoid jne – sest ilmselt sellel “teoreetilisel riskil” ei näi olevat peaaegu kindlasti mitte mingit reaalset rakendust sest see oleks agressorile katastroofiliselt kulukas – Svenda et al, 2016) kuid siiski tekitas rahvuslikke mainekahjustusi kuna puudub vastav usaldusväärne rahvusvaheline ning rahvusvaheliselt tunnustet kompetentne ametkond taoliste spämmi rünnakute kiireks tagasi löömiseks ning tarvidusel kriminaliseerimiseks – ja seega probleemi lahendamisel sai oluliseks kohalike poliitikute üleliialdatud subjektiivne hirm endi saatuse pärast: Chanel&Chichilinsky, 2013 (c) eriti tahaks tähelpanu juhtida et ka propaganda vastu võitlemine kuulub Komisjoni järgi küberturve valda (see on nii ka Clinton (2017) järgi) – ja – selles osas oleme meie Kremli massilise propaganda vääramisega suures hädas ja seda vist ka suuresti meie rahvusliku teadmus/teadus ruumi haledusest eriti sotsiaalteaduste alal nt: hiljuti valmis Prof Lindpere oopus (ligemale 5 tuhat lk) mis käsitleb meie Teise Vabadussõja ühte kangelaslikku etappi – Suvesõda 1941 – kuid meie teadusministeeriumi taolised moodustised püüavad seda tööd maha vaikida nagu ka selle sõja kangelaslikkust ning ohvreid ja sellega eestluse patriotismi õõnestada – mis rahvuslikult eriti kahjulik parajasti hübriidsõja eesrinnetel. Muide samuti püütakse ETISes maha vaikida Akad Mereste tohutut loomingut – seda eriti Eesti ELiga ühinemise majandus/rahandus probleemide uurimise alal.

 

(B) EL/27 ühise hübriidse/klaster majandus- ja rahandus-ministeeriumi loomisest Komisjoni raamides

 Me vajame ka Euroopa majandus- ja rahandusministrit – ministrit, kes positiivseid struktuurireforme toetaks. Selles saab ta toetuda tööle, mida komisjon alustas 2015. aastal struktuurireformide tugiteenusega. Euroopa majandus- ja rahandusminister peaks koordineerima kõiki ELi rahastamise instrumente, mida kasutatakse juhul kui liikmesriike tabab majanduslangus või kriis.

Ma ei taha luua ametikohta lihtsalt selle loomise pärast. Efektiivsust silmas pidades palun ma anda see ülesanne ühele komisjoni volinikest – veelgi parem asepresidentidest –, kes majandus- ja finantsküsimustega tegeleb. Samal ajal peaks ta juhtima ka eurorühma.

Loomulikult tuleks Euroopa Majandus- ja Rahandusministril aru anda Euroopa Parlamendile.

Meil ei ole vaja paralleelstruktuure. Meil pole vaja ka eraldi euroala majapidamist, vaid hoopis tugevamat euroala eelarveliini meie ELi majapidamise raames.“

NB: (a) eriti oluline taolise koordineerimise olemasolu – nt meie RM majandusprognoosides on maksebilansi finantskonto prognoosides osas auk (vähemalt avalikkusele) – rahvuslik kahju sellest lüngast tohutu (b) sest ka EP ega ülikoolid ei näi tegevat rahvuslikke rahandusprognoose ega vastavaid uuringuid – et miks igal aastal miljardid eurod kodumaisest majandusest välismaadesse lekivad/slikerdatakse – ja kui kauaks selline majandussüsteemi disfunktsionaalsus jääb veel püsima et vaene liikmesriik annab isegi netos laene rikkamatele (vt EP ja ESA vastavaid statistikaid).

P.S.: (a) Juncker’i kiituseks ütleksin  et Brexit seal Kõnes ei esine – see on juba ajalugu ning Junker’i väitel põhineb suuresti valetamisel; ei esine ka Hübriid-Sõda – mis EL/27 ei olegi ilmselt midagi eksistentsiaalset – kuigi väikeriigi seisukohalt sotsiaalküberneetiliselt kriitiliste riskide tõenäosuste seisukohalt vägagi olulised (Ennuste&Rajasalu, 2002), ei esine GPD samuti – tipptasemel Meta-GDP ja IKT ajastul teaduskauge minevik sest nt GDP võidakse suuresti kasutada vääralt ning riigist välja slikerdada/lekitada – tulevik on eksistentisaalselt teaduspõhised (mittepopulistlikud)) rahvuslike jätkusuutlikkuste väärtused ja ressursid (sh elanike majanduslik võrdsus ning rahvusliku sotsiaalkapitali mahu edendamine ja migratsiooni piiramine – mis Juncker’i uskumusel teatavasti aitab nt leevendada nii kodusõdade riske etniliselt konfliktsetes riikides ning kõrvaloleva piiritaguse etnilise agressori ässitusel); tulevik on insitutsionaal-evolutsiooniline sotsiaal-küberneetiline reformimine – tuulte pidevalt progressi purjedes hoidmiseks (b) Kõnes puudub nii Trump kui Putin sest tõepoolest Glinton (2017) järgi näib et tõenäosusega 95% nende avaldused on 95% hõnglemisesd (manipulatsioonid ning valed: Akerlof&Shiller, 2015) – kuid on MINA/MINA/MINA ning Jüri Ratas figureerivad; puudub nt U.K. – kuid on Rumeenia: seega justkui Ida-Euroopa poole silma tegemine; on Mark Twain’i maksiim aga kahjuks mitte rohkem asjakohaseid suurkirjanikke nagu le Carrè (2017, ingl kaksikagentide  reetlikkusest) ja Coetzee (immigrantide tsiviliseeritud laagritest ning getodest); superpoliitikule omaselt ühtegi teadlast Kõnes ei osundata – vaatamata sellele et Komisjoni töötab sotsiaalküberi  alal suuresti Nobelistide õlgadel (eeskätt Stiglitz. Diamond, Phelps jne); kuid segast hägusloogikat näib Junker harrastavat küll nt “EL ei ole riik – kuid on õigusriik” – see võimaldab ilmselt mitmeid subjektiivseid võrdõigeid tõlgendusi sest on liialt lihtsustatud (Wiener’i järgi) populistlik –  nagu meiegi parajasti tipppoliitikas kuulus kalambuur  “laev on laev ja kaubamaja on kaubamaja – ja mitte laev”: kuigi .

 

 Osundusi

Akerlof, Georg; Robert Shiller (2015) Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, ISBN: 9781400873265 Princeton University Press, Princeton, NY and Kindle Edition: 280.

“Akerlof and Shiller extend the standard ‘market failure’ theory–which says that there is a potential role for government intervention when markets fail–by showing that markets fail not only because of the familiar reasons of externalities and unfair income distribution, but also because of the pervasive phenomenon of ‘phishing for phools’ (profit-seeking through manipulation and deception). They point the way to a new paradigm freed from the constraints of market failure theory, able to illuminate ‘control by capital’ (partly through phishing) and to prescribe for ‘control of capital’ (partly by techniques for limiting phishing suggested here).” – Robert H. Wade, London School of Economics.

le Carrè, John (2017 Sept 7) A Legasy of Spies. Kindle

Amazon: Interweaving past with present so that each may tell its own intense story, John le Carré has spun a single plot as ingenious and thrilling as the two predecessors on which it looks back: The Spy Who Came in from the Cold and Tinker Tailor Soldier Spy. In a story resonating with tension, humor and moral ambivalence, le Carré and his narrator Peter Guillam present the reader with a legacy of unforgettable characters old and new..

Chanel, Oliver; Graciela Chichilnisky (2013) „Valuing life: Experimental evidence using sensitivity to rare events“ – Ecological Economics 85: 198–205: doi:10.1016/j.ecolecon.2012.03.004

Clinton, Hillary Rodham (2017 12.IX) What Happened. Kindle Edition.

Amazon: “ … She lays out how the 2016 election was marked by an unprecedented assault on our democracy by a foreign adversary (Sic! üe). By analyzing the evidence and connecting the dots, Hillary shows just how dangerous the forces are that shaped the outcome, and why Americans need to understand them to protect our values and our democracy in the future. … “

f Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks oPreliminary Postulates and Conjectures.” – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:

http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

Ennuste, Ü. and Rajasalu, T. (2002) „Critical Probability of the EU Eastern Enlargement Project’s Institutional Failure: Aspects of Calibrated Economic Impacts of the Failure.“  In: Aksel Kirch and Juhan Sillaste (eds.) Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession. 4th International Conference 4-6 October, 2002 Pärnu, Estonia, The Institute for European Studies, Tallinn, 212-227: http://www.ies.ee/iesp/ennuste

Lindmäe, Herbert (2015-1999) SUVESÕDA … 1941, IX Kõidet. Tartu, Estonia OÜ Greif: 4825 lk.

Svenda, Petr, Matus Nemec, Peter Sekan, Rudolf Kvasnovsky,
David Formanek, David Komarek and Vashek Matyas (2016)

„The Million-Key Question – Investigating the Origins of RSA Public Keys“ – https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity16/technical-sessions/presentation/svenda

Abstract

Can bits of an RSA public key leak information about

design and implementation choices such as the prime

generation algorithm? We analysed over 60 million

freshly generated key pairs from 22 open- and closedsource

libraries and from 16 different smartcards, revealing

significant leakage. The bias introduced by different

choices is sufficiently large to classify a probable library

or smartcard with high accuracy based only on the values

of public keys. Such a classification can be used to

decrease the anonymity set of users of anonymous mailers

or operators of linked Tor hidden services, to quickly

detect keys from the same vulnerable library or to verify

a claim of use of secure hardware by a remote party.

The classification of the key origins of more than 10 million

RSA-based IPv4 TLS keys and 1.4 million PGP keys

also provides an independent estimation of the libraries

that are most commonly used to generate the keys found

on the Internet.

Our broad inspection provides a sanity check and

deep insight regarding which of the recommendations for

RSA key pair generation are followed in practice, including

closed-source libraries and smartcards.

 

 

 

 

 

 

 

september 15, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

NB 7.IX 17

 

 

 

NB- 9.IX: Kas riskida e-valimistega või mitte – kitsendusel et Eesistumisel Valitsus ei lagune

Teaduslikult on selle e-valimiste riskiprobleemi* ratsionaalne (mitte-poliitiline või populistlik – kuid loomulikult poliitiliste kitsendustega) lahendamine üsana lihtne eeskätt nn moodsate katastroofi teooriate alusel mis hõlmavad mudelites nt ka Musta Luige (ID kaardi nõrkuse (MLID)) olulist tõenäosust** ja seega ka oota- ja vaata- lahendeid. Ülelihtsustatud kujul nt Bayes’i printsiibi*** alusel arvestades aposteriori tõenäose hindamisel meie peale 2014. ID kaardi nõrkuse parajasti hiljutist ilmsiks tulekut – kuid nt** alusel ilmselt taolisel lihtsustatud käsitlusel MLID probleem ekslikult elimineeritakse .

*) Ajalehed ja MLID

ttps://www.ft.com/content/874359dc-925b-11e7-a9e6-11d2f0ebb7f0 ja

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/estland-sicherheitsluecke-bei-elektronischen-personalausweisen-15186516.html

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/parteien-zeigen-im-internet-wahlkampf-wenig-mut-15168510.html

http://pluss.postimees.ee/4238025/vastasele-kasulik-risk-avalikustati-ajaga-voidu-joostes?_ga=2.140402865.308016313.1498803753-219461728.1498803748

**) Uurimused:

Akerlof, Georg; Robert Shiller (2015) Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, ISBN: 9781400873265 Princeton University Press, Princeton, NY and Kindle Edition: 280.

“Akerlof and Shiller extend the standard ‘market failure’ theory–which says that there is a potential role for government intervention when markets fail–by showing that markets fail not only because of the familiar reasons of externalities and unfair income distribution, but also because of the pervasive phenomenon of ‘phishing for phools’ (profit-seeking through manipulation and deception). They point the way to a new paradigm freed from the constraints of market failure theory, able to illuminate ‘control by capital’ (partly through phishing) and to prescribe for ‘control of capital’ (partly by techniques for limiting phishing suggested here).” – Robert H. Wade, London School of Economics.

Chanel, Oliver; Graciela Chichilnisky (2013) „Valuing life: Experimental evidence using sensitivity to rare events“ – Ecological Economics 85: 198–205: doi:10.1016/j.ecolecon.2012.03.004

Chichilnisky, Graciela  (2010) „The foundations of statistics with black swans“ –

https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2009.09.007Get rights and content

Abstract

We extend the foundation of statistics to integrate rare events that are potentially catastrophic, called black swans.These include natural hazards, regime change in complex systems, market crashes, catastrophic climate change and major episodes of species extinction. Classic statistics and physics treat such events as ‘outliers’ and often disregard them. We propose a new axiomatization of subjective probability requiring equal treatment for rare and frequent events, and characterize the likelihoods or subjective probabilities that the axioms imply. These coincide with countably additive measures and yield normal distributions when the sample has no black swans. When the sample includes black swans, the new likelihoods are represented by a combination of countable and finitely additive measures with both parts present. The axioms were introduced in Chichilnisky (2000, 2002); they extend the axiomatic foundations of Savage (1954)Villegas (1964) and Arrow (1971) and they are valid for bounded and unbounded samples (Chichilnisky, 1996b). The finitely additive measures assign more weight to rare events than do standard distributions and in that sense explain the persistent observation of power laws and ‘heavy tails’ that eludes classic theory.

Chichilnisky, Graciela (2009) „The topology of fear“ – Journal of Mathematical Economics 45:  807–816.

A b s t r a c t

For many years experimental observations have raised questions about the rationality of economic agents—for example, the Allais Paradox or the Equity Premium Puzzle. The probleem is a narrow notion of rationality that disregards fear. This article extends the notion of rationality with new axioms of choice under uncertainty and the decision criteria they imply (Chichilnisky, G., 1996a. An axiomatic approach to sustainable development. Social Choice andWelfare 13, 257–321; Chichilnisky, G., 2000. An axiomatic approach to choice under uncertainty with Catastrophic risks. Resource and Energy Economics; Chichilnisky, G., 2002. Catastrophical Risk. Encyclopedia of Environmetrics, vol. 1. John Wiley & Sons, Ltd., Chicester). In the absence of catastrophes, the old and the newapproach coincide, and both lead to standard expected utility. A sharp difference emerges when facing rare events with important consequences, or catastrophes. Theorem 1 establishes that a classic axiom of choice under uncertainty – Arrow’s Monotone Continuity axiom, or its relatives introduced by DeGroot, Villegas, Hernstein and Milnor – postulate rational behavior that is ‘insensitive’ to rare events as defined in (Chichilnisky, G., 1996a. An axiomatic approach to sustainable development. Social Choice andWelfare 13, 257–321; Chichilnisky, G., 2000. An axiomatic approach to choice under uncertainty with Catastrophic risks. Resource and Energy Economics; Chichilnisky, G., 2002. Catastrophical Risk. Encyclopedia of Environmetrics, vol. 1. John Wiley & Sons, Ltd., Chicester). Theorem 2 replaces this axiom with another that allows extreme responses to extreme events, and characterizes the implied decision criteria as a combination of expected utility with extremal responses. Theorems 1 and 2 offer a new understanding of rationality consistent with previously unexplained observations about decisions involving rare and catastrophic events, decisions involving fear, the Equity Premium Puzzle, ‘jump diffusion’ processes and ‘heavy tails’, and it agrees with (Debreu, G., 1953. Valuation equilibrium and Pareto optimum. Proceedings of the National Academy of Sciences, 40, 588–592) formulation of market behavior and his proof of Adam Smith’s Invisible Hand theorem.

© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

le Carrè, John (2017 Sept 7) A Legasy of Spies. Kindle

Interweaving past with present so that each may tell its own intense story, John le Carré has spun a single plot as ingenious and thrilling as the two predecessors on which it looks back: The Spy Who Came in from the Cold and Tinker Tailor Soldier Spy. In a story resonating with tension, humor and moral ambivalence, le Carré and his narrator Peter Guillam present the reader with a legacy of unforgettable characters old and new..

Ennuste,Ü. (2014) “Towards Special Methodological Problems of Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks oPreliminary Postulates and Conjectures.” – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:

http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

Ennuste, Ü. and Rajasalu, T. (2002) „Critical Probability of the EU Eastern Enlargement Project’s Institutional Failure: Aspects of Calibrated Economic Impacts of the Failure.“  In: Aksel Kirch and Juhan Sillaste (eds.) Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession. 4th International Conference 4-6 October, 2002 Pärnu, Estonia, The Institute for European Studies, Tallinn, 212-227: http://www.ies.ee/iesp/ennuste.pdf

Perea, Andrés (2017) „Forward induction reasoning and correct beliefs“- Journal of Economic Theory 169: 489–516:  www.elsevier.com/locate/jet

Abstract

All equilibrium concepts implicitly make a correct beliefs assumption, stating that a player believes that his opponents are correct about his first-order beliefs. In this paper we show that in many dynamic games of interest, this correct beliefs assumption may be incompatible with a very basic form of forward induction reasoning: the first two layers of extensive-form rationalizability (Pearce, 1984;Battigalli, 1997, epistemically characterized by Battigalli and Siniscalchi, 2002). Hence, forward induction reasoning naturally leads us away from equilibrium reasoning. In the second part we classify the games for which equilibrium reasoning is consistent with this type of forward induction reasoning, and find that this class is very small.

©2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 

***) ENE Köide 1 (1985)**** lk488: e.k ilmselt esimest korda üldteaduslikus teatmeteoses on Bayes’i valem avaldatud (lihtsustatud kujul ja märkusega et tegu on „inglise matemaatikuga“ 1702-61 – tegelikult sovjeti okupatsiooni ajal tuli varjata et tegemist oli ikkagi eeskätt anglikaani kirikutegelasega)

****) Mitmesugust:

PM elu24 6.IX 2017 vt fotot kuidas meie theadusmin ENE/EE 10 Köidete rahvuslikku Varumit  prügiurni „salvestas“: vt LISA.

PS 8.IX: (a) Kõigepealt täpsustada tuleks et kui suure tõenäosusega võib tegemist olla vaenuliku strateegilise kommunikatsiooni manipulatsiooniga (vt nt Akerlof&Shiller, 2015) ja reeturite (le Carrè, 2017) igat masti ja kaliibrit negatiivse aktiivsusega – sest ära ei tohi unustada et oleme parajasti hübriidsõja sanktsioonide sektoris mitmes dimensioonis eesrindel (Ennuste, 2014) – eriti ka ideoloogia ning küberrindel – ja seega eriti sattuda  manipuleeritud tasakaalu (Perea, 2017)  (b) seega on mängus arvukalt kiskjalikke agente/tüüpe kes püüavad meie institutsionaalseid küberneetilisi nõrkuseid ära kasutada külvates meie rahvuslikku teadmusruumi hägusust ning katastroofi hirmu mida traditsioonilised heaoluteooriad ei pruugi adekvaatselt käsitleda (vt Chichlinski, 2009) ja  eriti kompetentse  le Carrè (2017) jne tekstidest) ja seega ka meie tähelpanu kõrvale juhtida meie rahvuslike sotsiaal-küberneetiliste mitmete rahvusliku jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosuse seisukohalt eksistentsiaalsete mehhanismide teaduslagedast disunktsionaalsusest ning ka sellest et e-valimistel on veel muid riske peale ID nõrkuste ning meil on seega tegelikult MLID puhul tõenäosuse täiendava suurenemise risk sattuda võltstasakaalu lõksu (Perea, 2017)  (c) nt kuigi meil II kv 2017 majandusaktiivsuse juurdekasvu määr oli pealiskaudselt OK: GDP 5,2% (Eurostat 8.IX 17)  – ja mahuliselt p.c EL/28 keskmisele üsna lähedal – siis samas sügavamalt lähenemiselt näeme et rahvuslike ressursside kõlvatu väljalekkimine meie kodumaisest majandusest oli meil kahetsusväärselt mahukas – eriti haritud põliselanikest tööjõu väljarände (Eurostati järgi põliselanike positiivne efektiivsus on keskmiselt kõrgem kui immigrantidel) ning finantsressursside osas: eriti välismaale netolaenude siirdamisel (vt ESA Kogumajanduse II Kv statistika Tabelit) ja seega ka GDP potentsiaali kahandavalt – järelikult ka eestluse jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosust õõnestavalt.

PSPS 9.IX: Momendil on meil MLID kohta teada et mitte eriti usaldusväärsest nukatagusest institutsioonist teatati/õngitseti et eksisteerib teoreetiline katastroofiline e-valimiste risk – ning selle realiseerimine agressorite poolt oleks nendele ääretult kallis (vist Eesti näitel 60 miljardi euro ringis*) – mingeid usaldusväärseid andmeid vist veel ei ole ka MLID riski võimaliku realiseerumise tõenäosuse kohta. Samas on teada* et meil tehakse jõulisi pingutusi selle riski võimalike füüsiliste põhjuste kõrvaldamiseks. Samuti ei ole veel kuulda mingeid usaldusväärseid hinnanguid et kui suurte kahjudega ning milliste tõenäosustega (nii maineliste/moraalsete kui ainelistega/finantslistega  – ja – nii meie kohalike kui ka liidulistega) – tuleks arvestada e-valimiste tühistamisel.

Kokkuvõttes moodsa sotsiaal-küberneetilise stohhastilise optimeerimise rakursist võib suure tõenäosusega väita – et eestluse jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosuse seisukohalt ratsionaalne strateegia oleks adaptiivne – ehk ootame ja vaatame veel kuidas tõenäosed edaspidi kujunevad sest pragu need ei näi üldsegi mitte kriitilistena (Ennuste&Rajasalu, 2002) – ehk ootame ja vaatame lõpliku otsustusega niikaua kuni jõuame sillani (autor on täiesti teadlik et see ei ole ratsionaalne ei poliitoponentide ega agressoritele jne natsionaalselt negatiivsete tüüpidele ning euroliidu lõhestajatele jne).

 

LISA: Lihtsustatud Bayes’lik spämmi filtreering

Algoritmi***** alusel tähendagu: A – väidetav e-kiri vihjega – et ID turvaaugu olemasolu on Musta Luige kaliibris oht – on spämm aprioorse tõenäosusega 0,9; X – e- kirjas on teatavad sõnad –           X( kuuekümne miljardi euro ringis, autoritel pole veel õigust turvaaugu olemasolu väite/hüpoteesi tõestust esitada, jne; nüüd Bayes’i lihtsustatud valemi järgi kus Pr on tõenäosuse operaator – on spämmi aposterioorse tõenäosuse väärtus:
    Pr(A/X)=Pr(X/A)Pr(A):Pr(X) –  ja – ekspertlikult kalibreeritult Pr(A/X)=0,9×0,8:0,75=0,96.
 
*****) https://betterexplained.com/articles/an-intuitive-and-short-explanation-of-bayes-theorem/
„ … Bayesian Spam Filtering

One clever application of Bayes’ Theorem is in spam filtering. We have

 • Event A: The message is spam.
 • Test X: The message contains certain words (X)

Plugged into a more readable formula (from Wikipedia):

Bayesian filtering allows us to predict the chance a message is really spam given the “test results” (the presence of certain words). Clearly, words like “viagra” have a higher chance of appearing in spam messages than in normal ones.

Spam filtering based on a blacklist is flawed — it’s too restrictive and false positives are too great. But Bayesian filtering gives us a middle ground — we use probabilities. As we analyze the words in a message, we can compute the chance it is spam (rather than making a yes/no decision). If a message has a 99.9% chance of being spam, it probably is. As the filter gets trained with more and more messages, it updates the probabilities that certain words lead to spam messages. Advanced Bayesian filters can examine multiple words in a row, as another data point.

Further Reading

There’s a lot being said about Bayes:

 

 

 

 

september 7, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Esialgseid osundusi

 

31.VIII 17

Sotsio-küberneetiliselt optimaalse natsionalismi määra konteptsioonist: post-okupeeritud etnilis-heterogeensele väikerahvale liikmesriigina turbulentses hübriidsõjas – eestluse jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosuse institutsionaalsel maksimeerimisel

Olulisemaid esialgseid osundusi kavas olevale ingl lühiartiklile (SN):

Ahlerup, Pelle; Gustav Hansson (2011) „Nationalism and government effectiveness“ – Journal of Comparative Economics Volume 39, Issue 3, September 2011, Pages 431–451.

A b s t r a c t

Nation-building is believed to have a positive influence on economic and political outcomes, especially in countries with ethnically fragmented populations. Yet nationalism, an indicator of successful nation-building, has been empirically linked to protectionism and intolerance, which suggests that dismal performance is a more likely outcome. This paper empirically identifies an inverted U-shaped relationship between nationalism and government effectiveness. The results suggest that the level of nationalism in the population

is higher than optimal in most countries. It is further shown that nationalism may mitigate the negative effects of ethnic heterogeneity in former colonies. We find no clear linkages between nationalism and trade openness.

Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

NB: (a) moodsas sotsiaal-teaduskirjanduses (nt Fukuyama (2014)) üldiselt “koloniseerimine” ja “okupeerimine” on sünonüümid ning eeskätt suunatud põliselanike hävitamisele: Kukk (2005) järgi sovjeti okupatsioon Eestis 1940-1991 vastas kolonisatsiooni tingimustele (b) kahetsusväärselt on autorid ilmselt meie valitsuse kvaliteeti ülehindanud ja rühmitanud Eesti “rikaste riikide” hulka – kuid see ilmselt ei oma üldiselt eksitavat mõju meie majanduse väiksuse tõttu.

Ennuste, Ülo (2014) “ Towards Special Methodological Problems of Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks oPreliminary Postulates and Conjectures” – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:  http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

Modelling remarks

Theoretically, the most complicated problem in the planning of collective sanctions in the EU context in this third round is the central optimal coordination of the defensive/deterrent economic sanction measures taken by the imposing EU Member States, as these penalty measures, projected by the imposing countries against transgressing third national economy, are as a rule hurting the Member States’ economies as well—and—directly and indirectly to different stochastic degrees. First of all, via counter-attacks by the transgressor in many ways: political, economic, military etc. (at least in this conflict, see The Economist, 2014).

Thus from the cybereconomics perspective, the adequate optimization criterion has to be complex: for example, real economic risk axis, and complementary imaginary political risk axis. Additionally, complications in this model may come

into game via third-country fuzzy logic and dictators’ nfamous moral hazards. And most importantly—the complexity of the problems increases as, alongside sanctions to the antagonist, the coalition union has to introduce complementary domestic economic policies and mechanisms for the minimization of losse inflicted to the national member economies from the counter-reactions …

NB: (a) liitude puhul adekvaatne modelleerimine hübriid-sõjas nõuab hierarhiliste institutsionaalsete koordineerimis-struktuuride peegeldamist (nt Ennuste (1989) ning seega ka negatiivse aktiivsusega tüüpide endogeniseerimist (nt trollide ja diversantide kolonnid jne) (b) nendes tingimustes nii kapitalide kui ka tööjõu täisesti vaba liikumine ning täielik sõnavabadus on sotsiaal-küberneetiliselt post-okupeeritu ning etniliselt konfliktselt fragmenteeritult absoluutne absurd (ning muu hulgas nõuab positiivse tsensuuri rakendamist väikerahvast alandava laimamise vastu (vt nt Ennuste (2008))

Ennuste, Ü. (2008) “Synthetic Conceptions of Implementing Mechanisms Design for Public Socio-Economic Information Structure: Illustrative Estonian Examples.” Kirch, Aksel; Kerikmäe, Tanel; Talts, Mait (Eds.) Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim: a collection of research articles dedicated to the 10th Anniversary of the Institute for European Studies, Tallinn: Tallinn University of Technology, 9 – 39: http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

 https://doi.org/10.1016/j.jet.2017.06.004Get rights and

Abstract

We investigate the effect of ambiguity and ambiguity attitude on the shape and properties of the optimal contract in an adverse selection model with a continuum of types, using the NEO-additive model. We show that it necessarily features efficiency and a jump at the top and pooling at the bottom of the distribution. Conditional on the degree of ambiguity, the pooling section may be supplemented by a separating section. As a result, ambiguity adversely affects the principal’s ability to solve the adverse selection problem and therefore the least efficient types benefit from ambiguity with respect to risk. Conversely, ambiguity is detrimental to the most efficient types.

Schmid-Schmidsfelden, Hubertus and Kristina Potapova (2016) The Bear in Sheep’s Clothing: Russia’s Government-Funded Organisations in the EU. Wilfried Martens Centre for European Studies:

https://www.google.ee/search?q=martensctre%20eu%20publications%20bear%20sheeps%20clothing%20russias%20government%20funded%20organisations

Thorsten Janus; Daniel Riera-Crichton (2015) Economic shocks, civil war and ethnicity. – Journal of Development Economics 115 32–44.

NB: antagonistlike diasporaade agressiivsus hübriid-sõja majandus-shokkide mõjul suureneb.

StratCom COE (15.III 2017) StratCom laughs. In search of an analytical framework – ISBN: 978-9934-564-12-3: http://www.stratcomcoe.org/publications

Eelretsenseerimata publikatsioone

Communist Crimes (Polish legal concepts)https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_crimes_(Polish_legal_concept)

CommunistCrimes.org: http://www.communistcrimes.org/en/Database/Estonia/Estonia-Communist-Era

NB: spioonide sõjas natsionaalne/etniline faktor on alati eksistentsiaalne.

Lõhmus, Rain (2017) https://geenius.ee/uudis/rain-lohmus-residentsus-on-ulehaibitud-absurd/ 

NBNB: paralleelselt nt Maestri (2017) akadeemilisele tekstile – siin empiiriliselt Lõhmus  väidab et nt Eesti  e-residentsuse institutsioon suurendab rahvuslikku informatsioonilist ebakindlust ja sellega muudab ratsionaalseks kapitali vaba liikumise kitsendamise – arvestades negatiivse efektiivsusega välismaiste heterogeensete tüüpide (sulide, diversantide, trollide jne) püüdlusi olukordade hägususe suurenemist rahvuslikult kahjustavalt ära kasutada – arvestades rahvusliku majandusmehhanismi tõrkeid (teadusvaeguslikku ülelihtsustust nt 0-kasumimaksu ja puudulikult progresseeruvat individuaalset tulumaksu jne ning turbulentsi tingimustes)

Zack, Naomi (2009) Ethics for Disaster. U.S. Environmental Protection Agency (EPA):164, Kindle.
Ethics for Disaster addresses the moral aspects of hurricanes, earthquakes, tornadoes, plane crashes, Avian Flu pandemics, and other disasters. Naomi Zack explores how these catastrophes illuminate the existing inequalities in society. By employing the moral systems of utilitarianism, deontology, and virtue ethics to analyze the consequences of recent natural disasters, Zack reveals the special plight of the poor, disabled, and infirm when tragedy strikes. Zack explores the political foundations of social contract theory and dignitarianism and invites readers to rethink the distinction between risk in normal times and risk in disaster. Using both real life and fictional examples, Zack forcefully argues for the preservation of normal moral principles in times of national crisis and emergency, stressing the moral obligation of both individuals and government in preparing for and responding to disaster (https://books.google.ee/books?isbn=0742564959 
 Ft.com: https://www.ft.com/content/0c1f39b4-3bb3-11e7-ac89-b01cc67cfeec

NB: eetilise ja moraalse dimensiooni arvestamisest lisaks kitsalt turumajanduslikule

Lindmäe, Herbert (2015-1999) SUVESÕDA  … 1941, Tartu, OÜ Greif: 4825lk (sic! IX Köidet – üe)

NB: Teise Vabadussõja tähtsustamine: mis eriti oluline et selle meie järjekordset rahvusliku kangelaslikkust püütakse administratiivselt laimata väga mitmete leeride poolt – eestluse jätkusuutlikkuse hävitamiseks.

Lindmäe, Herbert (2007) Memento Association 16.VI 2007. Confrence Papers:

https://uloennuste.wordpress.com/2015/05/11/copy-of-the-papers-of-the-history-confrence-of-the-estonian-memento-association-on-june-16-2007/

Laitin, David (1998) Identity in Formation: the Russian-speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca: Cornell University Press.

NBNB: (a) SN on mõeldud Ennuste (2014, muide olevat selles 1.1 indeksiga ajakirjas 20-ne enim allalaaditava teksti hulgas) ja osaliselt ka Kholodilin and Netsunajev (2017) pelgalt hübriidsõja sanktsioonide alaste tekstide laiendamiseks: lisaks majandus-sanktsioonide dimensioonile ka kübersõjalise dimensiooni (Kissinger (2014) ja strateegilise kommunikatsiooni ideoloogilise sõja turbulentside (ning ka militaarsete katastroofide võimalikkuse arvestamist ning negatiivse aktiivsusega tüüpide endogeniseerimist) dimensioonide täielikku komplekset arvestamist (b) autor on täielikult teadlik et taoline adekvaatne komplekskäsitlus nõuab vastava ad hoc rahvusvahelise teadusliku konsiiliumi rajamist/olemasolu – ja  – loodab saavutada edaspidist selle alast heategevuslikku akadeemilist koostööd.

LISA

Memo 29.IV 15: Riigikogule ajaliselt jalgu jäänud kodulehekülje asendamise kohta

Telegrammi stiilis:

Vist mitte ainult ajale jalgu jäänud – vaid – ilmselt kah mitmetele mitte-päris-eestimeelsetele riigikogulastele 

Tõepoolest: kui eelmiselt RK Koduleheküljelt oli mõningase vaevaga leitav rahvusvaheliselt laialt osundatav (vt nt http://www.communistcrimes.org milles üle 50 riigi vastavate olulisemate teavikute osundused) Riigikogu ühe mittekooseisulise komisjoni (ORURK 1992-2005 esimehed Jaan Kross ja Vello Salo) koostatud võrguteavik (kolmes keeles):

„ Valge raamat: Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991“ (peatoim Vello Salo). Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon (ORURK), Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005 Tallinn: http://www.riigikogu.ee/failid/valger.pdf

 • siis uuelt välisveebi kodulehelt seda teavikut justkui ei leia enam üldse mitte üheski keeles ja nt ka rahvusvahelistest portaalidest on seega sellel lingil “Valge raamat” amputeeritud ning vajab viivitamatut taastamist Riigikogu poolt – ometi oleks eetiline kui sealt oleks kättesaadavad vähemalt paar tosinat ORURK ja selle töö jätkaja SA Valge Raamat (2005 – 2015) sarjas ilmunud mahukamat publikatsiooni (vt LISA  ning sealt NB (nt ilmselt Jaanipäevaks ilmub VR Seerias prof Herbert Lindmäe sulest ajaloolise uurimuse „Suvesõda … 1941“ üheksas köide ca 500lk – kokku üheksas üle 4000lk).
 • Sarja täielik mahasalgamine Riigikogu poolt oleks a) nii rahvusliku teadmusruumi ebaõiglane vaesustamine kui ka selle leviku piiramine b) kui ka rahvusvaheliselt samuti: nt communistcrims.com koduleküljet ei oleks enam “Valge raamat” kättesaadav oleks see taandumine putinoid-trollide eest infosõja rindel c) mis samuti oluline et kogu VR seeria sai suuresti tegutseda annetuste toel ning koosseis palgata – mida ei tohiks Riigikogu unustada (muide annetused võimaldasid Komisjonile suuremat sõltumatust poliitikutest).

LISA: Valge Raamatu Sarjas ilmunud publikatsioonid 

 1. Eesti poliitilise eliidi saatusest. ORURK-1. Peep Varju. Riigikogu trükikoda. Tallinn, 1994.
 2. Eesti laste küüditamine 14. juunil 1941 kui genotsiidikuritegu. ORURK-2. Peep Varju. Riigikogu trükikoda. Tallinn, 1994.
 3. Eesti kunstielu ja okupatsioonide repressiivpoliitika. ORURK-3. Jaak Kangilaski, Ene Lamp. Riigikogu trükikoda. Tallinn, 1994.
 4. Eesti arstkond ja okupatsioonid. ORURK-4. Helbe Merila-Lattik. Riigikogu trükikoda. Tallinn, 1995.
 5. Eesti raamatute hävitamine Nõukogude võimu poolt. ORURK-5. Piret Lotman, Aivo Lõhmus. Riigikogu trükikoda. Tallinn, 1995.
 6. Saaremaa inimkaotused esimese Nõukogude okupatsiooni tagajärjel. ORURK- 6. Juta Vessik, Peep Varju. Tartu Ülikooli Kirjastus. Tartu, 1995.
 7. Pro Patria. Auraamat Teises maailmasõjas langenud Eesti vabadusvõitlejaile. (Lühinimestik). Aleks Kurgvel, Herbert Lindmäe. ORURK-7. Johannes Esto Ühing. Tartu, 1996.
 8. E.V.kaadriohvitseride saatus 1938-1996. ORURK-8. Vello Salo. Johannes Esto Ühing. Tartu, 1996.
 9. „Soomepoiste“ langenud. ORURK-9. Uno Tõnnus. Johannes Esto Ühing. Tartu, 1996.
 10. Eesti rahva inimohvrid Nõukogude ja Saksa okupatsioonide ajal 1940-1953. ORURK-10. Peep Varju. OÜ Ignats. Tartu, 1997.
 11. Õiguse vastu ei saa ükski. Eesti taotlused ja rahvusvaheline õigus. ORURK-11. Enn Sarv. Tartu Ülikooli Kirjastus. Tartu, 1997.
 12. Saaremaa inimkaotused esimese Nõukogude okupatsiooni tagajärjel. ORURK-6a. Juta Vessik, Peep Varju. Täiendatud trükk. OÜ Ignats. Tartu, 1997.
 13. Population Losses in Estonia s Saaremaa County As A Result of the First Soviet Occupation. ORURK-6a. Peep Varju, Juta Vessik. OÜ Ignats. Tartu, 1997.
 14. Pro Patria. Auraamat Teises maailmasõjas langenud Eesti vabadusvõitlejaile. ORURK-12. Aleks Kurgvel, Herbert Lindmäe. Tartu Ülikooli Kirjastus. Tartu. 1998.
 15. Pro Patra II. Auraamat langenud ja hukkunud metsavendadele 1944-1978. Lühinimestik. ORURK-13. Eerik-Niiles Kross. Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio. Tartu. 1998.
 16. Nõukogude Kaug-Põhja vangilaagrid ja Eesti poliitvangid Kolõmal. ORURK-14. Aadu Oll. OÜ Ignats. Tartu, 1999.
 17. Suvesõda Tartumaal 1941. Herbert Lindmäe. Tartu, 1999.
 18. Nõukogudeaegne Narva. Elanikkonna kujunemine 1944-1970. ORURK-15. David Vseviov. OÜ Ignats. Tartu, 2001.
 19. Sakalamaa ei unusta. Nimede register. ORURK-16. Enno Piir, Vello Salo. OÜ Ignats. Tartu, 2001.
 20. Saaremaa inimkaotused Saksa okupatsiooni ja teise Nõukogude okupatsiooni aastail 1941-1953. Juta Vessik, Peep Varju. Johannes Esto Ühing. Tartu, 2002.
 21. Eesti rahvastikukaotused II/1. Saksa okupatsioon 1941-1944. ORURK-17. Indrek Paavle. OÜ Greif. Tartu, 2002.
 22. Population Losses 1940-1941: Citizens of Jewish Nationality. ORURK-18. Vello Salo. Tallinn, 2002. Kordustrükk Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus. Johannes Esto Ühing. Tartu, 2007.
 23. Eesti sõjaväe häving aastal 1941. ORURK-19. Jaak Pihlau. Johannes Esto Ühing. Tartu, 2003.
 24. Suvesõda Virumaal 1941. ORURK- 20. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2003.
 25. Suvesõda Viljandimaal 1941. ORURK- 21. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2004.
 26. Valge Raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991. ORURK-22. Peatoim. Vello Salo. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2005. Täiendatud kordustrükk OÜ Greif. Tartu, 2006.
 27. The White Book. Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991. Ed in ch Vello Salo. ORURK-23. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2005.
 28. Белая книга. О потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями 1940-1991. Pt Vello Salo. ORURK-24. Kirjastus Ilo. Tallinn, 2005.
 29. Suvesõda Pärnumaal 1941. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2006.
 30. 65 aastat 14. juuni 1941 genotsiidikuriteost Eestis. Eesti Memento Liidu ajalookonverents. OÜ Vali Press. Türi, 2007.
 31. Suvesõda Valgamaal 1941. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2008.
 32. History Conference of the Estonian Memento Association. An International Tribunal for the Prosecution of Communism. Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2008.
 33. Kannatuste aastad 1940-1991. Koguteos. ORURK-i komisjoni materjalid. Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2008.
 34. Suvesõda Järvamaal 1941. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2010.
 35. Pro Patria II 1940-1945. Auraamat Teises maailmasõjas langenud Eesti vabadusvõitlejaile. Aleks Kurgvel, Herbert Lindmäe.Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2010.
 36. Eesti arstid 1940-1960. Isikunimede register. Helbe Merila-Lattik. Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2011.
 37. NB! –  Londoni uurimuskeskuse ResCEW ajakiri „Children in War“ – The International Journal of Evacuee and War Child Studies – Feb 2012 Vol 1 No 9 pp 87-94 avaldas artikli: Peep Varju  „Deportation of Estonian Children: 14th June 1941 – Both genocide and war-crime“.
 38. Kannatuste aastad 1940-1991. 2. raamat. Koguteos. ORURK-i komisjoni materjalid. Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2012.
 39. Suvesõda Võrumaal 1941. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2012.
 40. Eesti laste küüditamine Venemaale 14. juunil 1941 kui genotsiidi- ja sõjakuritegu. Peep Varju. Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2013.
 41. Suvesõda Petserimaal 1941. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2013.
 42. Suvesõda Harjumaal 1941. Herbert Lindmäe (2015 trükis üe).

Koostöös sündinud publikatsioonid:

Vello Salo. Population Losses in Estonia June 1940-August 1941. Kirjastus Maarjamaa. Ont. Canada, 1989.Vello Salo. Küüditatud 1941. Üldnimestik. Kirjastus Maarjamaa. Brampton Canada, 1993.

Hilda Sabbo. „Võimatu vaikida“. Dokumentide kogu. I ja II köide. Tallinn, 1996.

Jüri Kivimäe ja Lea Kõiv. „Tallinn tules. Dokumente ja materjale Tallinna pommitamisest 9/10. märtsil 1944“. Tallinna linnaarhiivi toimetised nr. 2. Tallinn, 1997.

Hilda Sabbo. „Võimatu vaikida. Eesti inventuur”. Dokumentide kogu. III köide. Tallinn, 1998.Õilme Nurk. Küüditatud 1949. Lääne-Virumaa. Rakvere Memento Ühing. Rakvere, 1999.

Helbe Merila-Lattik. „Eesti arstid 1940-1960“. Tallinn, 2000.

Hilda Sabbo. “Võimatu vaikida. Vägivalla sajand”. Dokumentide kogu. IV köide.Tallinn

Enn Sarv. Eestlaste küüditamine. Mineviku varjud tänases päevas. Korp! Filiae Patriae koguteos.

Okupatsioonikuriteod rahvusvahelises ja Eesti õiguses. Tartu, 2004.„Auraamat Eesti Vabariigi kaadriohvitseridele“. Koostaja Jaak Pihlau. Tallinn, 2007

„Communism—to the International Tribunal“. Kuues Ida-Euroopa riigis 16. juunil 2007 toimunud ajalookonverentside ettekanded. Koostaja Vytas Miliauskas. Vilnius, 2008.

Hilda Sabbo. “Võimatu vaikida. Hukatud ja hüljatud. Dokumentide kogu. V ja VI köide.

Ando Leps. “Kui Eestit valitsesid juristid”. Välismaise professuuri panus eesti rahvusest juristide kasvatamisel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas aastatel 1889-1938. Eesti juristid poliitikas 1917-1940 ja nende hilisem saatus. Tallinn, 2009.

Jaan Laas. “Teadus diktatuuri kütkeis”. Tallinn, 2010.

Vadim Makšejev. „Narõmi kroonika 1930-1945. Küüditatute tragöödia. Dokumendid ja mälestused“. Moskva, 1997. (eesti k. kirjastus Varrak. Tallinn, 2011).

„Siberi karm kool“. Küüditatute koolilood“. Kooliõpilaste mälestusvõistlus. Koostajad: Rein Purje ja Ainu Purje. Tallinn, 2011.

Enn Sarv. „Õiguse ja vabaduse vahimehed. Heinrich Marga ja Enn Sarve kirjavahetus 1994-2003“. Kirjastus Grenader, Tallinn, 2012.

Peep Varju. “The Fate of Estonian Children Deported to Siberia on 14 th June 1941” – The International Journal of Evacuee and War Child Studies. Readingi ülikool, mai 2013.

Peep Varju „Siberi kodu. Küüditatute elulood“. Kooliõpilaste mälestusvõistlus. Koostajad: Janeli Jallai, Külli Jaakon ja Kadri Viires. Tallinn, 2014. Koostaja Peep Varju, 11.XII 14.

http://www.communistcrimes.org/en/Database/Estonia/Estonia-Communist-Era

“Estonia 1940-1945” 2006 Tallinn, Estonian International Commission. http://www.historycommission.ee

https://uloennuste.wordpress.com/2015/05/11/copy-of-the-papers-of-the-history-confrence-of-the-estonian-memento-association-on-june-16-2007/

https://yloennuste.wordpress.com/2015/04/29/memo-29-iv-15-riigikogule-ajaliselt-jalgu-jaanud-kodulehekulje-asendamise-kohta/

P.S.: lisaks omapoolt mõne koostöö-publikatsiooni mis seotud Eesti pikaajaliste rahvuslike  majanduskaotuste hinnangutega

Ennuste, Ü. 1996. Viimase okupatsiooni majanduskahju hinnangu alamtõkkest. – Eesti TA Toim. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused, 45, 4, 533-534.

Ott, A.F. and Ennuste, U. 1996. Anxiety as a Consequence of Liberalization: an Analysis of Opinion Surveys in Estonia. – Social Science Journal, 33, 2, 149-164.

Ennuste, Ü. 1995. A Risk Theoretical Model of Privatization Vouchers. – Proc. Estonian Acad. Sci. Humanities and Social Sciences, 44, 1, 14 – 20.

Ennuste, Ü. 1993. An outline for estimating long-term economic damage by means of analogy. Eesti TA Toimetised. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused, 42, 1, 1-4.

Brutus, L., Ennuste, Ü. 1965. Un domaine d´expe´rimentation e`conomique.- Democratie Nouvelle, Mars, 89 – 94.

(Eesti majanduskaotusest seoses turumehhanismide puudusest)

 

P.S.P.S.: Lisaks veel eraldi võrguteavikuid (viimatised eespool) ja e-raamat:

Peep Varju. 2013. Eesti laste küüditamine Venemaale 14. juunil 1941 kui genotsiidi- ja sõjakuritegu. Sihtasutus Valge Raamat, Tallinna Raamatutrükikoda, 116 lk, Tallinn 2013:

http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=134869

Ennuste, Ü. 2012.  “Waiting for the Commission Strengthened Governance Coordination Leviathans: Discourse Memo for the Actors in the Macro-Game “European Semester”- Baltic Journal of European Studies“ Vol 2, No 1, 2012 p 139-164:http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf

Ennuste, Ü. 2009. Estonian hyper-crisis lessons confirm importance of more effective high quality coordination/regulation and harmonisation: Mechanism design theoretic approach. In: Aksel Kirch and András Inotai (Eds.) EUROPEAN UNION: CURRENT POLITICAL AND ECONOMIC ISSUES. Institute for European Studies Tallinn School of Economics and Business Administration, 11-35:`

http://www.ies.ee/iesp/No6/iesp_no6.pdf

Ennuste, Ü. 2008. Synthetic Conceptions of Implementing Mechanisms Design for Public Socio-Economic Information Structure: Illustrative Estonian Examples. Kirch, Aksel; Kerikmäe, Tanel; Talts, Mait (Eds.) Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim: a collection of research articles dedicated to the 10th Anniversary of the Institute for European Studies, Tallinn: Tallinn University of Technology, 9 – 39:

http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

https://uloennuste.wordpress.com/2015/05/11/copy-of-the-papers-of-the-history-confrence-of-the-estonian-memento-association-on-june-16-2007/

Ennuste. Ü. 2007. Dual Market-Transition in Estonia 1987-2006: Institutional Mechanism Analysis Approach. In: “EUROPE AFTER HISTORICAL ENLARGEMENT”. The Proceedings of 5th Audentes Spring Conference, Apr. 28 2007, Tallinn, 60-126:

http://www.ies.ee/iesp/No3/

Ennuste, U., Kukk, K. and Viies, M. 2006. A Political Economy Narrative Analysis of Estonian 1987-2006 Dual Capitalist Reform Process. Produced by: Global Development Network in 2006:

http://www.gdnet.org/pdf2/gdn_library/global_research_projects/understanding_reform/Estonia.pdf

 

 

Ulo Ennuste, Kalev Kukk, Tiia Pyss, Mare Viies. 2004. A Political Economics Narrative Analysis of Estonian 1987-2006 Capitalist Market Reform Process:

http://www.gdnet.org/activities/global_research_projects/understanding_reform/country_studys/study_teams/drafts.html 

Ennuste, Ü. 2003. Reforming Mechanism Implementation Failures and Lessons from Estonian Transition. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) Essays in Estonian Transformation Economics. Tallinn, 247-264:

https://www.researchgate.net/profile/Uelo_Ennuste/publications/?dbw=true

Ott, A.F. and Ennuste, U. 1996. Anxiety as a Consequence of Liberalization: an Analysis of  Opinion Surveys in Estonia. – Social Science Journal, 33, 2, 149-164:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&

_ArticleListID=-676851855&_sort=r&_

st=13&view=c&md5=3a0d8b6c6caea0a5b741d2d6a566ae7c

&searchtype=a

(see teavik on praegu sciencedirect.com’is  tasuline – otse parajasti ei saa sellelt aadressilt)

Ja e-raamat:

“KANNATUSTE AASTAD 1940-1991 II”
Autor: AIGI RAHI-TAMMHELBE MERILA-LATTIK,KAAREL PARVEOTSPEEP VARJUHERBERT LINDMÄE
Käesoleva raamatuga jätkub nende uurimistööde materjalide avaldamine, millega omaaegse riikliku komisjoni ORURK-i meeskond tegeles. Kodaniku algatuse korras moodustasid riikliku komisjoni liikmed sihtasutuse Valge Raamat ja võtsid endale ülesandeks viia lõpule alustatud tööd ning publitseerida need. 2008 aastal ilmunud raamat Kannatuste aastad 1940-1991 oli esimene kokkuvõte tehtud töödest.
ISBN 9789949304691
ILMUMISAASTA 2012
KEEL eestikeelne
FORMAAT Kõvakaaneline
LEHEKÜLGI 232 lk
MÕÕT 210x147x15 (mm)
KIRJASTUS VALGE RAAMAT

NB:

http://www.communistcrimes.org/en/Database/Estonia/Estonia-Communist-Era

Bibliography & Further Reading

aprill 29, 2015 Posted by  | UncategorizedLisa kommentaar Muud

 

 

august 25, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Kiri 21.VIII 17

Eesti Statistika Kvartalikiri

2/2017

Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Esimeses pt MAJANDUSÜLEVAADE (autor Robert Müürsepp lk 20) muu hulgas väidab:

„Euroopa Liidu majandus püsib stabiilne. Nagu ülejäänud maailmas, võis mõningast majanduskasvu

aeglustumist märgata ka EL-is. Siiski ei saa öelda, et SKP kasvutempo aeglustumine

2,2%-st 2015. aastal 1,9%-ni 2016. aastal oleks väga märkimisväärne. Samasugust kerget

aeglustumist võis näha ka euroalas – kasv vastavalt 2,0% ja 1,8%. Kolmandat aastat järjest oli

EL-i kõige kiiremini arenev majandus Iirimaal, mis kasvas 5,2%. Iirimaale järgnesid Malta (5,0%)

ja Rumeenia (4,8%). Vähim kasvas EL-is majandus Kreekas, mille varasematel aastatel

langenud SKP püsis möödunud aastal muutumatuna. Tagantpoolt järgnesid Itaalia (0,9%), Belgia

(1,2%) ja Prantsusmaa (1,2%). Regionaalselt arenesid Ida-Euroopa riigid teistest kiiremini.“

 

Sellest tekstist vist justkui järeldub nagu mullu ELis kõige kiiremini arenevate majanduste rühma kuulus nt Rumeenia (4,8%) – ja – kõige „Tagantpoolt“ rühma nt kuulusid võrdselt (1,2%) Belgia kui ka Prantsusmaa – hmm-hmm?

Muide (a) Eurostati andmetel mullu GDP p.c reaalne maht ehk majandusaktiivsus elaniku kohta 2010 püsihindades oli Rumeenias üks kõige madalamaid (kõvasti alla 10 tuhande euro p.c) – ja – Belgia ning Prantsusmaa kuulusid kõige kõrgemate hulka (kindlalt vastavalt üle 30 tuhande) (b) jääb lisada et nt Eurostat  juba aastaid  liikmesriikide majandusarengu taseme ja selle arengukiiruse hindamisel  ning liikmesriigiti võrdlemisel ei tugine populistlikult ainul ning eeskätt GDP kasvutempole sest see indeks ei ole riigiti võrreldav sest sõltub baasist – vaid teaduspõhiselt olulisemalt  nii majandusliku ebavõrdsuse dünaamikale seda nii elanike rühmiti kui ka piirkonniti ning seejuures ka GDP/GNI ja NNI suhteindeksile; ning toetusaluste väikeriikide puhul eeskätt konvergentsile/divergentsile EL keskmiste indeksite suhtes ning sh nt AIC indeksite põhjal (muide nende värkidega on Rumeenia  nagu öö ja päev erinev Belgiast ja Prantsusmaast; ka meil lood taoliste indikaatorite osas suhtkehvasti* viimatistel aastatel ja seda suuresti hübriidsõja tõttu ja mitte ainult täiesti teadustühise makromajandusliku mehhanismi tõttu sest oluline osa GDP mahust lekib kogumaisest majandusest välja) (c) kahetsusväärselt meil ka nt üldse puudub kodumajapidamiste varade kohta ametlik regulaarne statistika nagu ka rahvusliku sotsiaal- ja inim-vara kohta (nagu OECD raportites) – sest nagu selle kogumiku sissejuhatavast intervjuust selgub – siis meil statistikud teevad seda mida poliitikud ette kirjutavad – aga mitte seda mida sotsiaal-küberneetiliselt oleks otstarbekas nagu nt Eurostatis ja Eurosemestris püütakse teha (d) hübriidsõja tingimustes on eriti oluline jälgida ressursside väljavoolu riigist (eeskätt  põliselanike ja finants-investeeringute näol) ja sellega rahvusliku jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosust erodeerivalt – kahjuks taolistest eksistentsiaalsetest probleemidest see kogumik näib mööda hiilivat.

PS: Kogumikus on ligi veerandsada peatükki ja ilmselt nendel kõigil näib ilmnevat  formaalse bürokraatliku ning teadustühisuse pitserit  ning seda eriti kogumiku lõpuosas nt nn põhinäitajate valiku osas mis hägustatud detailnäitajatega ning nt esitatud maksebilansi kvartaalset graafikut tuleb lausa mikroskoopiga uurida.

Tõsiselt – head asjatundjad püüdke oma erialadel heategevuslikult aidata.

*) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1

selle Tabeli järgi 2016 nt Eesti GDP p.c lõhe EL/28 keskmisega süvenes 0.2 tuhande euro võrra.

august 21, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Märkus 16.VIII 17

EL/28 ja EL/19 majanduskasv kindlamatel alustel – eriti DFiSw alal – ilmselt erinevalt Eestist

Eurostati 16.VIII 17 13:00 News esialgsetel andmetel EL/28 ja Euroala EL/19 majanduskasv teises kvartalis kiirenes ning rohkem on riike, mis majanduse toibumisest osa saavad: EL/28 reaalne majandusaktiivsus (GDP p.c 2010 hindades) tõusis aastaga esialgsel hinnangul ligemale 0,6 tuhande euro võrra; EL/19 aga 0,7 tuhande võrra – ning Rootsi/Soome/Taani (DFiSw) alal keskmiselt kuskil 1,5 tuhande euro ringis.

Kahjuks Eesti indekseid ei ole me veel suutnud „kokku lükata“ (ÄP.ee  termin 16.VIII 17 – mis muidugi tõsises täppis e-Riigis nagu meie on andestav :==) – kuid ilmselt GDP p.c absoluutne reaalne lõhenemine/divergents – eriti meie ja DFiSw vahel jätkuvalt süveneb isegi meie kõige positiivsemate teaduspõhisemate informaalsete prognooside korral ning seda mitte ainult jooksva GDP sektoris vaid GDP potentsiaali osas.

NB: (a) ilmselt meie kodumaise majandusaktiivsuse divergentsi süvenemise peamiseks põhjuseks on parajasti hübriidsõja esirindel olek nii sanktsioonide kui ka küberrindel:

http://www.eestipank.ee/publikatsioon/toimetised/2017/52017-konstantin-kholodilin-aleksei-netsunajev-krimm-ja-karistus-sanktsioonide-moju-venemaa-ja

ja

Ülo Ennuste. 2014. Towards Special Methodological Problems of Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks on Preliminary Postulates and Conjectures. – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:

http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

(b) ilmselt sõja tingimustes tuleks meil lisaks traditsioonilisele EL/28 majandusabile informaalselt majandusabi hulka FDI kirjes lugeda liitlaste abi nii raskerelvastuse osas ning inimressursside hulka lugeda liitlasvägede siinsed üksused – muide nende ressursside rahalised mahud võivad osutuda väga suurteks ning seega oluliselt tõsta Eesti heidutusvõimet:

https://uloennuste.wordpress.com/2017/08/06/memo-6-viii-17/

 

august 17, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Memo 26.VII 17

ELi Nõukogu Eesti Eesistumiese Agenda* Peatükk III „Turvaline ja kaitstud Euroopa Liit“ –
nõuab ilmtingimata parajasti hübriidsõja tingimustes võimalike rahvuslike ning ka liiduliste katastroofide ning kriiside põhjuste mõistmist ja nende vältimise teaduspõhist sotsiaal-küberneetilist käsitlust – õnneks vastav akadeemiline uurimine ja publitseerimine näib viimastel aastakümnetel lausa vohavat – nii retrospektiivselt kui prospektiivselt (vt nt ScienceDirect.com kümneid tuhandeid vastavaid värskeid publikatsioone** – mis paari klikiga üldiselt odavalt kättesaadaval – ja – saaks meie Eesistujatele suureks abiks olla – eriti Teadus- ja Rahandus-Ministritele) – mis eetiliselt (mitte populistlikult ja partokraatlikult) käsitlevad nii vastavaid võimalikke olulisi riske kui ka nende tagajärgede ratsionaalse leevendamise võimalusi (sh nii rahvusliku sotsiaalkapitalide kui ka teadmusvarade edendamisega) ning liikmesriikide rahvuslike jätkusuutlikkuse kestlikkuste tõenäosuste harmoonilist optimeerimist.

*) http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/ – Lk. 18 lõik:

” … Estonia supports and contributes to the discussions on
Permanent Structured Cooperation (PESCO), the Coordinated Annual Review on Defence (CARD) and
a European Defence Action Plan (EDAP). Estonia supports the Commission’s initiatives, in particular in
the field of defence research and development and in strengthening the European defence industrial
base in order to create better opportunities for involving and
funding the small and medium size enterprises operating in the sector.
In a new security environment, identifying hybrid threats, increasing the awareness of such threats and stepping up resilience measures have become essential to enable
timely responses to threats. Estonia continues to contribute to the European Union’s early warning system and to promote exchanges of experience between institutions and
Member States. All the tools at the disposal of the European Union and NATO are required to tackle hybrid
and cyber threats. Estonia supports EU-NATO cooperation through practical actions in accordance
with the EU-NATO joint declaration of 2016 and contributes to the cooperation objectives in the field of cyber defence, including organising mutually open and coordinated
exercises.” (Pt III lõpp)

**) https://yloennuste.wordpress.com/2017/07/24/sotsiaal-kuber-kiri-24-vii-17/
ja
https://uloennuste.wordpress.com/2017/07/20/draft-20-vii-17-do-not-quote/
ja
https://www.hsaj.org/articles/595

P.S.: ilmselt moodsa sotsiaal-küberneetika valgusel tuleb “turvalisuse ja kaitstuse” kriteeriumeid täiendada veel heidutuse kriteeriumiga ning elanike hirmu faktori (katastroofide võimalikkus) ilmutatud arvestamisega – vt nt:

Chichilnisky, Graciela (2009) „The topology of fear“ – Journal of Mathematical Economics, 45: 807–816: http://www.elsevier.com/locate/jmateco

Ab s t r a c t

For many years experimental observations have raised questions about the rationality of

economic agents—for example, the Allais Paradox or the Equity Premium Puzzle. The problem is a narrow notion of rationality that disregards fear. This article extends the notion

of rationality with new axioms of choice under uncertainty and the decision criteria they

imply (Chichilnisky, G., 1996a. An axiomatic approach to sustainable development. Social

Choice andWelfare 13, 257–321; Chichilnisky, G., 2000. An axiomatic approach to choice

under uncertainty with Catastrophic risks. Resource and Energy Economics; Chichilnisky,

G., 2002. Catastrophical Risk. Encyclopedia of Environmetrics, vol. 1. John Wiley & Sons, Ltd.,

Chicester).

In the absence of catastrophes, the old and the newapproach coincide, and both

lead to standard expected utility. A sharp difference emerges when facing rare events with

important consequences, or catastrophes. Theorem 1 establishes that a classic axiom of

choice under uncertainty – Arrow’s Monotone Continuity axiom, or its relatives introduced

by DeGroot, Villegas, Hernstein and Milnor – postulate rational behavior that is ‘insensitive’

to rare events as defined in (Chichilnisky, G., 1996a. An axiomatic approach to sustainable

development. Social Choice andWelfare 13, 257–321; Chichilnisky, G., 2000. An axiomatic

approach to choice under uncertainty with Catastrophic risks. Resource and Energy Economics; Chichilnisky, G., 2002. Catastrophical Risk. Encyclopedia of Environmetrics, vol. 1.

John Wiley & Sons, Ltd., Chicester). Theorem 2 replaces this axiom with another that allows

extreme responses to extreme events, and characterizes the implied decision criteria as a

combination of expected utility with extremal responses.

Theorems 1 and 2 offer a new understanding of rationality consistent with previously unexplained observations about decisions involving rare and catastrophic events, decisions involving fear, the Equity Premium Puzzle, ‘jump diffusion’ processes and ‘heavy tails’, and it agrees with (Debreu, G., 1953. Valuation equilibrium and Pareto optimum. Proceedings of the National Academy of Sciences, 40, 588–592) formulation of market behavior and his proof of Adam Smith’s Invisible Hand theorem.

© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

Ja

Robert S. Pindyck, Robert S. and Neng Wang (2013) „The Economic and Policy Consequences of Catastrophes“ – American Economic Journal: Economic Policy, 5(4): 306–339: http://dx.doi.org/10.1257/pol.5.4.306

Abstract

How likely is a catastrophic event that would substantially reduce

the capital stock, GDP, and wealth? How much should society be

willing to pay to reduce the probability or impact of a catastrophe?

We answer these questions and provide a framework for policy

analysis using a general equilibrium model of production, capital

accumulation, and household preferences. Calibrating the model to

economic and financial data, we estimate the mean arrival rate of

shocks and their size distribution, the tax on consumption society

would accept to limit the maximum size of a catastrophic shock, and

the cost to insure against its impact. (JEL D81, E22, E23, E32, G22,

H25, Q54)

Ja

Fleurbaey, Marc; Stéphane Zuber (2017) „Fair management of social risk“ – Journal ofEconomicTheory, 169): 666–706:  http://www.elsevier.com/locate/jet

 

Abstract

We provide a general method for extending social preferences defined for riskless economic environments to the context of risk and uncertainty. We apply the method to the problems of managing unemployment allowances (in the context of macroeconomic fluctuations) and catastrophic risks (in the context of climate change). The method guarantees expost fairness and pays attention to individuals’ risk attitudes, while ensuring rationality properties for social preferences, revisiting basic ideas from Harsanyi’s celebrated ag-gregation theorem (Harsanyi, 1955). The social preferences that we obtain do not always take the form of an expected utility criterion, but they always satisfy statewise dominance. When we require social preferences to be expected utilities, we obtain a variant of Harsanyi’s result under a weak version of the Pareto principle, and a maximin criterion under a stronger Pareto requirement, whenever the expost social ordering does not depend on people’s risk attitudes. We also show how non-expected utility individual preferences can be accommodated in the approach.

©2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

NB!: asjatundjale meeldetuletuseks et nt ülaltoodu alusel sotsiaal-küberneetiliselt näib et kremlistide ratsionaalsus on inimkonnale katastroofiks – nagu oli ka Stalin’i ratsionaalsus:  vt nt Gregory, Paul R., Philipp J.H. Schröder, Konstantin Sonin (2011) „Rational dictators and the killing of innocents: Data from Stalin’s archives“ – Journal of Comparative Economics 39 (2011) 34–42. 

Ja  Chanel, Oliver; Graciela Chichilnisky (2013) „Valuing life: Experimental evidence using sensitivity to rare events“ – Ecological Economics 85: 198–205: doi:10.1016/j.ecolecon.2012.03.004

Chanel, Oliver; Graciela Chichilnisky (2013) „Valuing life: Experimental evidence using sensitivity to rare events“ – Ecological Economics 85: 198–205: doi:10.1016/j.ecolecon.2012.03.004

 

A b s t r a c t

Global environmental phenomena like climate change, major extinction events or flutype pandemics can have catastrophic consequences. By properly assessing the outcomes involved – especially those concerning human life – economic theory of choice under uncertainty is expected to help people take the best decision. However, the widely used expected utility theory values life in terms of the low probability of death someone

would be willing to accept in order to receive extra payment. Common sense and experimental evidence refute this way of valuing life, and here we provide experimental evidence of people’s unwillingness to accept a low probability of death, contrary to expected utility predictions. This work uses new axioms of choice defined by Chichilnisky (2000), especially an axiom that allows extreme responses to extreme events, and the choice criterion that they imply (U.S. Environmental Protection Agency, 2004). The implied decision criteria are a combination of expected utility

with extreme responses, and seem more consistent with observations.

© 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 

P.S.P.S.: teatavasti ELi Lissaboni Strateegia üks olulisemaid üleskutseid oli ja siiani on:

kutsub kõiki liikmesriike üles kohustuma kevadisel [2005] Euroopa Ülemkogul võtma

meetmeid, mida on vaja, et tõsta kulutusi uurimis- ja arendustegevusele vähemalt 3 %-ni

riigi tuludest (2% era- ja 1% avalikule sektorile), kindlustades samal ajal kõikide

edendamismeetmete kontrollimise Lissaboni eesmärkide suhtes; rõhutab, et samas

seoses tuleb kahekordistada uurimis- ja arendustegevusele antavaid Euroopa rahalisi

vahendeid kooskõlas Lissaboni eesmärkidega, sealhulgas kiita heaks Euroopa

teadusnõukogu kui sõltumatu teadusküsimuste nõuandekomitee loomine;“

 

Kahetsusväärselt Eurostati viimaste andmete järgi* 2016 EL/28 oli selle indikaatori osas keskmiselt saavutatud tase ainult 2% . Ning veelgi kahetsusväärsemalt Eesti osas mahajäämus veelgi suurem – ligikaudu 1,5%: seega kui ELis keskmiselt kulutati 2016 aastal 2010 püsihindades keskmiselt elaniku kohta ligikaudu 0,6 tuhat eurot ja Soomes ligemale tuhat eurot p.c – siis Eestis keskmiselt ainult 0,3 tuhat eurot: mida oleks meie Eesistujatel enesekiitlemise puhul sobiv arvestada.

 

*) http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard

juuli 26, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar